MDSR-zakaz-kamionov-13.09.2013

Ministerstv o dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky

Námestie slobody 6, 810 05 Bratislava 15, P. O. BOX 100
odbor komunikácie
 

Ing. Ján Vitkovič
Vás list číslo/zo dňa Nase číslo Vybavuje/linka Bratislava
23090/2013/A231-OK/56806 Mgr. Zuzana Lacová 12. 9.2013
Stupeň dôvernosti: Verejné
 

Vec: Informácia o postúpení žiadosti
 

Dňa 3. 9. 2013 bola odboru komunikácie Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR postúpená žiadosť z Ministerstva vnútra SR. v ktorej ste žiadali o sprístupnenie nasledovných informácií:
„..realizácie doplnkového opatrenia - vylúčenie nákladnej tranzitnej dopravy na prieťahu 1/79 cez obec Dvorianky v nočnom čase do výstavby obchvatu obce Dvorianky mimo zastavané územie obce v nadväznosti na list č. 22545/2013/A23 l-OK/54277. Zaujímalo Vás kedy bude toto opatrenie realizované a akým spôsobom. "
 

Na základe vyjadrenia cestnej dopravy a pozemných komunikácii Vám sprístupňujeme nasledovné informácie:
 

Obmedzenie cestnej dopravy na ceste 1/79 v nočných hodinách sa dotýka dvoch krajov - Prešovského a Košického. Rozhodnutie o riešení danej situácie musia vydať Obvodné úrady dopravy v Prešove a Košiciach so súhlasom dopravných inšpektorátov vo Vranove nad Topľou a Trebišove. Keďže je to cesta 1. triedy rozhodnutie je vo výlučnej kompetencii týchto orgánov miestnej štátnej správy a ministerstvo dopravy nemôže ich rozhodnutie ovplyvniť.
 

Vzhľadom k uvedenému Vám Oznamujeme, že vzhľadom na vecnú príslušnosť odstupujeme Vašu žiadosť č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám na priame vybavenie Košickému samosprávnemu kraju, Prešovskému samosprávnemu kraju, dopravnému inšpektorátu vo Vranove nad Topľou a v Trebišove.
 

S pozdravom
 

Mgr. Martin Kóňa. MBA riaditeľ odboru komunikácie
 

Telefón Fax Bankové spojenie IČO E-mail
02/59494 111 02/52494 794 zuzana.lacova@mindop.sk