MDSR-28.08.2013

MARTIN ČATLOŠ
Vedúci služobného úradu
MDVaRR SR

Bratislava, dňa 14. augusta 2013 Číslo: 18469/2013/D220-SLP/50442

 

K Vašej námietke, že MDVRR SR nezohľadnilo stanovisko Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, konkrétne skutočnosť, že sa Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky stotožňuje a podporuje navrhnuté opatrenia okresným dopravným inšpektorátom v Trebišove na úseku cestného hospodárstva a teda z krátkodobého hľadiska - spoplatncnie prejazdu motorových vozidiel nad 3,5 t v úseku št. cesty 1/79 - Vranov nad Topľou -Trebišov - Slovenské Nové Mesto uvádzam, že v súčasnosti je už pripravená komplexná zmena úpravy spoplatnenia prejazdu ciest I. triedy motorovými vozidlami nad 3,5 t, v rámci ktorej je aj úsek št. cesty 1/79 - Vranov nad Topľou -Trebišov - Slovenské Nové Mesto, zahrnutý do zoznamu spoplatnených ciest.