MERANIE HLUKU 2012

MERANIE HLUKU SSC ZA ASISTENCIE POLICIE - 2012

DOTERAJŠIE MERANIA HLUKU

 

Vysoké prekročenie povolených limitov hluku.

Namerané hodnoty hluku, ktoré podľa vyhlášky MZ SR č. 549/2007 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí, vysoko prekračujú prípustné hodnoty určujúcich veličín hluku pre chránené územie v kategórii III. vo vonkajšom prostredí. V porovnaní s výsledkami objektivizácie vykonanej v dňoch 07.–09. 2011 a 21.09.2011, kedy namerané hodnoty prekračovali prípustné hodnoty hluku o 8,9 – 11,5 dB, aktuálne namerané hodnoty hluku prekračujú prípustné hodnoty hluku o 9,0 – 17,5 dB. Pri obidvoch objektivizáciách najviac prekročenými hodnotami hluku boli hodnoty v referenčnom časovom intervale „noc“. Obidve objektivizácie boli vykonané v reálnych podmienkach, teda bez asistencie polície na zisťovanie dodržiavania maximálnej povolenej rýchlosti.