OUDKE-13.09.2013

OBVODNÝ ÚRAD PRE CESTNÚ DOPRAVU A POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE V KOŠICIACH
Komenského 52,040 01 Košice
 

Ing. Ján Vitkovič
 

Vaše číslo/zo dňa Naše číslo Vybavuje/Linka Košice
2013/02854-3 Ing. I Ialapi/6001343 2.9.2013
 

VEC: Oznámenie o výsledku prešetrenia postúpenej sťažnosti na dopravnú situáciu v obci Dvorianky v zmysle zákona č. 9/2010 Z.z. o sťažnostiach - zaslanie. 
 

Obvodný úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie v Košiciach, ako príslušný orgán štátnej správy na úseku cestnej dopravy a pozemných komunikácií podľa zákona č. 345/2012 Z. z. o niektorých opatreniach v miestnej štátnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa § 3 ods. 4 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov na základe postúpenej časti Vašej sťažnosti Ministerstvom dopravy, výstavby aRR SR Bratislava zo dňa 27.5.2013 a zaevidovanej dňa 31.5.2013 na Obvodnom úrade pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie v Košiciach Vám v zmysle zákona 9/2010 Z.z. o sťažnostiach zasiela oneskorené oznámenie o výsledku prešetrenia postúpenej sťažnosti z dôvodu dlhodobej práceneschopnosti pracovníka, ktorý Vašu sťažnosť prešetroval.
 

Za pochopenie vopred ďakujeme
 

S pozdravom
 

JUDr. Viktor Zvolenský riaditeľ
 

 

OBVODNÝ ÚRAD PRE CESTNÚ DOPRAVU A POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE V KOŠICIACH
Komenského 52,040 01 Košice
 

Ing. Ján Vitkovič
 

Vaše číslo/zo dňa Naše číslo Vybavuje/Linka Košice
131.5.2013 2013/02854-2 lng. Halapi/6001343 6.6.2013
 

VEC: Oznámenie o výsledku prešetrenia postúpenej sťažnosti na dopravnú situáciu v obci Dvorianky v zmysle zákona č. 9/2010 Z.z. o sťažnostiach.
 

Obvodný úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie v Košiciach, ako príslušný orgán štátnej správy na úseku cestnej dopravy a pozemných komunikácií podľa zákona č. 345/2012 Z. z. o niektorých opatreniach v miestnej štátnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa § 3 ods. 4 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov na základe postúpenej časti Vašej sťažnosti Ministerstvom dopravy, výstavby a RR SR Bratislava zo dňa 27.5.2013 a zaevidovanej dňa 31.5.2013 na Obvodnom úrade pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie v Košiciach Vám zasiela v zmysle zákona 9/2010 Z.z. o sťažnostiach nasledovné oznámenie:
Vo svojej sťažnosti uvádzate, že Obvodný úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie v Košiciach sa nezaoberal problematikou praskania rodinných domov v dôsledku dynamických vplyvov z cestnej dopravy a nerealizoval ani meranie vhodných fyzikálnych veličín - kontrola vplyvu dynamických vplyvov z cestnej dopravy na rodinné
Ako sme Vás už viackrát informovali náš úrad nemá kompetencie, ani finančné prostriedky na akékoľvek merania hladín hluku a vibrácii z cestnej dopravy, preto náš úrad nie je kompetentný posúdiť či praskanie domov priamo súvisí z premávky motorových vozidiel prechádzajúcich obcou Dvorianky po ceste 1/79. Taktiež nemáme kompetencie na merania dodržiavania stanovených rýchlosti motorovými vozidlami na to je kompetentný príslušný okresný dopravný inšpektorát.
 

Po informácii zo SSC, IVSC Košice Vás informujeme, že majetkový správca ciest I. tried pripravuje s odbornou organizáciou vypracovanie hlukovej štúdie pri vstupe do obce Dvorianky zo smeru od obce Hriadky. V prípade nevyhovujúcich hlukových parametrov nás požiada SSC, IVSC Košice o výstavbu nových prvkov upokojenia dopravy po predložení všetkých dokumentov potrebných k začatiu stavebného povolenia.

 

Náš úrad nemá k dispozícii informácie kedy začne SSC, IVSC Košice s realizáciou hlukovej štúdie.
 

Preto Vám oznamujeme, že Vašu sťažnosť na dopravnú situáciu v obci Dvorianky, ulica Hlavná musíme brať ako neopodstatnenú z dôvodu, že v prípade, že počas vypracovania hlukovej štúdie budú prekročené hladiny hluku budeme riešiť realizáciu nových prvkov upokojenia dopravy podľa výsledkov, ktoré nám doporučí organizácia vypracujúca hlukovú štúdiu a ten je osobitným predpisom.
 

S pozdravom
 

JUDr. Viktor Zvolenský