Stanovisko MDSR Útvar vedúceho hygienika rezortu - 11.01.2013

Útvar vedúceho hygienika rezortu sa intenzívne zaoberá riešením ohrozenia zdravia obyvateľstva hlukom z cestnej komunikácie pred rodinným domom č. 126 v obci Dvorianky. V tejto súvislosti vydal oblastný hygienik Košice rozhodnutie č. 1894/13668/2012/BA/MIK zo dňa Í4.12.2012, ktorým sa uložila správcovi komunikácie Slovenskej správe ciest pokuta vo výške 10 000 EUR a na odstránenie nedostatkov zistených pri výkone štátneho zdravotného dozoru bola účastníkovi konania určená zo strany správneho orgánu lehota do 30.06.2013.