Verejný ochranca práv - 04.10.2017

Ombudsman - doterajšie riešene podnety

 

Preskúmaním Vášho podnetu ako aj na základe informácií z Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republik)' som v súvislosti s Vašimi námietkami som zároveň zistila, že ide o podnet vo veci, ktorú som už vybavila a opakovaný podnet neobsahuje nové skutočnosti.
Podľa ustanovenia § 15 ods. 2 písm. e) zákona č. 564/2001 Z. z. o verejnom ochrancovi práv v znení neskorších predpisov verejný ochranca práv podnet odloží, ak ide o podnet vo veci, ktorú už verejný ochranca práv vybavil a opakovaný podnet neobsahuje nové skutočnosti.

 

Vzhľadom na to, že ste vo svojom podnete vo vzťahu k Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky namietali podľa Vášho názoru neúčinné riešenie dodržiavania najvyšších dovolených rýchlostí vozidiel v obci Dvorianky, na základe preskúmania tejto časti podnetu konštatujem, že nepatrí do mojej pôsobnosti a preto podľa ustanovenia § 15 ods. 1 písm. a) zákona č. 564/2001 Z. z. o verejnom ochrancovi práv v znení neskorších predpisov ho odkladám. Ako verejná ochrankyňa neposudzujem účelnosť, vhodnosť a efektívnosť riešení technických a ekonomických otázok.

Vážený pán
Ing. Ján Vitkovič

 

Váš list číslo/zo dňa : 06.04.2017, 12.04.2017, 16.06.2017, 26.06.2017, 04.07.2017

Naše číslo: 2058/2017/VOP

Vybavuje/linka: JUDr. Ráceková  02/32363741

 

Bratislava  25.09.2017


Upovedomenie o odložení podnetu


Vážený pán Vitkovič,
verejnej ochrankyni práv bol doručený Váš podnet, a to v nadväznosti na Váš vybavený podnet evidovaný pod spis. zn.: 2425/12/VOP.
 

Vo Vašom predchádzajúcom podnete ste namietali ohrozenie zdravia obyvateľstva v obci Dvorianky z cestnej dopravy na ceste 1/79 v dôsledku postupu, resp. nečinnosti kompetentných orgánov Slovenskej republiky, konkrétne Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky (v súčasnosti Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Krajského úradu pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie Košice (v súčasnosti Okresný úrad. odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií), Útvaru vedúceho hygienika rezortu Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky a Slovenskej správy ciest.
 

Výsledkami vybavenia podnetu č. 2425/12/VOP sa preukázalo porušenie základných práv a slobôd. Podľa Vášho aktuálneho vyjadrenia, kompetentné orgány (konkrétne namietate Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky - Útvar vedúceho hygienika rezortu a Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) napriek tomu doteraz neprijali, resp. nezrealizovali účinné opatrenia na zníženie nadmernej hlučnosti z cestnej komunikácie.
 

Verejný ochranca práv sa podieľa na ochrane základných práv a slobôd, pokiaľ ich svojim konaním, rozhodovaním alebo nečinnosťou porušujú orgány verejnej správy. Podľa ustanovenia § 3 ods. 1 zákona č. 564/2001 Z. z. o verejnom ochrancovi práv v znení neskorších predpisov sa pôsobnosť verejného ochrancu práv vzťahuje orgány štátnej správy, orgány územnej samosprávy a právnické osoby a fyzické osoby, ktoré podľa osobitného zákona rozhodujú o právach a povinnostiach fyzických osôb a právnických osôb v oblasti verejnej správy, alebo do práv a povinností fyzických osôb a právnických osôb v oblasti verejnej správy inak zasahujú.
 

V záujme objektívneho posúdenia Vášho podnetu som požiadala ministra dopravy a výstavby Slovenskej republiky a ministra vnútra Slovenskej republiky a podpredsedu vlády Slovenskej republiky Roberta Kaliňáka o písomné stanoviská.
 

Vo vzťahu k Ministerstvu dopravy a výstavby Slovenskej republiky ma zaujímalo, akým spôsobom riešilo Vami namietaný problém v období od zaslania stanovísk Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky v roku 2012 a 2014 do súčasnosti. Takisto som požiadala o zaslanie informácie o aktuálnom stave riešenia Vami namietaného problému (vrátane doplnkových opatrení do realizácie obchvatu obce mimo zastavané územia, ako aj samotného obchvatu).
 

K Vášmu problému som zistila nasledovné:
 

Slovenská správa ciest (ďalej len „SSC") už v minulosti zabezpečila opatrenia na upokojenie dopravy a zníženie rýchlosti vozidiel v prieťahu obce, konkrétne osadením dopravných značiek vymedzujúcich maximálnu dovolenú rýchlosť vozidiel. Nie je však v kompetencii SSC kontrolovať dodržiavanie maximálnej povolenej rýchlosti zo strany vodičov a účastníkov cestnej premávky a zároveň nie je v jej kompetencii monitorovanie premávky. Do doby vybudovania obchvatu obce Dvorianky ako definitívneho vyriešenia problematik)' hluku z dopravy po ceste 1/79 na Hlavnej ulici v obci Dvorianky. Útvar vedúceho hygienika rezortu Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republik)' (ďalej len: „ ÚVHR ") uložilo SSC povinnosť vybudovať doplnkové opatrenie - nový spomaľovací ostrovček na ceste 1/79 pred vstupom do obce Dvorianky zo smeru od obce Hriadky.
Stav vo veci výstavby doplnkového opatrenia na ceste 1/79 pred vstupom do obce Dvorianky:
Dňa 9. júna 2015 vydala oblastná hygienická Košice záväzné stanovisko č. 16003/2015/D404-ÚVHR/34438 k územnému konaniu stavby: J/79 Dvorianky. Riešenie bezpečnosti"- umiestnenie nového prvku upokojenia dopravy s vybočením jazdného pruhu a s upravením dopravného značenia (spomaľovací ostrovček). Vybudovaním nového stredne deliaceho ostrovčeka pred vjazdom do zastavaného územia obce Dvorianky sa má zabezpečiť spomalenie a homogenizácia dopravného prúdu a tým zníženie hlukovej záťaže v zastavanom území obce.
Dňa 8. októbra 20i5 bolo vydané rozhodnutie o umiestnení stavby J/79 Dvorianky. Riešenie bezpečnosti"- umiestnenie nového spomaľovacieho ostrovčeka. Obcou Dvorianky, stavebný úrad. Lipová 79/1, 076 62 Dvorianky pod č. 227/289/2015.
Listom č. 960/2016/635í/2382 zo dňa L februára20l6 SSC požiadala o zmenu stanovenej lehoty v zmysle rozhodnutia č. 01730/2014/D404-Ú V HR/66583 zo dňa 3. novembra 2014 (ďalej len ..rozhodnutie č. 2") na vybudovanie spomaľovacieho ostrovčeka. Ako dôvod uviedla značný rozsah prác spojených s majetkovou prípravou stavby, čo spôsobí posun v realizácii stavby. Keďže s rozsahom dotknutého územia, ktoré bude potrebné majetkovoprávne vysporiadať (pred vydaním stavebného povolenia) sa oboznámila SSC až po právoplatnosti územného rozhodnutia o umiestnení stavby, až po tomto termíne sa mohol stanoviť potrebný časový limit na tieto práce. Uvedená skutočnosť ovplyvnila dĺžku realizácie prípravných prác spojených s vydaním stavebného povolenia na stavbu.
Listom oblastnej hygienicky Košice č. 10200/201á'D404-ÚVHR//3116 zo dňa 25. februára 2016 dostala SSC súhlas k zmene termínov na vybudovanie doplnkového protihlukového opatrenia (spomaľovací ostrovček), na základe ktorého sa termín ukončenia stavebných prác na vybudovanie ostrovčeka posunie (pôvodne do 30. septembra 2016).
Dňa 10. augusta 2016 bolo z Okresného úradu Košice. Odboru cestnej dopravy a pozemných komunikácii doručené oblastnej hygieničke Košice stavebné povolenie k stavbe J/79 Dvorianky riešenie bezpečnosti" - spomaľovací ostrovček.
Dňa 7. septembra 2016 bola oblastnej hygieničke Košice doručená priebežná informácia od SSC k plneniu rozhodnutiu č. 2 vo veci správoplatnenia stavebného povolenia.
Dňa 26. septembra 2016 bola oblastnej hygieničke Košice doručená priebežná informácia od SSC k plneniu rozhodnutia č. 2 ohľadom odsúhlasenia začatia verejného obstarávania na zhotoviteľa stavby.
Dňa 17. januára 2017 bola oblastnej hygieničke Košice doručená priebežná informácia od SSC k plneniu rozhodnutia č. 2. SSC uviedla, že po podpísaní a nadobudnutí účinnosti zmluvy o dielo so zhotoviteľo/n bude odovzdané stavenisko zhotovitelovi stavby spomaľovacieho ostrovčeka..
Dňa 12. apríla 2017 bola oblastnej hygieničke Košice doručená priebežná informácia od SSC k plneniu rozhodnutia č. 2. SSC odovzdala stavenisko zhotoviteľovi stavby „1/79 Dvorianky, riešenie bezpečnosti" spoločnosti EVROVIA SK. a.s. Košice. Realizácia stavby bude začatá po udelení súhlasu zhotoviteľovi stavby od Okresného úradu Košice, odboru cestnej dopravy a pozemných komunikácii s dočasným dopravným značením stavby a po vytýčení inžinierskych sieti v dotyku so stavbou ku koncu mesiaca apríl 2017.
Práce na ostrovčeku sa začali v mesiaci jún 2017 na výstupe z obce smerom do Trebišova. b'VHR sa v súčasnosti zameriava v rámci štátneho zdravotného dozoru na kontrolu plnenia uložených povinnosti SSC a oblastná hygienická Košice je aktuálne informovaná zo strany SSC o postupoch v súvislosti s jednotlivými etapami realizácie uložených protihlukových opatrení (vybudovanie cestného obchvatu obce Dvorianky a vybudovanie spomafovacieho ostrovčeka na cesta í/79 pred vstupom do obce Dvorianky) a o plnení jednotlivých termínovaných úloh v súvislostí s ich technickou a stavebnou realizáciou.
 

Stavba 1/79 Dvorianky z dôvodu výšky pridelenia finančných prostriedkov bola rozdelená na dve etapy.
 

Prvá etapa:
- je evidovaná ako samostatná stavba,
- v lete 2017 sa začala výstavba stavby a mala by byť ukončená do 6 mesiacov od odovzdania staveniska zhotoviteľovi stavby.
- stavebné náklady na stavbu sú 328 796,26 Eur s DPH,
- účelom je spomalenie dopravného prúdu pred vjazdom do zastavaného územia obce a predpoklad zníženie hlukovej záťaže z cestnej dopravy v obci Dvorianky.

 

Cieľom stavby je na ceste 1/79 pri vstupe do obce Dvorianky v smere od Hriadok:
- vybudovanie stredného deliaceho ostrovčeka s obojstranným vybočením jazdných pruhov.
- úprava priľahlého úseku cesty (pred a za ostrovčekom cca v dĺžke 293 m. ZÚ je v km 18.633 a KÚ v km 18,340pasp. stanič. cesty 1/79),
- osvetlenie navrhovaného stredného deliaceho ostrovčeka.
- v rámci I. etapy - objekt 100.00-1 budú aj stavebno-technické úpravy na jestvujúcom odvodnení - štrbinových odvodňovačov v prieťahu obce (iba odvodnenie, úprava vozovky v prieťahu je súčasťou až II. etapy).

 

Druhá etapa:
- nové verejné obstarávanie na zhotoviteľa.
- termín realizácie druhej etapy k dnešnému dňu nie je možné predpokladať, závisí od viacerých faktorov a od pridelenia potrebného množstva finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu,
- predpokladané stavebné náklady podľa PD sú 347101.80 Eur s DPH.

 

Cieľom stavby je výmena horných asfaltových vrstiev vozovky v prieťahu obce a osadenie samoniveiizačných poklopov kanalizačných šácht.

 

Za účelom zníženia hlukovej záťaže z cestnej dopravy po pozemnej komunikácii 1/79 v obci Dvorianky na Hlavnej ulici vykonal ÚVHR kontinuálne od roku 2011 nasledovné úkony v rámci výkonu štátneho zdravotného dozoru realizovaného podľa § 54 zákona č. 355/2007 Z. z.:


• analýza hlukových pomerov na Hlavnej ulici č. 126 v obci Dvorianky (objektivizácia hluku z dopravy na ceste 1/79),
• vyvodenie zodpovednosti voči prevádzkovateľovi zdroja hluku SSC. rozhodnutie oblastnej hygieničky Košice č. 01730/2014/D404-ÚVHR/63755 zo dňa 20. októbra 2014 o uložení pokuty pre SSC vo výške 5.000 EUR.
• vydanie 2 rozhodnutís pokynmi na vykonanie konkrétnych protihlukových opatrení pre SSC:
1. rozhodnutie oblastného hygienika Košice č. 07659/2013/D404- ÚVHR/?5579 zo dňa 9. decembra 2013 vo veci prípravy a realizácie cestného obchvatu obce Dvorianky (do 31.augusta 2023),
2. rozhodnutie oblastného hygienika Košice č. 01730/2014/D404-/ÚVHR/665S3 zo dňa
3. novembra 2014 vo veci vybudovania doplnkového opatrenia - nového spomaľovacieho ostrovčeka na ceste 1/79 pred vstupom do obce Dvorianky zo smeru od obce Hriadky.


V súčasnosti prebieha kontrola plnenia uložených pokynov a sledovanie dodržiavania stanovených termínov na realizáciu konkrétnych protihlukových opatrení zo strany ÚVHR.
V rámci analýzy príčin hlukovej záťaže obyvateľov Hlavnej ulice v obci Dvorianky z cestnej dopravy po ceste 1/79 a získania relevantných odborných podkladov na zníženie, resp. trvalé odstránenie tejto hlukovej záťaže bola na základe pokynu ÚVHR vypracovaná hluková štúdia stavby ..1/79 Dvorianky riešenie bezpečnosti" v júli 2013, ktorej výsledky jednoznačne preukázali, že definitívnym a najefektívnejším riešením hlukovej záťaže obyvateľov Hlavnej ulice z cestnej dopravy po ceste 1/79 v obci Dvorianky, bude vybudovanie cestného obchvatu obce Dvorianky. Predmetná štúdia, vypracovaná akreditovanou spoločnosťou, bola podkladom na vydanie pokynu na prípravu a realizáciu cestného obchvatu obce Dvorianky (rozhodnutie oblastného hygienika Košice č. 07659/2013/D404-/ÚVHR/75579 zo dňa 9.12.2013).
 

Následne v auguste 2014 bola vypracovaná správa "Hluková záťaž spôsobovaná cestnou dopravou po ceste 1/79 a ideový návrh opatrení na jej zníženie", ktorá bola podkladom na vydanie pokynu na vybudovanie doplnkového opatrenia nového spomaľovacieho ostrovčeka na ceste 1/79 pred vstupom do obce Dvorianky zo smeru od obce Hriadky (rozhodnutie oblastného hygienika Košice č. 01730/2014/D404-./ÚVHR/66583 zo dňa 3. novembra 2014). Správa uvádza, že je predpoklad, že toto opatrenie by malo znížiť hladinu hluku na ceste 1/79 na Hlavnej ul. 126 v obci Dvorianky na zákonom limitovanú úroveň. Správa bola vypracovaná akreditovanou spoločnosťou.
 

V súvislosti s výstavbou cestného obchvatu obce Dvorianky som zistila nasledovné:
SSC v intenciách svojich povinnosti na základe písomnej informácie č. 4762/2015/6351/42084 zo dňa 3 .decembra 2015 oznámila oblastnej hvgieničke Košice, vakom štádiu je plnenie rozhodnutia č. 07659/2013/D404-ÚVHR/75579 zo dňa 9. decembra 2013 („ďalej len ..rozhodnutie č. I"). SSC uviedla, že nakoľko finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu na stavbu „ Cesta 1/79 Vranov nad Topľou - štátna hranica SR/UA" neboli pridelené, jedinou možnosťou riešenia financovania prípravy a realizácie cestného obchvatu obce Dvorianky je žiadosť o nenávratný finančný príspevok z EÚ fondov v rámci Operačného programu Integrovaná infrastruktura v programovacom období 2014-2020. Podmienkou predloženia takéhoto projektu európskej komisii je vypracovanie štúdie realizovateľnosti.
Dňa 12. júla 2016 bola oblastnej hygieničke Košice doručená priebežná informácia od SSC k plneniu rozhodnutiu č. 1 vo veci zabezpečenia verejného obstarávania, na základe ktorého bol vybratý' zhotoví teľ štúdie realizovateľnosti stavby ..1/79 Vranov nad Topľou - štátna hranica SR/UA
Dňa 16. novembra 2016 bola doručená oblastnej hygieničke Košice priebežná informácia SSC k plneniu rozhodnutia č. 1. SSC uviedla, že až podľa výsledkov štúdie realizovateľnosti a na základe množstva pridelených finančných prostriedkov sa bude môcť pokračovať v procese predprojektovej a projektovej prípravy stavby .. Cesta 1/79 Vranov nad Topľou - štátna hranica SR/UA".
Dňa 29. novembra 2016 bola listom č. 1629/2016/6351/36037 oblastnej hygieničke Košice doručená žiadosť SSC o „Posun termínu v zmysle rozhodnutia č. 1". SSC ciest uviedla, že predprojektová príprava cestného obchvatu je k terminu do 30. novembra 2016 ešte neukončená, a to z dôvodu neukončenia procesu vypracovania a dodania štúdie realizovateľnosti (až v /. štvrťroku 2017). SSC uviedla, že v prípade, že výsledky štúdie realizovateľnosti potvrdia opodstatnenosť realizácie obchvatu obce Dvorianky do roku 2020. predprojektová príprava bude zrealizovaná do I roku od dodania výsledkov štúdie realizovateľnosti.
 

Listom oblastnej hygienicky Košice č. 10200/20I6/D404-ÚVHR/80968 zo dňa 20. decembra 2016 dostala SSC súhlas k zmene termínov vo veci realizácie cestného obchvatu obce Dvorianky, ktoré sú nasledovné:
Predprojektová príprava obchvatu sa zrealizuje v termine do 1 roku od dodania výsledkov
štúdie realizovateľnosti (pôvodne bol stanovený termín do 30. novembra 2016):
Povinnosť SSC informovať ÚVHR o plnení uložených povinností bude priebežná, minimálne
v polročných intervaloch.
Dňa 16. mája 2017 bola oblastnej hygieničke Košice doručená priebežná informácia od SSC k plneniu rozhodnutia č. I. SSC uviedla, že aktuálne prebieha pripomienkovanie konceptu štúdie realizovateľnosti „ Cesta 1/79 Vranov nad Topľou - štátna hranica SR/UA ".
Z informácie poskytnutej z Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky na základe zaslaných listín som zistila, že zákonnosť postupu Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky - Útvaru vedúceho hygienika rezortu preskúmala Generálna prokuratúra Slovenskej republiky pod č. VI/1 Gd 359/15/1000-11 dňa 16. júla 2015, pričom uviedla, (e z predložených materiálov nezistila, že by ministerstvo, resp. ÚVIIR nekonal v oblasti verejnej správy v lehote určenom zákonom, resp. nebola zistená nečinnosť v postupe preskúmateľnom prokuratúrou.
Skutočnosť, že vec. ktorej sa podnet týka, preskúmava prokuratúra, bráni tomu. aby som rovnakú vec duplicitne preskúmavala. Naopak, je podľa zákona obligatórnym dôvodom odloženia podnetu.
Podľa §15 ods. 1 písm. c) zákona č. 564/2001 Z z. o verejnom ochrancovi práv v znení neskorších predpisov, ak vec. ktorej sa podnet týka preskúmava prokuratúra, alebo vec. ktorej sa podnet týka. už prokuratúra preskúmala, verejný ochranca práv takúto vec odloží. Na základe tohto zákonného ustanovenia Váš podnet, o ktorej koná alebo ul konala prokuratúra, odkladám.
Pre úplnosť uvádzam, že podľa ustanovenia § 3 ods. 2 zákona č. 564/2001 Z z. o verejnom ochrancovi práv v znení neskorších predpisov sa moja pôsobnosť nevzťahuje, okrem iných, na prokuratúru. Nie som preto oprávnená preskúmavať jej postup, ani do jej konania iným spôsobom zasahovať.
Na základe preskúmania postupu Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky konštatujem, že som nezistila nečinnosť v obdobi od 16. júla 2015 do dna podania podnetu, o čom Vás podľa ustanovenia §18 zákona č. 564/2001 Z. z. o verejnom ochrancovi práv v znení neskorších predpisov upovedomujem.
 

Preskúmaním Vášho podnetu ako aj na základe informácií z Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republik)' som v súvislosti s Vašimi námietkami som zároveň zistila, že ide o podnet vo veci, ktorú som už vybavila a opakovaný podnet neobsahuje nové skutočnosti.
Podľa ustanovenia § 15 ods. 2 písm. e) zákona č. 564/2001 Z. z. o verejnom ochrancovi práv v znení neskorších predpisov verejný ochranca práv podnet odloží, ak ide o podnet vo veci, ktorú ul verejný ochranca práv vybavil a opakovaný podnet neobsahuje nové skutočnosti.
 

Vo vzťahu k Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky ste upozorňovali na neúčinné riešenie dodržiavania najvyšších dovolených rýchlosti vozidiel v obci Dvorianky a namietali ste: „V tejto súvislosti upozorňujem, že kompetentné orgány do dneáných dní neprijali žiadne účinné riešenie na dodržiavanie maximálnych povolených rýchlostí pri prejazde obcou Dvorianky, čo je dôležitý predpoklad na zníženie hluku na Hlavnej ulici, a ktoré malo byť riešené osadením stacionárních foto-radarov v obci. Policajný zbor v riešení situácie má jasno a teda tender na foto- radary bol proste zrušený a nejde s tým nič iné urobiť a teda žiadne lokálne inštalácie foto-radarov nebudú, čo považujem za nerieSenic aktuálnej situácie na Hlavnej ulici.".
 

Z vyžiadaného stanoviska som na základe Vašej požiadavky zabezpečiť dodržiavanie rýchlosti vodičmi vozidiel 24 hodinovým meraním rýchlosti od prezidenta Policajného zboru Ministerstva vnútra Slovenskej republiky zistila nasledovné:
Nepretržitý dohľad nad cestnou premávkou je možné zabezpečiť len technickými prostriedkami v rámci automatizovaného dohľadu nad bezpečnosťou a plynulosťou cestnej premávky. To znamená, že technické prostriedky Policajného zboru pre kontrolu a evidenciu dodržiavania pravidiel cestnej premávk)' sú zapojené v informačnom systéme, ktorý zistené správne delikty spracováva a prelo je umiestnenie samotného technického prostriedku bez tohto systému bezpredmetné. Zavedenie automatizovaného dohľadu nad bezpečnosťou a plynulosťou cestnej premávky je tiež spojené so zriadením dopravného inšpektorátu, ktorý bude vykonávať nielen technickú správu tohto systému, ale aj správnu agendu spojenú s vybavovaním zistený'ch správnych deliktov držiteľov vozidiel čo je možné realizovať len v rámci celého Slovenska.
 

Prezídium Policajného zboru, po dôslednom vyhodnotení rizikovosti jednotlivých úsekov ciest v celej Slovenskej republike, predložilo požiadavku na predmet zákazky „Návrh, vybudovanie a technická správa systému pre kontrolu a evidenciu dodržiavania pravidiel cestnej premávk)' technickými prostriedkami Policajného zboru Slovenskej republiky v rámci inštitútu objektívnej zodpovednosti". teda automatizovaného dohľadu nad bezpečnosťou a plynulosťou cestnej premávky, verejnému obslarávateľovi Ministerstva vnútra Slovenskej republiky. Verejný obstarávateľ 22. januára 2016 predmet tejto zákazky zverejnil, vzápätí ho 29. marca 2016 z neznámych dôvodov zrušil. Objektívna zodpovednosť v praktickej činnosti Policajného zboru nie je momentálne realizovaná technickými prostriedkami automatizovaným spôsobom, ale len technickými prostriedkami, ktorými disponujú dopravné inšpektoráty a obsluhujú ich príslušníci Policajného zboru, čo nie je možné 24 hodín denne. V prípade zavedenia automatizovaného dohľadu v cestnej premávke (inštitút objektívnej zodpovednosti) bude Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky presadzovať umiestnenie technických prostriedkov naďalej aj v tejto obci.
 

Napriek skutočnosti, že uvedený úsek cesty nie je od roku 2007 nehodovým a tiež od tohto roku tu nedošlo k žiadnej dopravnej nehode s následkami na živote a zdraví, miestne a vecne príslušné útvary Policajného zboru venujú riešeniu upokojovania dopravy, v spolupráci s príslušnými orgánmi štátnej správy a organizáciami, náležitú pozornosť. V dohľade nad bezpečnosťou a plynulosťou cestnej premávky vykonávajú od februára 2012 denné meranie rýchlosti a od I. septembra 2012 zvýšený dohľad nad cestnou premávkou s prihliadnutím na sily a prostriedky, ako aj dopravno-bezpečnostnú situáciu ostatných úsekov ciest v ich pôsobnosti, pričom od 31. augusta 2015 v trvaní najmenej dve hodiny denne. Od 1. apríla 2017 na základe rozhodnutia prezidenta Policajného zboru, po dohode s riaditeľom Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach, dopravnú situáciu na ceste 1/79 v obci Dvorianky rieši krajské riaditeľstvo Policajného zboru, vrátane vybavovania podaní a vykonávania dohľadu nad cestnou premávkou.
 

Podľa §27 ods. 1 zákona č. 355/2007 Z z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, správca pozemných komunikácií, ktorých prevádzkou vzniká hluk, je povinný zabezpečiť, aby expozícia obyvateľov a ich prostredia bola čo najnižšia a neprekročila prípustné hodnoty. Správu pozemných komunikácií vykonávajú orgány štátnej správy a samosprávy podľa § 3d ods. 5 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov, pričom využívajú technické }X>dmienky fl'P 15/2005). ktoré určujú zásady navrhovania prvkov upokojovania dopravy na úsekoch cestných prieťahov v zastavaných územiach obcí. Ich cieľom je zabezpečiť prostredníctvom plánovacích, projektových, stavebných, organizačných a regulačných opatrení zníženie rýchlosti vozidiel na úroveň želanej rýchlosti vo vzťahu k zvýšeniu bezpečnosti cestnej premávky u zlepšeniu kvality života obyvateľov a návštevníkov v okolí prieťahu.
 

Riešenie poškodzovania zdravia obyvateľov hlukom, vibráciami a emisiami nie je úlohou Policajného zboru, ani zabezpečovanie dodržiavania povinností a podmienok užívania pozemných komunikácií. Opatrenia na upokojovanie dopravy prijímajú orgány štátnej správy pre pozemné komunikácie a výkon týchto opatrení zabezpečujú správcovia pozemných komunikácií.
 

Dozor nad dodržiavaním povinností a podmienok užívania pozemných komunikácií, ako aj opatrení prijatých orgánmi štátnej správy pre pozemné komunikácie vykonávajú orgány štátneho odborného dozoru podľa ustanovení § 3c cestného zákona v znení neskorších predpisov.
Vlohou Policajného zboru je, podľa ustanovení § 2 ods. I písm.j) a k) zákona č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore, dohliadať na bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky a spolupôsobiť pri jej riadení, odhaľovať priestupky a zisťovať ich páchateľov, a ak tak ustanovuje osobitný zákon, priestupky aj objasňovať u prejednávať.
 

Podľa informácie od prezidenta Policajného zboru Slovenskej republiky tvrdenie, že prekročenie prípustných hodnôt hluku je spôsobené nedodržiavaním rýchlosti jazdy vodičmi vozidiel, zabezpečenie čoho je úlohou Policajného zboru, vyjadrené v záveroch týchto meraní je účelové a nie je podložené meraniami hluku. Výsledky týchto meraní nepreukazujú, že prekročenia prípustných hodnôt hluku boli namerané vozidlám prekračujúcim najvyššiu dovolenú rýchlosť a hodnot)' hluku namerané vozidlám dodržujúcim najvyššiu dovolenú rýchlosť neprekročili prípustné hodnoty hluku.
 

Vzhľadom na to, že ste vo svojom podnete vo vzťahu k Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky namietali podľa Vášho názoru neúčinné riešenie dodržiavania najvyšších dovolených rýchlostí vozidiel v obci Dvorianky, na základe preskúmania tejto časti podnetu konštatujem, že nepatrí do mojej pôsobnosti a preto podľa ustanovenia § 15 ods. 1 písm. a) zákona č. 564/200! Z. z. o verejnom ochrancovi práv v znení neskorších predpisov ho odkladám. Ako verejná ochrankyňa neposudzujem účelnosť, vhodnosť a efektívnosť riešení technických a ekonomických otázok.
 

S pozdravom

TOPlist