OUDKE-praskliny-13.09.2013

OBVODNÝ ÚRAD PRE CESTNÚ DOPRAVU A POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE V KOŠICIACH
Komenského 52, 040 01 Košice
 

SSC, IVSC KE

Kasárenské nám. 4

040 01 Košice
 

Vaše číslo/zo dňa Naše číslo Vybavuje/Linka Košice
2013/05322-2 Ing. Halapi/6001343 9.9.2013
 

VEC: Postúpenie podnetu.
 

Obvodný úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie v Košiciach, ako príslušný orgán štátnej správy na úseku cestnej dopravy a pozemných komunikácií podľa zákona č. 345/2012 Z. z. o niektorých opatreniach v miestnej štátnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa § 3 ods. 4 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov po oboznámení sa s obsahom podnetu Ing. Jána Vitkoviča, ohľadne zabezpečenia operatívneho dispečingu pri dome č. 126 Vám postupuje uvedený podnet ako majetkovému správcovi ciest I. tried.
 

S pozdravom
 

JUDr. Viktor Zvolenský riaditeľ
 

Príloha:
1 x podnet + prílohy
 

Na vedomie:
- Ing. Ján Vitkovič