PODNET GPSR postup MDSR predĺžená lehota - 01.10.2018

Generálna prokuratúra SR predlžila lehotu na vybavenie podnetu ohľadne prešerovania postupu MDSR vo veci obchvatu obce Dvorianky a aktualneho postupu ministerstva dopravy pri riešeni hlukových pomerov v obci.

Predlženie je s dátumom 21.09.2018 a list prišiel 01.10.2018, podnet bol podaný 23.07.2018, GPSR ho prijala 03.08.2018 a info o tom prišlo listom 16.08.2018.

GENERÁLNA PROKURATÚRA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Netrestný odbor
Štúrova 2, 812 85 Bratislava

Ing. Ján Vitkovič
Váš list číslo/zo dňa Naše číslo Vybavuje Bratislava
VI/3 Gd 387/18/1000-11 JUDr. Černá 21.09.2018
 

Vec: Upovedomenie o predížení lehoty
 

S poukazom na ustanovenie S 35 ods. 2 zákona č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre v znení neskorších predpisov oznamujem, že lehota na vybavenie Vášho podnetu, ktorým sa domáhate preskúmania zákonnosti aktuálneho postupu Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, Útvaru vedúceho hygienika rezortu MDVRR SR vo veci realizácie opatrení na zníženie hladiny hlúku z dopravy po cestnej komunikacii I/79 na Hlavnej ulici v obci Dvorianky, bola predížená.
 

O vybavení podnetu Vás Generálna prokuratúra Slovenskej republiky upovedomí v predíženej lehote.

JUDr. Elena černá 

prokurátorka

TOPlist