Tranzit po regionalnych cestách I. triedy ?

Realita na najbližšie roky !

  • Kým nebude súvislé dobudovaný tranzitný ťah medzi Maďarskom a Poľskom (št.hr. SR/Maďarsko - Košice - Prešov - Svidník - št.hr. SR/Poľsko), je potrebné tranzitnú dopravu redistribuovať po existujúcich cestách I. triedy !

  • Ministerstvo v súčasnosti neuvažuje nad opätovným zavedením spoplatnenia prejazdov vozidiel nad 3,5 tony intravilánmi elektronickým mýtom.

Odpoveď z Ministerstva dopravy po 14 dňoch ...

Totálny nezáujem o občanov, ináč povedané nerobia pre ľudí nič...

Na výstavbu úsekov R4 štát pritom nemá peniaze !

http://spravy.pravda.sk/ekonomika/clanok/371551-na-vystavbu-usekov-r4-stat-nema-peniaze/

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky

Námestie slobody 6, 810 05 Bratislava 15, P. O. BOX 100

Odbor komunikácie

 

Ing. Ján Vitkovič

 

Vás list zo dňa Naše číslo Vybavuje/linka Bratislava

28.10.2015 25622/2015/A231-OK/73340 02/59494702 19.11.2015

Stupeň dôvernosti: Verejné

 

Vec: Sprístupnenie informácie

 

Dňa 28.10.2015 sme na Ministerstve dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo"') zaevidovali Vašu žiadosť o informácie v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám, v ktorej ste žiadali nasledovné informácie:

 

1. Žiadam sprístupniť informáciu a teda kedy bude opätovné spoplatnený prejazd kamiónovej dopravy cez obce na ceste 1/79 ? Tato otázka ma zaujíma aj v súvislosti s odporúčaním komisie EU - doprava.

Bude už konečne spoplatnený prejazd cez dediny ?

 

2. Žiadam sprístupniť informáciu aké kroky realizuje ministerstvo aby kamiónová doprava na 100% využívala na tranzit na trase Maďarsko - Poľsko tranzitný koridor na tento účel určený TEN-T.

Pre koho vlastne postavili novu R4 za Košicami ku maďarským hraniciam ? Kamióny Poľsko - Maďarsko idú po ceste 1/79 !

 

Na základe vyjadrenia sekcie cestnej dopravy a pozemných komunikácií Vám zasielame nasledovnú odpoveď.

 

Ad 1 /

Ministerstvo v súčasnosti neuvažuje nad opätovným zavedením spoplatnenia prejazdov vozidiel nad 3,5 tony intravilánmi elektronickým mýtom.

 

Ad 2/

Prevádzkovaný úsek rýchlostnej cesty R4 Košice - Milhosť je len jedným z úsekov plánovanej rýchlostnej cesty R4 št. hr. SR/Maďarsko - Košice - Prešov - Svidník - št. hr. SR/Poľsko. Kým nebude súvislé dobudovaný tento tranzitný ťah medzi Maďarskom a Poľskom, je potrebné tranzitnú dopravu

redistribuovať po existujúcich cestách I. triedy.

 

S pozdravom

 

Mgr. Martin Kóňa, 

MBA riaditeľ odboru komunikácie