UVSR-16.02.2015

Obchvat - Prešetrenie podnetu na ministra dopravy

ÚRAD VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY, Sekcia kontroly a prevencie korupcie:

Nie je možné vyhovieť Vašej žiadosti o prešetrenie podnetu na postup ministra dopravy v súvislosti s Vami prezentovaným neplnením úlohy vyplývajúcej mu z uznesenia vlády SR č. 311 zo dňa 25.6.2014.

ÚRAD VLADY SR

OBCHVAT OBCE

OBCHVAT OBCE - AKTUÁLNY STAV

ÚRAD VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY 

Sekcia kontroly a prevencie korupcie

Námestie slobody 1

813 70 Bratislava 1

 

Vážený pán Ing. Ján Vitkovič 

Váš list číslo/zo dňa 21.1.2015

Naše číslo 2512-1/2015/IP-41/OPSOP

Bratislava 12.2.2015

Vybavuje/linka Ing. Mozolík/539 

 

Vec: Oznámenie

Sekcii kontroly a prevencie korupcie Úradu vlády SR (ďalej „SKPK ÚV SK') bolo doručené Vaše podanie s predmetom označeným ako „Podnet - Ohrozenie zdravia obyvateľstva - obec Dvorianky", ktoré ste dňa 21.1.2015 zaslali na elektronickú adresu ÚV SR sekretariat.skbpk@vlada.gov.sk.

V doručenom podaní, adresovanom SKPK ÚV SR podávate podnet na prešetrenie postupu ministra dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR (ďalej len „minister dopravy"), nakoľko tento si neplní úlohy vyplývajúce mu z uznesenia vlády SR č. 311 zo dňa 25.6.2014 a to v nadväznosti na riešenie ohrozenia zdravia obyvateľstva hlukom, vibráciami a emisiami v obci Dvorianky, ku ktorej dochádza v dôsledku intenzívnej cestnej dopravy na ceste 1/79. K predmetnému neplneniu uvedeného uznesenia podľa Vášho vyjadrenia došlo nepridelením finančných prostriedkov na realizáciu stavby J/79 Vranov nad Topľou - Hriadky - preložka" v rokoch 2014 a 2015 a to ani na prvú predprojektovú etapu. V texte uvedeného podania následne podrobne analyzujete súčasný stav riešenia Vami namietanej veci, pričom sa odvolávate na obsah:

- uznesenia vlády SR č. 311 zo dňa 25. júna 2014 v časti, v ktorej sú uložené povinnosti ministrovi dopravy na zabezpečenie finančných prostriedkov na rozvoj a údržbu dopravnej infraštruktúry a rozvoj verejnej osobnej a nemotorovej dopravy v nadväznosti na Strategicky plán rozvoja dopravy SR do roku 2020 (ďalej len ,JSPRDI SR 2020");

- prílohy č. 1 SPRDI SR 2020 - Indikatívny zoznam projektov, kde je v časti 1.4.2., Cesty I. triedy - výstavba zaradená aj stavba J/79 Vranov nad Topľou - Hriadky - preložka", ktorá mala vylepšiť stavebno-technické parametre cesty 1/79 a eliminovať nepriaznivé vplyvy hluku z dopravy na obyvateľov v dotknutých obciach;

- rozhodnutia Útvaru vedúceho hygienika rezortu Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR (ďalej len „MDVaRR SR') č. 07659/2013 D404-ÚVHR75579 zo dňa 9.12.2013 pre Slovenskú správu ciest (ďalej len „SSC") pre realizáciu stavby J/79 Vranov nad Topľou - Hriadky - preložka" vrátane obchvatu obce Dvorianky s termínmi realizácie jej jednotlivých etáp (predprojektová príprava do 30.11.2016, projektová príprava do 31.7.2021 a stavebná realizácia do 31.8.2023);

- oznámenia MDVaRR SR č. 28303/2014/A231-0K/78915 zo dňa 19.12.2014, ktorým ste boli na základe Vašej žiadosti zo dňa 11.12.2014 o poskytnutie informácií podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov informovaný o nepridelení finančných prostriedkov MDVaRR SR na stavbu „ 1/79 Vranov nad Topľou - Hriadky - preložka", z dôvodu, že finančné prostriedky vyčlenené pre SSC na rok 2014 boli prioritne použité na dofinancovanie už dohodnutých činnosti a na odstraňovanie havarijných stavov na mostoch a zosuvov na cestách I. triedy s tým, že finančné prostriedky pridelené SSC v roku 2015 nie je možné použiť na zabezpečenie prípravy projektovej dokumentácie cestného obchvatu obce Dvorianky.

 

Vzhľadom na uvedené sa domnievate, že Vami namietaným konaním ministra dopravy sa konečné riešenie stavu ohrozenia poškodzovania zdravia obyvateľstva obce Dvorianky hlukom, vibráciami a emisiami odďaľuje, pričom uvedený minister si v danej veci neplní povinnosti vyplývajúce mu z uznesenia vlády SR č. 311 z 25.6.2014. Preto podaním zo dňa 21.1.2015 žiadate SKPK ÚV SR o prešetrenie Vášho podnetu v danej veci a o poskytnutie informácií o jeho riešení. Pre úplnosť poznamenávame, že Vaše elektronické podanie zo dňa 21.1.2015, ktorého prílohou je scan rozhodnutia č. 07659/2013 D404-ÚVHR75579 zo dňa 9.12.2013, bolo dňa 26.1.2015 doručené SKPK ÚV SR aj v písomnej forme s Vašim podpisom.

 

Po posúdení obsahu doručeného podania a v nadväznosti na charakter Vašej požiadavky uvádzame, že kontrolu plnenia úloh z uznesení vlády SR vykonáva ÚV SR v súlade s § 24 ods. 2 zákona č. 575/2001 Z. z.'o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov a podľa § 2 ods. 1 zákona č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov. V súvislosti s uvedenou skutočnosťou však uvádzame, že kontrolnú činnosť vo svojej pôsobnosti vykonáva ÚV SR na základe zamerania kontrolnej činnosti schváleného vládou SR pre konkrétny rok, resp. podľa konkrétnych operatívnych potrieb ÚV SR. Poznamenávame však, že žiadny právny predpis ÚV SR neukladá povinnosť vykonávať kontroly na základe žiadostí fyzických osôb.

 

V súvislosti s obsahom a smerovaním Vášho podnetu však považujeme za potrebné uviesť, že Vaša úvaha, prezentovaná v doručenom podnete o tom, že nepridelením finančných prostriedkov na realizáciu stavby „1/79 Vranov nad Topľou - Hriadky - preložka" v rokoch 2014 a 2015 si minister dopravy neplní úlohy vyplývajúce mu z uznesenia vlády SR č. 311 zo dňa 25.6.2014, je založená na nesprávnej interpretácií obsahu uvedeného uznesenia. Konkrétne, v uznesení č. 311 zo dňa 25.6.2014, bod B.I., uložila vláda SR ministrovi dopravy úlohu „uplatňovaťpri návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2015 až 2020 zabezpečenie finančných prostriedkov v štátnom rozpočte na rozvoj a údržbu dopravnej infraštruktúry a rozvoj verejnej osobnej a nemotorovej dopravy" s termínom priebežného plnenia každoročne do 15 augusta. 

Poznamenávame, že vyhodnotenie plnenia citovanej úlohy MDVRR SR predložilo SKPK ÚV SR v hlásení o plnení úloh z uznesení vlády SR splatných v 3. štvrťroku 2014. Podľa tohto vyhodnotenia si MDVRR SR dňa 13.6.2014 uplatnilo na Ministerstve financií SR požiadavku na zabezpečenie finančných prostriedkov v štátnom rozpočte na rozvoj a údržbu dopravnej infraštruktúry a rozvoj verejnej osobnej a nemotorovej dopravy, čím predmetnú úlohu, uloženú uznesením vlády SR č. 311/2014 pre rok 2015, splnilo.

 

Chápeme vašu nespokojnosť so súčasným stavom riešenia a finančného zabezpečenia jednotlivých etáp výstavby obchvatu obce Dvorianky, avšak vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti nie je možné vyhovieť Vašej žiadosti o prešetrenie podnetu na postup ministra dopravy v súvislosti s Vami prezentovaným neplnením úlohy vyplývajúcej mu z uznesenia vlády SR č. 311 zo dňa 25.6.2014.

Týmto oznámením považujeme Vaše podanie zo dňa 21.1.2015 z úrovne SKPK ÚV SR za vybavené.

 

S pozdravom 

 

Ing. Milan Ježo

generálny riaditeľ