STAV 27.05.2016

NOVÁ STAVBA 2016

STAVBA "I/79 DVORIANKY RIEŠENIE BEZPEČNOSTI" mešká 87 dní !  

Stavba sa reálne začne stavať až v III. štvrťroku 2016 - cca 08/2016...

 

Aktuálne všetky vyvlastnovacie konania tykajúce sa trvalého záberu pripravovanej stavby I/79 Dvorianky riešenie bezpečnosti už prebehli, k dnešnému dňu  vyvlastnovací orgán  vydal všetky príslušne rozhodnutia o vyvlastnení. Termín ukončenia majetkovej prípravy je 07/2016.

--------------------------------------------------------------------------
Predmet: Ziadost o informacie
Od:   info@ssc.sk
Dátum:  Pia, Máj 27, 2016 12:56
Komu:  jan.vitkovic
--------------------------------------------------------------------------
Naše číslo: 5780/2016-92/2210/15711
Vybavuje/linka: Ladomirjaková/483
Miesto odoslania/dátum : Bratislava/27.05.2016

Dobrý deň,
na základe Vašej žiadosti o informácie týkajúcej sa stavu plnenia
rozhodnutia 01730/2014/D404-UVHR/66583, zo dňa 20.05.2016 Vám v zmysle
zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov posielam
nasledovné stanovisko organizačnej zložky zastrešujúcej danú agendu:

1. Majetková príprava ešte nie je ukončená – viď bod 2.

2. Všetky vyvlastňovacie konania týkajúce sa trvalého záberu pripravovanej
stavby I/79 Dvorianky riešenie bezpečnosti už prebehli, k dnešnému dňu
vyvlastňovací orgán vydal všetky príslušné rozhodnutia o vyvlastnení. Po
ich doručení účastníkom konania a po prípadnom márnom uplynutí lehôt na
odvolanie nadobudnú právoplatnosť a vykonateľnosť. Predpokladaný termín
ukončenia MPV je 07/2016.

3. SSC Bratislava IVSC Košice podá na OÚ Košice Odbor dopravy a pozemných
komunikácií žiadosť o vydanie stavebného povolenia po ukončení
majetkoprávneho vysporiadania a po vyňatí pozemkov z poľnohospodárskej
pôdy v zmysle zákona č. 220/2004 Z.z. a od toho sa bude odvíjať aj
predpokladaný termín začatia stavebného konania t.z. v III. švtrťroku
2016.

S pozdravom

Lenka Ladomirjaková
Slovenská správa ciest
Oddelenie technickej normalizácie
a výmeny informácií
Miletičova 19
826 19 Bratislava
tel.: 00421 (2) 50 255 483
email.: info@ssc.sk