MDSR-UVH-praskliny-13.09.2013

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky

Útvar vedúceho hygienika rezortu
Námestie slobody 6, 810 05 Bratislava 15, P. O. BOX 100
 

Ing. Ján Vitkovič
 

Vybavuje/linka Bratislava
08203/2013-D400-ÚVHR/56437 JUDr. Dagmar ŠiSková

11.09.2013 Stupeň dôvernosti: Verejné
 

VEC: Oznámenie o odstúpení podnetu zo dňa 05.09.2013 vo veci zabezpečenia operatívneho monitoringu TP 13/2011
 

Dňa 05.09.2013 ste doručili elektronickou poštou na Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, Útvar vedúceho hygienik rezortu podanie označené ako „Podnet - neúnosná kritická situácia na ceste 1/79 v obci Dvorianky, hluk a vibrácie z tranzitnej kamiónovej dopravy, zdravie poškodzujúci stav - operatívny monitoring TP 13/2011".
 

Oznamujeme Vám týmto, že nakoľko sa Vaše podanie týka zabezpečenia operatívneho monitoringu podľa technických podmienok TP 13/2011 „Príručka monitoringu vplyvu cestných komunikácií na životné prostredie", odstúpili sme ho z titulu vecnej príslušnosti na sekciu cestnej dopravy a pozemných komunikácií MDVRR SR. Vaše prípadné doplnenia tohto podania adresujte na uvedenú sekciu.
 

S pozdravom
 

MUDr. Ľubomír Hano, MPH
vedúci hygienik rezortu