SSC-zakaz-kamionov-13.09.2013

--------------------------- Pôvodná správa ----------------------------
Predmet:  Infozákon- sprístupnenie informácie
Od:      Kmeťová Viktória < viktoria.kmetova@ssc.sk >
Dátum:  Pia, September 13, 2013 13:50
Komu:    Jan Vitkovic
--------------------------------------------------------------------------

Naša zn.: 383/2013/2220/32679

Dobrý deň pán Vitkovič,
na základe Vašej žiadosti ohľadom  realizácie doplnkového opatrenia - vylúčenia nákladnej  tranzitnej dopravy  na prieťahu I/79 cez obec Dvorianky...., ktorá  bola na SSC postúpená z MV SR   Vám v zmysle zákona č.211/2000Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám oznamujeme nasledovné.

 

Po konzultácii predmetu žiadosti o informácie s OÚCDaPK v Košiciach Vám sprístupňuje informáciu:

 

OÚCDaPK v Košiciach zvolá v 39. týždni za účasti zástupcov všetkých kompetentných orgánov a úradov stretnutie, ktorého záverom bude návrh riešenia danej situácie.

 

S pozdravom

 

Mgr. Viktória Kmeťová

vedúca oddelenia výmeny informácií

Slovenská správa ciest
Miletičova 19
826 19 Bratislava

tel.: +421 2 502 55 340
fax: +421 2 555 68 268
mobil: 0903 256 140
mail: viktoria.kmetova@ssc.sk