Kamufláž strategických dokumentov !

VEĽKÝ OBRÁZOK

 

IVSC KE  I/79 Hriadky - Trebišov, preložka  9,5  2018  2020
Zdôvodnenie: Obchvat obcí Hriadky, Vojčice, Milhostov a mesta Trebišov, odkloniť dopravu mimo zastavané územia sídelných útvarov.
 

IVSC KE  I/79 Vranov nad Topľou – Hriadky – preložka  16  2021  2023
Zdôvodnenie: Predmetom pripravovanej stavby je preložka cesty I/79 od Vranova nad Topľou cez obce Sačurov, Sečovská Polianka, Parchovany a Dvorianky. Cieľom je vylepšenie stavebno-technických parametrov cesty I/79 a eliminácia nepriaznivých vplyvov hluku z dopravy na obyvateľov v dotknutých obciach.

Zdôrazňujeme, že ohľadom strategického dokumentu SPRDI SR 2020 - SPRD SR 2030 a obchvatu obce Dvorianky, že podľa našho názoru Ministerstvo dopravy a výstavby SR má zreteľne chaos so strategickými dokumentami v prípade riešenia obchvatu obce Dvorianky.

SPRDI SR 2020 - Strategický plán rozvoja dopravnej infraštruktúry SR do roku 2020
SPRD  SR 2030 - Strategický plán rozvoja dopravy SR do roku 2030

 

Ministerstvo dopravy a výstavby SR - odbor kontroly, štátneho dozoru a dohľadu v prešetreni zo dňa 08.02.2019 (list číslo 05978/2019/0KŠDD/09014) uvádza, že naše tvrdenie, že obchvat obce Dvorianky je zaradený v Strategickom pláne rozvoja dopravnej infraštruktúry do roku 2020, resp. do roku 2030 sa nezakladá na pravde.

 

Ministerstvo konkrétne uviedlo citujeme:
"Vo svojom podaní ďalej uvádzate, že obchvat obce Dvorianky je zaradený v Strategickom pláne rozvoja dopravnej infraštruktúry do roku 2020, resp. do roku 2030. Toto Vaše tvrdenie sa však nezakladá na pravde.

1. Strategický plán rozvoja dopravnej infraštruktúry do roku 2020 bol nahradený Strategickým plánom rozvoja dopravnej infraštruktúry do roku 2030, v ktorom nie sú uvedené samostatné investičné projekty.

2. Obchvat obce Dvorianky nebol súčasťou ani Strategického plánu rozvoja dopravnej infraštruktúry do roku 2020. V danom pláne bola zaradená s veľmi nízkou hodnotou priority investičná akcia '1/79 Vranov nad Topľou - Hriadky - preložka', ktorej cieľom bolo citujem: 'Predmetom pripravovanej stavby je preložka cesty 1/79 od Vranova nad Topľou cez obce Sačurov, Sečovská Polianka, Parchovany a Dvorianky. Cieľom je vylepšenie stavebno- technických parametrov cesty 1/79 a eliminácia nepriaznivých vplyvov hluku z dopravy na obyvateľov v dotknutých obciach. '. Ako je uvedené vyššie, SSC vykonávala a v roku 2019 vykoná činnosti na elimináciu nepriaznivých vplyvov hluku z dopravy na obyvateľov."

 

Zdôraznujeme, že naša pripomienka za petičný výbor Dvorianky bola prijatá a na základe nej do prílohovej časti konečného znenia SPRDI SR 2020 bolo doplnené riešenie obchvatu obce Dvorianky ako súčasť riešenia cesty I/79 obchvaty obcí v úseku Hriadky - Vranov nad Topľov vrátane obce Dvorianky.

Túto skutočnost potvrdilo jednoznačne aj Ministertsvo životného prostredia SR, kde ministerstvo potvrdilo prijatie podmienky suvisiacej s obchvatom obce Dvorianky v konečnom znení strategického dokumentu SPRDI SR 2020.

Podľa nášho názoru Ministerstvo dopravy a výstavby SR dlhodobo už od roku 2014 ignoruje strategický dokument SPRDI SR 2020 (resp. SPRD 2030, ktorý nadväzuje na SPRDI SR 2020 a nenahradzuje ho) čo sa týka obchvatu obce Dvorianky, ktorý je zaradený v prílohovej časti tohto dokumentu (SPRDI SR 2020) a je teda strategicky potrebné obchvat obce Dvorianky realizovať.

 

Ďalej uvádzame, že SPRD SR 2030 jednoznačne nadväzuje na SPRDI SR 2020, kde už je zaradený obchvat obce Dvorianky (ako súčasť obchvatov obcí Vranov n.T. - Hriadky a konkrétne je uvedné ohľadne cesty I/79, citujeme:

"OPC11: Rozvoj siete ciest I. a II. triedy
Na skrátenie vzájomnej časovej dostupnosti miest a regiónov Slovenskej republiky je potrebné budovanie obchvatov a preložiek ciest I. triedy, najmä v úsekoch s nevyhovujúcimi technickými a kapacitnými parametrami a tam, kde sa neuvažuje s trasovaním ťahov TEN-T (napr. cesty I. triedy 1/51, I/64, I/66, I/68, I/74, I/75, l/76,I/79).
"

 

Skutočnost, že SPRD SR 2030 nadväzuje na SPRDI SR 2020 je uvedená priamo v strategickom dokumente SPRD SR 2030 na strane číslo 8 v časti "1.4 Nadväznosť na ostatné strategické dokumenty", kde je konkrétne uvedené pod "1.4.2 Národné strategické a koncepčné dokumenty", že tu patrí aj "Strategický plán rozvoja dopravnej infraštruktúry SR do roku 2020" - SPRDI SR 2020.

 

Zdôraznuejme, že vzhľadom na nadväznosť strategických dokumentov je potreba riešenia obchvatu obce Dvorianky strategickou záležitosťou.

Podľa nášho názoru Ministerstvo dopravy a výstavby SR v prípade obchvatu obce Dvorianky dlhodobo nepostupuje podľa straegických dokumentov SPRDI SR 2020 a SPRD SR 2030 a to už od roku 2014 !

 

petičný výbor Dvorianky  

14.02.2019

SPRDI SR 2020

SPRDI SR 2020

TOPlist