MDSR-OKSDAD-30.11.2018

ŠTUDIA REALIZOVATEĽNOSTI CESTY I-79 A OBCHVAT OBCE

Slovenská správa ciest sa odvolavá na ekonomickú neefektívnosť realizacie obchvatu obce Dvorianky a aktuálne vzhľadom na tieto skutočnosti neplní platné rozhodnutie Útvaru vedúceho hygienika rezortu zo dňa 09.12.2013 o výstavbe obchvatu obce Dvorianky, čo je reriešene samostatným podaním na Generálnu prokuratúru SR.

SSC v liste číslo SSC/1247/2018/6351/3592 zo dňa 26.02.2018 ohľadne realizacie obchvatu obce Dvorianky uviedla:

"Štúdia realizovateľnosti je potrebná pre rozhodovanie EK o poskytnutí nenávratného finančného príspevku v rámci OPII v programovacom období 2014-2020 aj pre stavby, resp. projekty, na ktoré je už spracovaná dokumentácia pre územné rozhodnutie, alebo stavebné povolenie. Spoločensky žiaduce sú iba projekty, ktorých EIRR prevyšuje 5,0%. Výstavba Preložkycesty 1/79 - obchvatu obce Dvorianok nemôže teda byť realizovaná v rámci Operačného programu Integrovaná Infraštruktúra 2014 -2020, keďže nedosiahla predpísané EIRR vyššieako 5,0%."

 

Autor študie zvolil čisto ekonomické hodnotenie bez zohľadnenia potreby prednostnej realizacie obchvatu obce Dvorianky nariadeneho realizovať platným rozhodnutim Útvaru vedúceho hygienika rezortu zo dňa 09.12.2013 a tejto skutočnosti si je vedoma Slovenská správa ciest ako zadávateľ študie a SSC teda konštatuje, že realizacia obchvatu obce Dvorianky je spoločensky nežiaduca stavba (ekonomický prínos nevyrovná investované prostriedky) a to aj napriek platnému rozhodnutiu Útvaru vedúceho hygienika rezortu zo dňa 09.12.2013 o výstavbe obchvatu obce Dvorianky a týmto konaním vedome nezabezpečili financovanie stavby obchvatu obce Dvorianky.

VÁŽNICA DVORIANKY

Účelom podania bolo preveriť ako je možné, že SSC vyhlásila verejné obstraravanie na projekt Vážnica Dvorianky bez súhlasu ministertsva dopravy a výstavby SR a teda či neboli porušene týmto konaním predpisy a to aj na internej úrovni. Odbor kontroly nepreskúmal mätúce informacie a zahmlievanie ohľadne realizacie tohto projektu koncom roka 2017 zo strany ministerstva, kde bolo dlhodobo nejasné stanovisko ministertsva ku relalizacii tohto projektu a v začiatkoch to bol nedostatok financii (rozdelenie pridelených finanncii zo štátneho rozpočtu) cez chýbajucu legislatívu a nakoniec až koncom roka 2018 po viacerých jednaniach medzi Ministerstvom dopravy a výstavby SR a Slovenskou správou ciest bolo konečne známe a ustálene stanovisko ku realizacii projektu.

TOPlist