MDSR-UVH-BEZ.AUDIT-12.09.2013

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky

Útvar vedúceho hygienika rezortu
Námestie slobody 6, 810 05 Bratislava 15, P. O. BOX 100
 

Ing. Ján Vitkovič
 

Vás list císlo/zo dňa
08203/2013/D400-ÚVHR/55947   09.09.2013 

 

Vec: Oznámenie o odstúpení podaní zo dňa 03.09.2013
 

Dňa 03.09.2013 ste doručili elektronickou poštou na Ministerstvo dopravy, -výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky podanie, spolu s jeho doplnením, označené ako „Podnet - neúnosná kritická situácia na ceste 1/79 v obci Dvorianky, hluk a vibrácie z tranzitnej dopravy, zdravie poškodzujúci stav - Cestný bezpečnostný audit".
 

V rámci svojho podania žiadate zabezpečiť vypracovanie cestného bezpečnostného auditu na komunikáciu 1/79 na prieťahu obce Dvorianky podľa § 5 ods. 2 zákona č. 249/2011 Z.z. o riadení bezpečnosti pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v súvislosti s vybudovaním nového spomaľovacieho prvku pred zastavané územie obce Dvorianky.
 

Oznamujeme Vám, žc toto Vaše podanie bolo z titulu vecnej príslušnosti odstúpené na oddelenie bezpečnosti cestnej premávky Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky.
 

S pozdravom

 

MUDr. Ľubomír Hano, MPH

vedúci hygienik rezortu