MDSR-OKSD-17.09.2013

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky

Námestie slobody 6, P.O. BOX 100, 810 05 Bratislava 15
Odbor kontroly, štátneho dozoru a dohľadu 
 

Vážený pán Ing. Ján Vitkovič

 
Naše číslo Váš list č./zo dňa
35-OKŠDD/2013-Sť 23341/2013/D132-OKŠDD/56548 Stupeň dôvernosti: CH
Vybavuje/linka Ing. Švecová/224  

Bratislava 13.09.2013

 
Vážený pán Ing. Vitkovič,
Ministerstvu dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR (ďalej len „ministerstvo") bolo dňa 09.09.2013 písomne doručené podpísané Vaše podanie (elektronicky zaslané dňa 05.09.2013) označené ako „Sťažnosť na postup pri vybavovaní sťažnosti na ObU CDPK Košice a SSC - poškodzovanie RD - Dvorianky". v ktorom namietate na nečinnosť Obvodného úradu pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie v Košiciach (ďalej len „ObÚ CDPK Košice") a Slovenskej správy ciest (ďalej len „SSC") pri vybavovaní Vašej predchádzajúcej sťažnosti zo dňa 20.05.2013, ktorej príslušnú časť odbor kontroly, štátneho dozoru a dohľadu ministerstva postúpil uvedeným orgánom verejnej správy podľa § 9 zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení zákona č. 289/2012 Z. z. (ďalej len .,zákon o sťažnostiach") na vybavenie listom č. 17079/2013/DI32-OKŠDD/34058, resp./34059 zo dňa 27.05.2013. V podaní uvádzate, že ku dňu 05.09.2013, t. j. po márnom uplynutí zákonom stanovenej lehoty na vybavenie sťažnosti, nemáte od ObÚ CDPK Košice ani od SSC žiadnu odpoveď, preto žiadate ministerstvo o preverenie postupu oboch orgánov verejnej správy.
 

Ministerstvo posúdilo obsah predmetného podania zo dňa 05.09.2013 podľa § 3 ods. 2 zákona o sťažnostiach a prijalo ho ako novú sťažnosť na nečinnosť ObÚ CDPK Košice a SSC podľa § 3 ods. 1 zákona o sťažnostiach, ktorú zaevidovalo v centrálnej evidencii sťažnosti, avšak na jej priame vybavenie, s ohľadom na jej predmet (proti komu smeruje, na čo poukazuje a čoho sa sťažovateľ domáha) nieje príslušné. Podľa § 11 ods. 1 zákona o sťažnostiach je na vybavenie sťažnosti príslušný orgán verejnej správy (ObÚ CDPK Košice a SSC), do ktorého pôsobnosti patrí činnosť, o ktorej sa sťažovateľ domnieva, že ňou boli porušené jeho práva alebo právom chránené záujmy.
 

Vzhľadom na uvedené, si Vám dovoľujeme oznámiť, že Vašu sťažnosť sme z dôvodu príslušnosti podľa § 9 zákona o sťažnostiach postúpili na vybavenie v príslušnej časti riaditeľovi ObU CDPK Košice a generálnemu riaditeľovi SSC, ktorý Vás o výsledku prešetrenia sťažnosti budú informovať priamo.
 

S pozdravom
Ing. Zoltán Takac
riaditeľ odboru