Kamuflaž výsledkov merania hluku v obci !

 SPRDI SR 2020 

VEĽKÝ OBRÁZOK

 

Útvar vedúceho hygienika rezortu Ministerstva dopravy a výstavby SR informoval GPSR, že hluk pred RD číslo 126 neprekračuje povolené hodnoty hluku ! Na základe tohto stanoviska Generálna prokuratúra SR posudzovala postup ministertsva...

Pritom jednoznačne hluk pred RD 126 prekračuje povolené hodnoty hluku a to priamo potvrdilo ministerstvo po kontrole OKŠDaD v liste zo dňa 20.11.2018 !

Stanovisko k postupu kompetentych organov ohľadne riešenia stavu v obci Dvorianky - doteraz realizované opatrenia v obci - 14.02.2019

 

Ohľadom šetrenia Ministerstva dopravy a výstavby SR - Odboru kontroly, štátneho dozoru a dohľadu zo dňa 08.02.2019 (list číslo 05978/2019/0KŠDD/09014) uvádzame nasledujúce stanovisko k doteraz realizovanym opatreniam v obci :

 

Podľa nášho názoru Ministerstvo dopravy a výstavby SR dlhodobo zavádza verejnosť ohľadne realizovaných opatreni v obci Dvorianky ako aj nedôsledne preveruje postup kompetentnych orgánov v pôsobnosti ministerstva.

SSC ako štátna organizacia v pôsobnosti Ministerstva dopravy a výstavby SR si dlhodobo neplní svoje povinnosti a to konštatujeme na základe informacii priamo vo výročnej správe Útvaru vedúceho hygienika rezortu Ministerstva dopravy a výstavby SR ešte za rok 2014, kde je jasne uvedené, že najzavažnejši podnet, ktorý sa rieši už od roku 2011 je v obci Dvorianky - hluk z cestnej komunikacie I/79, v uvedenej správe sa na strane číslo 38 konkrétne uvádza, citujeme:

"Najzávažnejší podnet, ktorý sa rieši od roku 2011 je v obci Dvorianky, a to hluk z cestnej komunikácie I/79. Účastníkovi konania, Slovenskej správe ciest (ďalej len „SSC") ako prevádzkovateľovi pozemnej komunikácie č. I/79 v obci Dvorianky bola v roku 2012 udelená pokuta vo výške 10 000,- Eur za neplnenie povinnosti. V roku 2013 riešenie podnetu pokračovalo vydaním pokynu na definitívne vyriešenie podnetu, a to výstavba obchvatu obce Dvorianky v termíne do roku 2023. Na zlepšenie hlukovej situácie v obci boli uložené SSC ďalšie čiastkové opatrenia do definitívneho vyriešenia problému.

V priebehu roku 2014 prevádzkovateľ - SSC opakovane nedodržal termíny uložených opatrení. Z uvedeného dôvodu bola SSC v októbri 2014 uložená pokuta vo výške 5 000,- EUR.

Za účelom eliminácie hluku z pozemnej komunikácie I/79 v obci Dvorianky bolo SSC uložené doplnkové opatrenie, a to vybudovanie nového spomaľovacieho ostrovčeka pred rodinným domom sťažovateľa pred vstupom do obce, v termíne do septembra 2016.

Závažnosť predmetného podnetu spočíva v tom, že účastník konania - SSC nedodržiava termíny plnenia nápravných opatrení, napriek uloženým pokutám za správne delikty na úseku verejného zdravotníctva. Sťažovateľ sa zasa domáha svojich práv podávaním podnetov na postup Útvaru vedúceho hygienika rezortu pri riešení podnetu (podnety na GP, Úrad vlády SR, ÚVZ SR, verejný ochranca práv, sekcie a odbory MDVRR SR atď.), ktorý podľa sťažovateľa nekoná, ak koná tak neodborne, alebo robí prieťahy v konaní a je bezohľadný a ignorantský voči podnetom sťažovateľa."

 

Rovnako je na mieste spomenuť opodstatnený podnet riešeny Verejnym ochrancom práv, kde je tento podnet uvedený priamo vo výročnej správe za rok 2014, v časti ”8. PRÁVO NA ÚČINNÝ PROSTRIEDOK NÁPRAVY”, kde na strane 37 - 39 Verejný ochranca práv JUDr. Jana Dubovcová rozoberá riešenie situacie s dopravou na Hlavnej ulici v obci Dvorianky, konkrétne citujeme:

Podľa ustanovenia čl. 13 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd každý, koho práva a slobody priznané týmto Dohovorom boli porušené, musí mať účinné právne prostriedky nápravy pred národným orgánom, aj keď sa porušenia dopustili osoby pri plnení úradných povinností. S podnetom sa na mňa obrátil podávateľ, ktorý namietal ohrozenie zdravia obyvateľstva v obci Dvorianky z cestnej dopravy na ceste I/79 v dôsledku postupu, resp. nečinnosti kompetentných orgánov Slovenskej republiky, konkrétne Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, Krajského úradu pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie Košice (v súčasnosti Okresný úrad, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií), Útvaru vedúceho hygienika rezortu Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky (v súčasnosti Úrad verejného zdravotníctva Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky) a Slovenskej správy ciest (prípad bol aj medializovaný). Nemohla som sa síce zaoberať komplexne celou vecou, nakoľko postup niektorých orgánov verejnej správy preskúmala prokuratúra, preskúmala som však podnet aspoň v tej časti, v ktorej som mohla.


Ku doteraz konkrétne realizovanym opatreniam v obci Dvorianky na Hlavnej ulici uvádzame nasledujúce skutočnosti:

V roku 2009 bola zrealizovaná stavba „1/79 Dvorianky odvodnenie, chodniky", ktorej účelom nebola primárne rekonštrukcia cesty 1/79 v prieťahu obce s vybudovaním spomľovačov dopravy na vjazde do obce z oboch smerov, ale primárnym cielom bolo vybudovanie chodníkov a odvodnenia, kde v rámci riešenia sa zrealizovali “neštastné” spomaľovače ako úvadza ministerstvo a to jeden priamo pred rodinnym domom číslo 127 – kde v okolí dlhodobo sposôboval tento spomaľovač neuveriteľné otrasy a vibracie z brzdenia kamionov a to priamo pred oknami rodinneho domu číslo 126 !

Prave od roku 2009 do roku 2017 až po neuveriteľných 7 rokoch sa fixoval tento absurdný stav a to vybudovaním ďalšieho spomaľovača už reálne pred obcou, kde pôvodny spomaľovač v roku 2009 bol zrealizovaný “pred obcou” teda pred značkou začiatok obce, ktorá bola nezmyselne vo vnútri obce z druhej strany nezastavaného uzemia obce a teda spomaľovač bol vybudovaný “pred obcou” priamo pred rodinným domom 127.

Celé ďalšie riešenie stavu v obci na Hlavnej ulici bolo teda iba fixovanie stavu, ktorý bol spôsobeny zlou projektovou dokumentaciou pri stavbe ešte v roku 2009 a tu patria teda aj ministerstvom vymenované opatrenia ako osadenie zvodidiel na spomaľovači od obce Parchovany, retroreflexne dopravné značenia, informatívny merač rýchlosti pred RD 125, posun tabule označenia začiatku obce na úroveň zastavaného uzemia a podobne.

Brúsenie nerovnosti na vozovke a teda zničenie celého nového asfaltu v obci v roku 2015 po 5 rokoch bolo zapričinené nerovnosťami – vznikli koľaje na ceste z preťažených kamionv, ktoré priamo brzdili pred spomaľovačom pred RD 126 ako aj následne ďalej v obci spôsobovali poruchy cesty.

Osadenie dopravných značiek maximálna rýchlosť 40km/h nebolo a ani v súčasnosti nie je účinnym riešenim, čo potvrdili viacere merania hluku ako aj ďalšie odborné študie, kde v začiatkoch práve toto opatrenie oddialilo na dlhé roky potrebné stavebné úpravy v obci (nie su učinne opatrenia na dodržiavanie rýchlosti v obci).

Konečne stavba “I/79 Dvorianky riešenie bezpečnosti – I.etapa” sa realizovala až v roku 2017 a to po viac ako ročnom meškaní.

 

Zdôrazňujeme, že všetky kľúčove opatrenia na riešenie zlého stavu v obci a teda riešenia zlych hlukovźch pomerov, kde v prvom rade patrí riešenie dodržiavania rýchlosti v obci na prejazdom úseku, neboli realizované a tu patrí hlavne :

1. nerelaizovanie obchvatu obce – príprava ešte v rokoch 2014 - 2018
2. nerealizovanie plánovaneho osadenia  meračov rýchlosti v obci ešte v roku 2016
3. nerealizovanie systému na 24 hodinové monitorovanie dopravy v obci (váženie a úsekove meranie rýchlosti) ešte v roku 2017
4. nerelalizovanie ďalšich stavebno-technických opatreni na udržanie predpísanej rýchlosti 40km/h (prvky upokojenia podla TP15/2005)

 

Cele riešenie stavby “I/79 Dvorianky riešenie bezpečnosti I. a II. etapa” pozostáva z realizacie nového spomaľovača, z pokládky tichého asfaltu a z osadenia dopravných značiek maximálna rýchlosť 40km/h (vjazd do obce od Trebišova po križovatku). Teda stavba ako taká nerieši stavebne ani inak technicky dodržiavanie rýchlosti 40km/h na prejazdnom úseku v obci.

Stavba “I/79 Dvorianky riešenie bezpečnosti I. a II. etapa” nie je v žiadom prípade adekvatnou náhradou za realizaciu obchvatu obce Dvorianky, ktorý sa nerealizuje a je potrebné sa zaoberat ďalšími účinnymi stavebnými a technickými opatreniami na upokojenie dopravy na prejazdnom úseku v obci Dvorianky, ktoré majú zabezpečiť súvisle priebežne udržanie zníženej rýchlosti vozidiel a jazdu zastavaným územim obce povolenou rýchlosťou 40km/h.

 

Pripomienka petičného vyboru Dvorianky na zaradenie obchvatu obce Dvorianky do strategického dokumentu SPRDI SR 2020 - Strategický plán rozvoja dopravnej infraštruktúry SR do roku 2020 bola prijata a teda do prílohovych časti konečného znenia tohto strategického dokumentu s celoštatnou pôsobnosťou bolo doplnené riešenie obchvatu obce Dvorianky ako súčasť riešenia cesty 1/79 - obchvaty obci v úseku Hriadky - Vranov nad Topľou vrátane obce Dvorianky.

 

Na Útvare vedúceho hygienika rezortu Ministerstva dopravy a výstavby SR su podané tri samostatné podania tykajúce sa riešenia hlukových pomerov v obci Dvorianky:

1. hluk pred RD číslo 126
2. hluk na celej Hlavnej ulici – podnet na základe peticie občanov obce
3. hluk pred RD číslo 148

 

Na základe týchto podnetov dlhodobo žiadame kompetenté orgány o riešenie dopravy v obci -  žiadame účinne riešenie hlukových pomerov v obci.

 

petičný výbor Dvorianky
14.02.2019

TOPlist