MDSR-15.10.2013

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja
Slovenskej republiky
Námestie slobody 6
810 05 Bratislava 15
P. O. BOX 100
odbor komunikácie

 

Ing. Ján Vitkovič
 

Váš list číslo/zo dňa Naäe číslo Vybavuje/linka Bratislava
2.10.2013 24798/2013/A231-OK/62798 Mgr. Zuzana Lacová 11.10.2013
Stupeň dôvernosti: Verejné
Vec: Sprístupnenie informácie

 

Dňa 2. októbra 2013 sme na Ministerstve dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky zaevidovali Vašu žiadosť o informácie v zmysle zákona 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám, v ktorej ste žiadali sprístupnenie nasledovných informácií:
1. Ako v súčasnosti postupuje Útvar vedúceho hygienika rezortu MDVaRR SR pri riešení dlhodobého poškodzovania zdravia obyvateľstva hlukom a vibráciami z cestnej dopravy v obci Dvorianky ?
2. Ako v súčasnosti postupuje ministerstvo MDVaRR SR (jednotlivé sekcie) pri riešení dlhodobého poškodzovania zdravia obyvateľstva hlukom a vibráciami z cestnej dopravy v obci Dvorianky ?
3. Kedy a akým spôsobom bude vyriešené dlhodobé poškodzovanie zdravia obyvateľstva hlukom a vibráciami z cestnej dopravy v obci Dvorianky ?

 

Na základe vyjadrenia Oddelenia bezpečnosti cestnej premávky, Sekcie cestnej dopravy a pozemných komunikácií a Útvaru vedúceho hygienika rezortu Vám zasielame nasledovnú odpoveď.

 

Ad 1 /
Na základe žiadosti Slovenskej správy ciest, Miletičova 19, 823 19 Bratislava o zmenu termínov, ktoré jej boli uložené v bodoch 1-3 rozhodnutia oblastného hygienika Košice č. 07659/2013/D404-ÚVHR/21088 zo dňa 26.03.2013., Útvar vedúceho hygienika rezortu MDVRR SR bude sa danou vecou zaoberať v novom správnom konaní.

 

Ad 2/
Problém poškodzovania zdravia obyvateľstva obce Dvorianky hlukom z cestnej dopravy v obci Dvorianky rieši Útvar vedúceho hygienika rezortu MDVRR SR. oblastný hygienik v Košiciach v súčinnosti so sekciou cestnej dopravy a pozemných komunikácií.
Oddelenie bezpečnosti cestnej premávky nie je v rámci svojej pôsobnosti oprávnené riešiť podanie vzťahujúce sa na hluk, vibrácie a emisie v obci Dvorianky v okolí RD č. 126, nakoľko nejde o faktory primárne ovplyvňujúce bezpečnosť cestnej premávky, ale o faktory poškodzujúce zdravie ako také a majetok dotknutých. Je nutné podotknúť, že oddeleniu bezpečnosti cestnej premávky podľa organizačného poriadku nepatrí právomoc rozhodovať o zmenách stavebného resp. technického charakteru a vydávať rozhodnutia v takýchto alebo obdobných veciach. V oblasti cestného bezpečnostného auditu oddelenie bezpečnosti cestnej premávky koordinuje činnosť a vedie zoznam bezpečnostných audítorov, ale nenariaďuje vykonávanie cestných bezpečnostných auditov.

 

Ad 3/
Poškodzovanie zdravia obyvateľstva hlukom z cestnej dopravy v obci Dvorianky bude vyriešené znížením počtu ťažkých nákladných áut po spoplatnení cesty 1/79 od 01.01.2014 a perspektívne vychádzajúc z výsledkov hlukovej štúdie najúčinnejším a najkoncepčnejším riešením na odstránenie nadmernej hlučnosti z pozemnej dopravy po ceste 1/79 v obci Dvorianky je vylúčenie tranzitnej dopravy z prieťahu obce Dvorianky, a to vybudovaním obchvatu obce. čo odporučila spracovaná hluková štúdia spoločnosťou EDOS plus, s.r.o., Košice v júli 2013. Termíny realizácie uvedenej investičnej akcie budú stanovené v súlade s navrhnutými a schválenými rozpočtovými investíciami pre Slovenskú správu ciest. Miletičova 19. 823 19 Bratislava.
Vo vzťahu k vykonaniu cestného bezpečnostného auditu sa Slovenská správa ciest vyjadrila, že povinnosť vykonať cestný bezpečnostný audit je zákonom č. 249/201 1 Z. z. o riadení bezpečnosti pozemných komunikácií stanovená len pre cesty transeurópskej dopravnej siete TEN-T (komunikácia 1/79 nie je jej súčasťou). S týmto vyjadrením Slovenskej správy ciest sa oddelenie bezpečnosti cestnej premávky stotožňuje.

 

S pozdravom

 

Mgr. Martin Kóňa, MBA
riaditeľ odboru komunikácie