OUDKE-10.06.2013 

Veľkoplošné vyspravky na ceste 1/79

Záznam č. 11/2013
o výsledku štátneho odborného dozoru nad pozemnými komunikáciami podľa § 3c zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov (ŠOD)

Miesto výkonu ŠOD, resp. kontrolovaný úsek :  Cesta 1/79 v intraviláne a extraviláne obce Dvorianky

 

Vyhodnotenie ŠOD :

Obvodným úradom pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie v Košiciach bolo vydaného ohlásenie drobnej stavby pre veľkoplošné vyspravky na ceste 1/79 v úseku Parchovany - Hriadky, ktoré podľa vyjadrenia zástupcu SSC, 1VSC Košice budú začaté podľa pridelenia finančných prostriedkov Ministerstvom dopravy, výstavby a RR Bratislava.

 

Kontrolou neboli zistené závažné porušenia zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a vykonávacej vyhláške č. 9/2009 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke — zvislé a vodorovné dopravné značenie bolo v súlade s ustanovenia uvedeného zákona a vyhlášky. Dopravno — technický stav cesty 1/79 v extraviláne obce Dvorianky nebol v havarijnom stave, najväčšie výtlky boli vyspravené v jesenných mesiacoch a vyspravujú sa aj v jarných mesiacoch.

 

FOTO - I79 pred obcou

 

Fotogaléria: 05.05.2013