Rozhodnutie MDSR 02.06.2014

 

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR 

Útvar vedúceho hygienika rezortu MDVRR SR, 

Oddelenie oblastného hygienika Košice,

 Štefánikova 50/A. 040 00 Košice

 

Číslo: 01730/2014/D404-/UVHR/34585                                                           Košice dňa 02.06.2014

Stupeň dôvernosti: V J

 

R O Z H O D N U T I E

 

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, Útvar vedúceho hygienika rezortu, oddelenie oblastného hygienika Košice (ďalej len „MDVRR SR"), ako príslušný orgán štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva podľa § 3 ods. 1 písm. í"). § 3 ods. 2 písm. b) a § 7 písin. j) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ..zákon č. 355/2007 Z. z.") vo veci vydania pokynu na odstránenie nedostatkov, ktorým je zvýšená hladina hluku v dôsledku dopravy po cestnej komunikácii 1/79 pred rodinným domom Č. 126 na Hlavnej ulici v obci Dvorianky účastníkovi konania Slovenská správa ciest, Miieíičova 19, S26 19 Bratislava, ICO 003328 (ďalej len "účastník konania") podľa § 46 a § 47 zákona č, 71 /1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len "správny poriadok") vydáva tento pokyn:

 

1. Účastník konania je povinný predložiť MDVRR SR výsledky objektivizácie hluku z cestnej 

    komunikácie 1/79 pred rodinným domom č. 126 na Hlavnej ulici v obci Dvorianky 

    Termín : do 31.07.2014

 

2. Účastník konania je povinný v závislosti od predložených výsledkov Objektivizácie hluku, do 

    definitívneho vyriešenia nadmerného hluku výstavbou obchvatu obce Dvorianky, predložiť 

    MDVRR SR návrh náhradného doplnkového opatrenia na riešenie redukcie nadmernej 

    hlučnosti z cestnej komunikácie 1/79 v obci Dvorianky pred rodinným domom č. 126 vrátane 

    termínu jeho realizácie.          Termín: do 31.08.2014

 

 

O d ô v o d n e n i e

 

Na základe podnetu obyvateľov obce Dvorianky, ktorým poukázali na zvýšenie hladiny hluku v dôsledku cestnej dopravy v obci Dvorianky na Hlavnej ulici, bol zo strany MDVRR SR ako vecne príslušného orgánu na ochranu verejného zdravia (ďalej len „správny orgán"') zahájený výkon štátneho zdravotného dozoru podľa § 54 zákona č. 355/2007 Z. z..

 

V   októbri 2011 bolo voči Slovenskej správe ciest, Miletičova 19. 826 19 Bratislava ako účastníkovi konania zahájené správne konanie pre porušenie povinnosti prevádzkovateľa zdroja hluku podľa § 27ods. 1 zákona č. 355/2007 Z. z..

 

V  rámci výkonu štátneho zdravotného dozoru bola dňa 16.08.2013 na MDVRR SR pracovná porada, na ktorej účastník konania predložil hlukovú štúdiu stavby .J/79 Dvorianky riešenie bezpečnosti" (ďalej len ..hluková štúdia"), ktorú dal vypracovať v zmysle pokynu vyplývajúceho z rozhodnutia správneho orgánu. Hlukovú štúdiu vypracovala spoločnosť EDOS plus. s.r.o., doc. lng. Ján Mandula, C-Sc adoc. Ing. Brigita Saiaiová, CSc., Košice - júl 2013.

 

Hluková štúdia uvádza, že najúčinnejším riešením nadmerného hluku z cestnej dopravy po pozemnej komunikácii 1/79 v obci Dvorianky na Hlavnej ul. č. 126 je vylúčenie tranzitnej dopravy z prieťahu obce vybudovaním obchvatu. Toto opatrenie ako jediné zabezpečí zníženie hladiny hluku pod hodnotu prípustných hladín hluku, nakoľko pri všetkých ostatných technicky a dopravne možných opatreniach by nedošlo k poklesu hladín hluku pod prípustné hodnoty. Vzhľadom na to. že realizácia takéhoto opatrenia nie je možná okamžite, autori štúdie navrhujú ako dočasné riešenie, do vybudovania obchvatu, využitie čl. 1.6 Prílohy k vyhláške č. 549/200/ Z. z., podľa ktorého je možné aby posudzovaná hodnota prekročila prípustné hodnoty hladiny hluku o 10 dB pre kategóriu územia III v kombinácii s doplnkovým opatrením a to vylúčenie ťažkej tranzitnej dopravy z prieťahu obce v nočnom čase.

 

Účastník konania navrhol realizovať proti hlukové opatrenia v súlade so závermi hlukovej štúdie a súčasne odôvodnil aj dĺžku predpokladaného časového harmonogramu realizácie stavby cestného obchvatu obce Dvorianky. Na základe uvedených skutočností bola účastníkovi konania podľa § 7 písm. j) zákona 355/2007 Z. z. uložená pokynom č. 07659/2013/D404-ÚVHR/75579 zo dna 09.12.2013 povinnosť vybudovať cestný'obchvat obce Dvorianky so stanovením primeranej lehoty na jej plnenie podľa časového harmonogramu do 31.08.2023. Súčasne správny orgán uložil účastníkovi konania vo výroku rozhodnutia aj povinnosť priebežne, minimálne raz ročne, informovať MDVRR SR o plnení uložených opatrení v danej veci.

 

Na základe záverov pracovnej porady zvolanej dňa 06.11.2013 vedúcim hygienikom rezortu vo veci eliminácie nadmerného hluku z cestnej premávky po pozemnej komunikácií 1/79 v obci Dvorianky na Hlavnej ulici č. 126 sa účastník konania zaviazal zabezpečiť objektivizáciu hluku na ceste 1/79 v obci Dvorianky na Hlavnej ulici e. 126 po vykonaní opatrenia posunu informatívnej smerovej značky IS 36a (označenie začiatku obce Dvorianky) a spoplatnenia cesty 1/79. Výsledky mal účastník konania predložiť MDVRR SR do 31.05.2014 za účelom vyhodnotenia objektivizácie hluku na ceste 1/79 v obci Dvorianky na Hlavnej ulici Č. 126 a prehodnotenia potreby realizácie nového prvku upokojenia dopravy na vstupe do obce Dvorianky.

 

Listom č. 4859/2014/3200/14151 zo dňa 07.05.2014 účastník konania požiadal MDVRR SR o presunutie termínu predloženia výsledkov merania objektivizácie hluku na cestnej komunikácií 1/79 pred rodinným domom č. 126 v obci Dvorianky na termín 31.07.2014. Ako dôvod uviedol oneskorené uzavretie resp. podpísanie špecifikácie na rok 2014 (vecná a finančný plán práce) a taktiež v súčasnosti ešte neodsúhlasený plán verejného obstarávania pre organizáciu v roku 2014.

Správny orgán má za to. že účastník konania uviedol také objektívne dôvody, ktoré sú dostatočné na predĺženie termínu predloženia výsledkov objektivizácie hluku na cestnej komunikácií í/79 pred rodinným domom č. 126 v obci Dvorianky a pre to mu stanovil nový termín do 31.07.2014.

 

Súčasne správny orgán uložil účastníkovi konania povinnosť v závislosti od predložených výsledkov objektivizácie hluku, do definitívneho vyriešenia nadmerného hluku výstavbou obchvatu obce Dvorianky, predložiť MDVRR SR v termíne do 31.08.2014 návrh náhradného doplnkového opatrenia na riešenie redukcie nadmernej hlučnosti z cestnej komunikácie 1/79 v obci Dvorianky pred rodinným domom č. 126 vrátane termínu jeho realizácie.

 

Vzhľadom na vyššie uvedené a v záujme ochrany verejného zdravia bolo možné rozhodnúť tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

 

Poučenie:

Proti tomuto rozhodnutiu je možne podľa §§ 53 a 54 správneho poriadku podal* do 15 dní odo dňa jeho doručenia odvolanie. Odvolanie sa doručí na adresu Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky. Útvar vedúceho hygienika rezortu, oddelenie oblastného hygienika Košice. Štefánikova 50/A. 040 00 Košice. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

 

      MUDr. Irena Miková

oblastná hvaienicka Košice

 

Rozhodnutie sa doručí:

1.  Slovenská správa ciest, IVSC Košice, Kasárenské nám 4, 040 01 Košice

 2.  Slovenská správa ciest, Miletičová 19, 826 19 Bratislava