OUDKE-02.09.2013

SŤAŽNOSŤ PROTI VYBAVENIU SŤAŽNOSTI  - 02.09.2013

Od: Ing.Ján Vitkovič

Odoslané: 2. septembra 2013 17:42
Komu: info-kudke@ke.oud.gov.sk
Kópia: monika.skrivankova@ke.kud.gov.sk ; viktor.zvolensky@ke.kud.gov.skjan.halapi@ke.oud.gov.sk ;    

            zoltan.takacs@telecom.gov.sk
Predmet: STAZNOST proti vybaveniu staznosti - dopravna situacia - Dvorianky - 02.09.2013
Dôležitosť: Vysoká

 

Obvodný úrad pre cestnú dopravu

a pozemné komunikácie v Košiciach

Komenského 52

040 01 Košice

info-kudke@ke.oud.gov.sk

 

VEC: Staznost proti vybaveniu staznosti – Vas list cislo 2013/04687-3 zo dna 22.08.2013

 

Dobry den,

touto cestou podavam staznost proti vybaveniu staznosti oznacenej ako podnet „Staznost – nedostatocna cinnost, resp. necinnost  Obvodneho uradu pre cestnu dopravu a pozemne komunikacie v Kosiciach – Hluk pred RD Dvorianky c.126“  zo dna 13.06.2013, postupenej na Vas urad dna 24.06.2013 z Ministerstva dopravy, vystavby a regionalneho rozvoja SR, ODBOR KONTROLY, STATNEHO DOZORU A DOHLADU.

 

K staznosti uvadzam, ze listom cislo 2013/04687-3 zo dna 22.08.2013, ktory mi bol doruceny dna 02.09.2013, v prilohe ako subor „OUDKE-02.09.2013.pdf“, ste mi oznamili sposob vybavenia mojej staznosti  ako neopodstatnenu.

 

Touto cestou vyjadrujem nesuhlas s vybavenim mojej staznosti  - Vas list cislo 2013/04687-3 zo dna 22.08.2013.

 

Upozornujem, ze podla § 22 zakona c.9/2010 Z.z. staznost, v ktorej stazovatel vyjadruje nesuhlas s vybavovanim alebo odlozenim svojej predchadzajucej staznosti je novou staznostou proti postupu organu verejnej spravy pri vybavovani staznosti alebo pri odlozeni staznosti.

 

Podla mojho nazoru ste nespravne vyhodnotili moju staznost a k tejto novej staznosti uvadzam nasledujuce skutocnosti :

 

1. 

Podla § 87 ods. 4 stavebneho zakona stavbu alebo jej cast, na ktorej boli nariadene nevyhnutne stavebne upravy, mozno uzivat len na zaklade kolaudacneho rozhodnutia, ak stavebny urad od ich kolaudacie neupustil.

 

K staznosti uvadzam, ze nemam ziadne informacie, ze by Obvodny urad pre cestnu dopravu a pozemne komunikacie v Kosiciach podla § 87 ods. 4 stavebneho zakona na cast stavby (spomalovaci prvok pred RD c.126) nariadil nevyhnutne stavebne upravy a tiez nemam informacie, ze by stavebny urad upustil od ich kolaudacie, co teda nerozumiem dovodom preco tieto stavebne upravy neboli skolaudovane.

 

V zmysle § 43d stavebneho zakona musi stavba po cely cas ekonomicky odovodnenej zivotnosti vyhovovat zakladnym poziadavkam na stavby. Zakladnymi poziadavkami na stavby su mimo inych aj hygiena a ochrana zdravia a zivotneho prostredia a ochrana pred hlukom a vibraciami (§ 43d ods. 1 písm. c) a e) stavebneho zakona).

 

Podla § 43d ods. 4 stavebneho zakona sa musi stavba z hladiska hygieny a ochrany zdravia a zivotneho prostredia postavit tak, aby splnala environmentalnu vhodnost a bezpecnost a neohrozovala hygienu a zdravie jej uzivatelov a susedov. Podla § 43d ods. 6 sa z hladiska ochrany pred hlukom a vibraciami musi stavba postavit tak, aby hluk a vibracie vnimane uzivatelmi stavby a osobami v jej blizkosti neprekrocili uroven, ktora ohrozuje ich zdravie, aby im umoznili spat, odpocivat a pracovať v uspokojivých podmienkach.

 

Podľa § 87 ods. 1 stavebného zakona ak stavba nezodpoveda zakladnym poziadavkam na stavby (§ 43d), a tym ohrozuje alebo obtazuje uzivatelov alebo okolie stavby, stavebny urad vo verejnom zaujme nariadi vlastnikovi stavby uskutocnit nevyhnutne upravy na stavbe. Takto nariadené upravy je vlastnik povinny vykonat na vlastne naklady.

 

Stavebny urad dalej urci vlastnikovi stavby predlozenie dokumentacie, podkladov, nariadi vykonanie upravy a urci podmienky a lehotu jej uskutocnenia na zaklade § 87 ods. 2 stavebneho zakona.

 

Pokial stavba svojim stavom ohrozuje zivot alebo zdravie osob, a ak nie je nevyhnutne stavbu ihned odstranit, je v § 94 ods. 1 stavebného zakona zakotvena povinnost stavebneho uradu nariadit vykonanie neodkladnych zabezpecovacich prac vlastnikovi stavby.

Vzhladom na § 94 ods. 1 stavebneho zakona  nemam informacie o vykonanych neodkladnych zabezpecovacich prac na stavbe – spomalovaci prvok pred RD c.126.

 

Dalej, ak hrozi nebezpecenstvo z omeskania a ak sa vykonanie zabezpecovacich prac neda zabezpecit inak, stavebny urad nariadi pravnickej osobe alebo fyzickej osobe, ktora ma opravnenie na stavebne prace, vykonat neodkladne prace a urci pre ne podmienky, pricom sa tak deje na naklady vlastnika stavby (§ 94 ods. 2 a 3 stavebného zakona). V zmysle § 94 ods. 4 citovaneho zákona sa primerane postupuje, ak sa nariaduju zabezpecovacie prace na zariadeniach.

 

Na zaklade § 98 ods. 1 zabezpecuje statny stavebny dohlad ochranu verejnych zaujmov, ako aj prav a pravom chranenych zaujmov pravnickych osob a fyzickych osob, ktore vyplyvaju z vlastnosti stavby pri jej uzivani. Pracovnici stavebneho uradu ako organ statneho stavebneho dozoru (§ 99 pism. b) stavebneho zakona) su opravneni v zmysle § 98 ods. 2 pism. g) stavebneho zakona zistovat, ci sa dodrziavaju podmienky nariadenych stavebnych uprav.

 

Uvadzam teda, ze nemam informacie, ze by Obvodny urad pre cestnu dopravu a pozemne komunikacie v Kosiciach realizoval uvedene upravy na stavbe – cast stavby – spomalovaci prvok pred RD c.126 a to priamo podla § 87 ods. 4 stavebneho zakona ako nariadene na nevyhnutne stavebne upravy a tiez nemam informacie, ze by stavebny urad tieto upravy kolaudoval – pripadne teda, ze upustil od ich kolaudacie, co teda v pripade nariadenia nevyhnutnych stavebnych uprav nerozumiem dovodom preco tie to stavebne upravy neboli skolaudovane, dalej vzhladom na § 94 ods. 1 stavebneho zakona nemam ziadne informacie o vykonanych neodkladnych zabezpecovacich pracach na stavbe – spomalovaci prvok pred RD c.126.  

 

Dalej uvadzam, ze upravy na stavbe – spomalovaci prvok pred RD c.126  boli realizovane neodborne, coho dosledkom je aj sucasne priame poskodzovanie zdravia obyvatelstva hlukom z cestnej dopravy v obci Dvorianky pred RD c.126.

 

2.

K rieseniu cestnej dopravy na ceste I/79 v obci Dvorianky v navaznosti na hlukovu studiu, ktoru dala vypracovat SSC (studia z jula 2013) uvadzam tieto dolezite skutocnosti :

 

2.1 Hlukova studia je z jula 2013

Hlukova studia bola vypracovana v koncom Jula 2013 a teda ju Obvodny urad pre cestnu dopravu a pozemne komunikacie v Kosiciach nemal k dispozicii v case riesenia mojich podnetov a to v roku 2011 a 2012. Stavebny urad, podla mojho nazoru,  nespravne  vyhodnotil vsetky poskytnute vysledky odbornych merani hluku (4 merania) ako aj nespravne odborne posudil podmienky na nariadenie nevyhnutnych uprav na stavbe – spomalovaci prvok pred RD c.126, boli realizovane neodborne opatrenia, coho dosledkom je aj sucasne priame poskodzovanie zdravia obyvatelstva hlukom z cestnej dopravy v obci Dvorianky pred RD c.126.

 

2.2 Vypoctovy model pocita s rychlostou iba 40km/h a 50km/h

V hlukovej studii vypoctovy model vychadza z predpokladu, ze kamionova doprava  jazdi cez obec rychlostou 40km/h a 50km/h co je absolutne nerealny predpoklad. Podla merani redaktora STV v relacii Obcan za dverami kamionova doprava v obci dosahuje bezne rychlost 70-80km/h, kamionova doprava pravidelne nedodrzuje dopravne znacenie v obci, preto predpoklad vo vypoctovom modele hlukovej studie je nerealny stav – stav ktory realne neexistueje.

 

Upozornujem, ze prave opatreniami podla TP15/2005 je nutne dosiahnut tento stav – znizenie rychlosti kamionovej dopravy v obci na zelanu rychlost, a to mala brat do uvahy aj hlukova studia.

 

      2.3 Spomalovaci prvok pred RD c.126 ma vyznamny vplyv na hluk

Studia sa nezaobera premiestnenim spomalovacieho prvku pred RD c.126 na nove umiestnenie pred zastavane uzemie obce (pred prve rodinne domy) a nezohladnuje toto znizenie rychlosti pred RD.126 z takto novo umiestneho spomalovaca. Studia sa tiez nezaobera kombinaciou uz existujuceho spomalovaca pred RD c.126 a vybudovanim noveho spomalovaca pred zastavanym uzemim obce (pred prve rodinne domy) a teda neriesi  vobec tuto kombinaciu dvojnasobneho znizovania rychlosti.

 

Matematicky model nepopisuje realne situaciu bez spomalovaca jedna sa iba o teoreticke hodnoty matematickeho modelovania, ktore je nutne potvrdit  autorizovanym meranim hkuku.

 

Upozornujem, ze brzdenie tazkych kamionov priamo pred RD c.126 ma vyznamny vplynv na hluk, pritom sa v hlukovej studii uvadza, ze do vypoctov boli zavedene iba zjednodusene predpoklady, ktore nezohladnuju brzdenie kamionovej dopravy priamo pred RD c.126, nezohladnuju piskot brzd, fucanie vzduchu z brzd, hucanie motora – pri brzdeni motorom, nezohladnuju sa ani vibracie z prenosu vahy do vozovky – dynamicke vibracie, vypocet nezohladnuje realny stav. Pritom tento hluk z brzdenia kamionovej dopravy pred mojim RD vnimam ako zvlast rusivy hluk – podla vyhlasky c.549/2007 § 2 pism. w).

 

Dalej uvadzam, ze jednodychym porovnanim priebehu hluku pri brzdeni kamionu pred spomalovacim prvkom so stavom, kedy kamion nebrzdi - ide v protismere dochadza k predlzeniu posobenia hluku nad urovnou 55 dB o 6 sekund, maximalna hladina hluku je pritom  cca porovnatelna a to 78,1 dB pri brzdeni a 77,4 dB pri nebrzdeni (hluk pri nebrzdeni je nizzsi ako pri brzdeni).

Obrazok porovnania pripajam v prilohe ako „Hluk-porovnanie.jpg“,  video k nahliadnutiu:
http://www.youtube.com/watch?v=OfNd7l47qCs
http://www.youtube.com/watch?v=KYRce3DUpXM


Ak beriem do uvahy pocet kamionov 1300 za 24 hodin, kde je z tohto poctu cca 650 kamionov brzdiacich pred spomalovacim prvkom,  vychadza to 3900 sekund = 65 minut = viac ako 1 hodina hluku nad urovnou 55 dB navyse.  Je to iba 27 kamionov za hodinu - 162 sekund = teda cca 3 minuty posobenia hluku nad urovnou 55 dB navyse.

Ale pritom do uvahy je nutne zahrnut aj to, ze ak by kamiony boli brzdene spomalovacim prvkom este pred prvymi rodinnymi domami (pred zastavanym uzemim obce), kamiony by v mieste prejazdu pred RD c.126 mali podstatne nizsiu rychlost ako je tomu v sucasnosti.

Ak zoberiem do uvahy aj kombinaciu sucasneho spomalovacieho prvku pred RD c.126 a novo vybudovaneho spomalovbacieho prvku este pred prvymi rodinnymi domami (pred zastavanym uzemim obce) tak rychlost kamionov pred RD c.126 bude znacne nizssia ako v sucasnosti, teda hluk musi byt nizsi ako je tomu v sucasnosti a nebudu dynamicke vibracie z brzdenia.

Tieto vyssie uvedene skutocnosti hlukova studia nezohladnuje.

 

      2.4 Nejedna sa o podstatne ombedzenie dopravneho vykonu

Presun spomalovacieho prvku pred rodinnym domom c.126 na zaciatok obce pred zastavane uzemie obce (pred prve domy) v kombinacii s radarom so semaforom je mozne technicke riesenie  na znizenie hluku  a nejedna sa o ziadne podstatne narusenie dopravneho vykonu podla vyhlasky c.549/2007 Z.z. ako aj teda je mozne hluk obmedzit dostupnymi technickymi opatreniami, upozornujem,  ze sa nejedna o ziadne „podstatne“ narusenie dopravneho vykonu.

 

Upozornujem teda, ze podla vyhlasky c.549/2007 Z.z., je mozne hluk obmedzit dostupnymi technickými opatreniami.

 

      2.5 Meranie sa nerealizovalo fyzickym meranim hluku pred RD c.126 a ani v izbach v RD

Meranie hluku sa nerealizovalo fyzicky priamo pred RD c.126, pretoze priamo pred RD nebol ziadny meraci pristroj, vo dvore som nemal ziadnych pracovnikov a ani nebol nikto merat hluk priamo v izbach pri ceste.  V nocnych hodinach ako aj cez den hluk v izbach pri ceste dlhodobo  prekracuje 50dB, pritom podla vyhlasky c.549/2007 pripustne hodnoty urcujucich velicin hluku vo vnutornom prostredi budov nie je mozne prekrocit.

 

Upozornujem, ze je nutne zistit realny stav  (sucasny stav a stav po realizacii opatreni), aby sa potvrdily teoreticke hodnoty matematickeho modelovania autorizovanym meranim hluku.

 

 

      2.6 Nedostatocny pocet protihlukovych opatreni

V hlukovej studii bolo zvoleny nedostatocny pocet typov moznych protihlukovych opatreni a to iba 1 az 5. Upozornujem, ze tiez neboli riesene kombinacie viacerych opatreni a ani nebolo riesene spomalenie dopravy po celej obci pouzitim viacerych somalovacich prvkov podla TP15/2005. Naprikald pouzitie semafora s radarom je simulovane iba na vstupe do obce, nie  je riesenie umiestneie viacerych tychto semaforov po obci, tak ako to navrhla vo svojej studii odborna firma EPEMONT Slovakia s.r.o. , kde sa pocita s umiestnenim az 4 radarov so semaformi.

 

3.

K rieseniu stavby podla platnych STN uvadzam, ze podla mojho nazoru je sucasne riesenie spomalenia (upokojenia) dopravy v obci Dvorianky v rozpore s technickym predpisom TP15/2005 a normou STN 736110 (Projektovanie miestnych komunikacii) a to teda konkretne napriklad v pripade vjazdu do obce Dvorianky zo smeru od Vranova nad Toplou.

 

V zmysle TP 15/2005 ide o opatrenie na vjazde do obce, pricom sa vsak predpoklada, ze bude umiestnene za znackou IS 36a – zaciatok obce  (obr.7.5 v TP 15/2005). Opatrenia na vjazde vzhladom k tomu, ze ich pouzitie umoznuje STN 736110 (Projektovanie miestnych komunikacii) urcite typy sa mozu pouzivat len v intravilane, ten je pre vodica zrejmy len oznacenim znackami IS 36a,b.

 

Na obrazku v prilohe „spomalovac-porovanie-2.png“  je porovnanie obr.7.5 v TP 15/2005 a sucasneho stavu vybudovania vybocenia jazdneho pruhu na vjazde do obce zo smeru od Vranova n.T.,  kde jasne vidiet, ze sucasne riesenie nieje podla TP 15/2005 – teda znacka IS 36a – zaciatok obce je umiestnena za vybocenim jazdneho pruhu, teda umiestnenie vybocenia jazdneho pruhu nie je v intravilane, co je v rozpore s TP 15/2005.

 

Dalej v prilohe prikladam aj obrazok zo spravy katastra, kde je znazornene umiestnenie spomalovacieho prvku ako aj zvyraznene zastavane uzemie obce, kde jasne vidiet, ze tento spomalovaci prvok nie je umiestneny v intravilane obce.

 

Na zaver Vas touto cestou ubezpecujem, ze realizujem vsetky dostupne kroky na to, aby som uz nepocuval brzdiace kamiony pred svojim RD kazdu minutu a citil z tohto brzdnenia dynamicke vibracie priamo na podlahe mojho RD.

 

Dalej uvadzam, ze tato nova staznost bude na vas urad zaslana aj podpisana doporucene slovenskou postou.

 

PRILOHY:

1. OUDKE-02.09.2013.pdf

2. Hluk-porovnanie.jpg

3. spomalovac-porovanie-2.JPG

4. mapa-OBEC-vstup-Vranov-nT.jpg

 

NA VEDOMIE:

Ministerstvo dopravy, vystavby a regionalneho rozvoja SR,

ODBOR KONTROLY, STATNEHO DOZORU A DOHLADU

 

Dakujem a ostavam s pozdravom

 

Ing.Vitkovic Jan

peticny vybor Dvorianky

http://dvorianky5.webnode.sk/                              

  

PODNET - ZLÝ STAV STAVEBNÝCH ÚPRAV - 03.09.2013

 

Predmet: Podnet - Zly stav stavebnych uprav  v obci Dvorianky - 03.09.2013

Od:         Jan Vitkovic

Dátum:  Uto, September 3, 2013 8:19

Komu:    info-kudke@ke.oud.gov.sk

Kópia:    monika.skrivankova@ke.kud.gov.sk

               viktor.zvolensky@ke.kud.gov.sk

               jan.halapi@ke.oud.gov.sk

              zoltan.takacs@telecom.gov.sk

 

Obvodný úrad pre cestnú dopravu

a pozemné komunikácie v Košiciach

Komenského 52

040 01 Košice

info-kudke@ke.oud.gov.sk

 

KOSICE 03.09.2013

 

VEC: Podnet - Zly stav stavebnych uprav v obci Dvorianky - I/79

 

Dobry den,

touto cestou podavm podnet ohladne zleho stavu realizovanych uprav na stavbe - cesta I/79 v obci Dvorianky v navaznosti na Vas list 2013/04687-3 zo dna 22.08.2013, ktory mi bol doruceny dna 02.09.2013 a v ktorom

uvadzate vami realizovane opatrenia na stavbe - cesta I/79 v obci Dvorianky - ako nevyhnutne upravy na stavbe.

 

K podnetu uvadzam nasledujuce skutocnosti:

 

1.

Zly stav cesty v obci – vyjazdene kolaje od tazkej kamionovej dopravy su po celej ceste I/79 na Hlavnej ulici v obci, v prilohe na dokladovanie prikladam fotografie zo dna 10.08.2013 ako foto-01.JPG, foto-02.JPG, foto-03.JPG, foto-04.JPG.

 

2.

Zly stav pred spomalovacom (RD c.126) – vyjazdene kolaje, na vstupe do obce zo smeru od Trebisova je zly stav cesty I/79.

 

SSC IVSC KE ma informovali, ze dna 09.04.2013 bola uskutocnena reklamacna obhliadka reklamovanych vad (deformacia vozovky I/79 v obci Dvorianky – vyjazdene kolaje) medzi zastupcom narokovatela IVSC Kosice (Ing. Timocko) a dodavatelom ISK (Inzinierske stavby Kosice),  uvedene vady mali byt odstranene do konca maja 2013.

 

Uvadzam, ze uvedene vady neboli odstranene uplne, ku dnu 16.06.2013 bola zrealizovana pokladka noveho asfaltoveho koberca v useku cesty I/79 pred spomalovacim prvkom a na prejazde spomalovacim prvkom, ale nie je opravena cela cast deformovanej vozovky, vyjazdene kolaje nie su opravene ani v mieste realizacie kontrolneho vrtu – na zaklade ktoreho sa vyhodnotil stav cesty ako zly - deformacia vozovky, v prilohe pripajam foto stavu zo dna

10.08.2013 - foto-05.JPG.

 

Uvadzam, ze ku dnu 01.09.2013, sa stav nezmenil aj napriek upozorneniu SSC (26.06.2013) a podanemu podnetu na Obvodny urad pre cestnu dopravu v Kosiciach (26.07.2013).

 

Upozornujem, ze v useku cesty, kde zostala deformovana vozovka (su pozdlzne priehlbiny) je moznost vzniku nebezpecnej situacie, napriklad za dazdiveho pocasia na vytvorenych mlakach v deformovanej casti vozovky je moznost vzniku aquaplaningu - jav, pri ktorom dochadza na mokrej vozovke ku ztrate prilnavosti pneumatiky ku vozovke, tiez je to nebezpecna situacia pre jednostopove motorove vozidla aj za sucha.

 

Dalej uvadzam, ze ku neodstranenym nerovnostiam na uvedenom useku cesty I/79 sa vyjadrila SSC dna 10.07.2013, kde za referat BECEP je uvedene, citujem:

 

"Oddelenie dopravného inžinierstva (činnosť BECEP) realizuje opatrenia na kritických nehodových lokalitách (KNL) a miestach identifikovaných inšpekciou dopravného značenia prostredníctvom  pracovníkov oddelení prevádzky príslušnej IVSC . V prípade údržbového nedostatku – neodstránené  pozdĺžne nerovnosti vozovky v okolí spomaľovacieho prvku , dávame podporné stanovisko na ich dodatočné odstránenie."

 

K dnesnemu dnu, t.j. 03.09.201, je situacia nezmenena, kolaje nie su odstranene, nadalej trva nebezpecna situacia, ktora ohtrozuje zdravie vodicov ako aj inych ucastnikov cestnej premavky.

 

3.

Nedokoncene vodorovne dopravne znacenie pred spomalovacim prvkom, v mieste pokladky noveho asfaltoveho koberca – chybajuce vodorovne reflexne pruhy na vozovke.

 

Ku dnu 10.08.2013 bola na ceste I/79 realizovana obnova vodorovneho dopravneho znacenia – znacenie bolo nastriekane novou reflexnou farbou a to aj v useku vyjazdenych kolaji  a vodorovne znacenie nebolo nastriekane v povodnom stave – chyba 5 vodorovnych reflexnyxh pruhov na vozovke – v prilohe fotografia – PRUHY-Porovnanie.jpg.

 

Upozornujem, ze tymto aktualnym stavom dochadza k znizeniu bezpecnosti na ceste I/79 – v useku priamo pred spomalovacim prvkom.

 

4.

Upozornujem dalej na moznost vypracovania bezpecnostneho auditu na komunikaciu I/79 na prietahu obce Dvorianky.

 

Cestný bezpečnostný audit je prostriedok preventívneho zvyšovania bezpečnosti dopravy na pozemných komunikáciách. Je to proces, v rámci ktorého kvalifikovaný nezávislý bezpečnostný audítor (t. j. odborník zapísaný v zozname bezpečnostných audítorov na ministerstve dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR) alebo skupina takýchto audítorov podrobuje kontrole projekt dopravnej infraštruktúry vo fáze jeho projektovej prípravy a určí jeho bezpečnostné nedostatky. Vytknuté bezpečnostné nedostatky sa v rámci spracovania projektu odstránia, čím sa predíde možnému vzniku kolíznych situácií počas prevádzkovania projektu dopravnej infraštruktúry. Výkon cestného bezpečnostného auditu je v tomto čase už v niektorých európskych krajinách zaužívaným procesom napomáhajúcim zvyšovať bezpečnosť cestnej dopravy na pozemných komunikáciách a je pozitívne vnímaným prvkom v oblasti cestnej bezpečnosti.

 

 

Na zaver ziadam touto cestou o zabezpecenie napravy vyssie uvedenych nedostatkov na ceste I/79 v obci Dvorianky ako aj ziadam o zabezpecenie vypracovania bezpecnostneho auditu na komunikaciu I/79 na prietahu obce Dvorianky.

 

 

PRILOHY:

1. foto-01.JPG

2. foto-02.JPG

3. foto-03.JPG

4. foto-05.JPG

5. PRUHY-Porovnanie.jpg

 

 

NA VEDOMIE:

Ministerstvo dopravy, vystavby a regionalneho rozvoja SR,

ODBOR KONTROLY, STATNEHO DOZORU A DOHLADU

 

Dakujem a ostavam s pozdravom

 

Ing.Vitkovic Jan

peticny vybor Dvorianky

http://dvorianky5.webnode.sk/

 

 

DOPLNENIE 03.09.2013 - SŤAŽNOSŤ PROTI VYBAVENIU SŤAŽNOSTI ZO DŇA- 02.09.2013

 

From: Ing.Vitkovič Ján
Sent: Tuesday, September 03, 2013 9:00 PM
To: info-kudke@ke.oud.gov.sk
Cc: monika.skrivankova@ke.kud.gov.sk ;  viktor.zvolensky@ke.kud.gov.sk jan.halapi@ke.oud.gov.sk zoltan.takacs@telecom.gov.sk
Subject: Doplnenie - Staznost proti vybaveniu staznosti - dopravna situacia - Dvorianky - 02.09.2013
Importance: High

 

Obvodný úrad pre cestnú dopravu

a pozemné komunikácie v Košiciach

Komenského 52

040 01 Košice

info-kudke@ke.oud.gov.sk

 

KOSICE 03.09.2013

 

VEC: Doplnenie – Staznost proti vybaveniu staznosti – Vas list cislo 2013/04687-3 zo dna 22.08.2013

 

Dobry den,

touto cestou podavam doplnenie k staznosti proti vybaveniu staznosti zo dna 02.09.2013 oznacenej ako podnet „Staznost – nedostatocna cinnost, resp. necinnost  Obvodneho uradu pre cestnu dopravu a pozemne komunikacie v Kosiciach – Hluk pred RD Dvorianky c.126“  zo dna 13.06.2013, postupenej na Vas urad dna 24.06.2013 z Ministerstva dopravy, vystavby a regionalneho rozvoja SR, ODBOR KONTROLY, STATNEHO DOZORU A DOHLADU.

 

Uvadzam, ze listom cislo 2013/04687-3 zo dna 22.08.2013, ktory mi bol doruceny dna 02.09.2013, ste mi oznamili sposob vybavenia mojej staznosti  a teda ze staznost je „neopodstatnena“.

 

Podla mojho nazoru ste nespravne vyhodnotili moju staznost a k tejto novej staznosti zo dna 02.09.2013 na doplnenie uvadzam nasledujuce skutocnosti :

 

 

1. 

Vo vasom liste cislo 2013/04687-3 zo dna 22.08.2013 uvadzate, ze Vas urad pri stavebnom a kolaudacnom konani ma povinnost dbat, aby boli dodrzane ustanovenia jednotlivych zakonov a ustanoveni jednotlivych STN a TP, co pri stavbe „1/79 Dvorianky, odvodnenie chodníky" bolo dodrzane a podvrdila to aj Krajska prokuratura Kosice a nasledne aj Generalna prokuratura Bratislava.

 

Touto cestou Vas dorazne upozornujem, ze Generalna prokuratura Bratislava ako aj Krajska prokuratura Kosice nemohli presetrit komplexne cely procesny postup a to konanie o umiestneni stavby a stavebne a kolaudacne konanie a to z jednoducheho dovodu, a teda ze uplynula 3 rocna lehota na podanie protestu prokuratora ustanovena v § 27 ods. 1 pism. e) zakona c. 153/2001 Z.z. o prokurature o com bol Vas urad informovany a teda upozornujem, ze musite vediet o tejto skutocnosti.

 

Uvadzam, ze prokurator neposudzuje dodrzanie ustanoveni jednotlivych STN a TP ako aj neposudzuje ucelnost a vhodnost postupu a rozhodnutia organu verejnej spravy.

 

Pre uplnost citujem z listu Generalnej prokuratury SR cislo VI/2 Gd 1/13-9 zo dna 01.03.2013:

„ Zo zadovážených podkladov v danej veci bolo zistené, že kolaudačné rozhodnutie Krajského úradu pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie Košice zo 14. decembra 2009 č. 2009/01922-4 nadobudlo právoplatnosť 20. januára 2010.

 

Kolaudačné konanie o povolení užívať stavbu bolo zavŕšené práve týmto rozhodnutím. Rozhodnutie vydané po procesnom postupe predstavuje aplikáciu normy hmotného práva. Právnym prostriedkom dozoru prokurátora na nápravu nezákonného stavu vo veci ukončenej vydaním rozhodnutia je protest prokurátora. V danej veci však trojročná lehota na podanie protestu prokurátora ustanovená v § 27 ods. 1 písm. e) zákona č. 153/2001 Z.z. o prokuratúre už uplynula. Uplynutie tejto, svojim charakterom prekluzívnej (prepadnej) lehoty, má za následok zánik podmienok na výkon prokurátorského dozoru, pričom na jej plynutie nemá žiaden vplyv ani podanie podnetu na prokuratúru.

 

Znamená to, že ak v danej veci zanikli podmienky na výkon prokurátorského dozoru, prokurátor nemá oprávnenie preskúmavať nielen zákonnosť samotného rozhodnutia, ale ani zákonnosť procesného postupu, ktorý vydaniu rozhodnutia predchádzal.

 

Preto Generálna prokuratúra Slovenskej republiky nemá oprávnenie preskúmavať zákonnosť kolaudačného rozhodnutia Krajského úradu pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie Košice zo 14. decembra 2009 č. 2009/01922-4 a tiež ani postupu, ktorý jeho vydaniu predchádzal. “

 

Upozornujem dalej, ze v tomto liste cislo VI/2 Gd 1/13-9 zo dna 01.03.2013 Generalna prokuratura SR este uviedla, citujem :

Generalna prokuratura Slovenskej republiky opatovne poukazuje na zavery, ktore Vam v danej veci oznamila v upovedomeni z 20.11.2012 c.k. VI/2 Gd 257/12 -14, osobitne na str. 3 a 4 tohto upovedomenia.

 

 

Vzhladom na uvedene skutocnosti citujem zo zaverov Generalnej prokuratury Slovenskej republiky - upovedomenie c.k. VI/2 Gd 257/12 -14 zo dna 20.11.2012 – strana 3 a 4 :

V tejto súvislosti je namieste poukázať na ust. § 87 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) o podmienkach pre nariadenie nevyhnutných úprav na stavbe.

Podľa § 87 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) ak stavba nezodpovedá základným požiadavkám na stavby ( § 43d), a tým ohrozuje alebo obťažuje užívateľov alebo okolie stavby, stavebný úrad vo verejnom záujme nariadi vlastníkovi stavby uskutočniť nevyhnutné úpravy na stavbe alebo na stavebnom pozemku. Nariadené úpravy je vlastník povinný vykonať na vlastné náklady.

Konanie podľa tohto ustanovenia v danej veci je plne v dispozícii Krajského úradu pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie Košice. Je vecou tohto špeciálneho stavebného úradu, aby vyhodnotil výsledky meraní hluku a odborne posúdil, či sú splnené podmienky na nariadenie nevyhnutných úprav na stavbe ( napr. optického retardčra a lebo inej zodpovedajúcej úpravy).

Rozhodnutie Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, Útvaru vedúceho hygienika rezortu, zo 14. mája 2012 č. 1894/4263/2012/BA/MIK, ktoré Vám bolo zaslané na vedomie, uložilo Slovenskej správe ciest povinnosti týkajúce sa objektivizácie hluku a následných opatrení.

Ide o opatrenia na odstránenie nedostatkov zistených pri výkone štátneho zdravotného dozoru v intenciách zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Podstatou riešení týkajúcich sa hladiny hluku či už podľa § 87 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) alebo podľa zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov je klasifikovanie okolností majúcich základ v posúdení stavu vecí technických, ktoré prináleží odborným orgánom pôsobiacim v oblasti štátnej správy pre pozemné komunikácie či v oblasti verejného zdravotníctva.

Posúdenie a rozhodnutie aké opatrenia povedú k účinnej náprave v danej veci je záležitosťou týchto odborných orgánov a ich koordinácie i preto, že pôsobia v rezorte Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky.

Prokuratúra pri vykonávaní dozoru nad dodržiavaním zákonov a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov orgánmi verejnej správy nedisponuje oprávnením, ktorým by mohla sama uskutočniť či nariadiť odborné posúdenie technických záležitostí. Prokurátor posúdi, či zákonom predpokladaná a tým aj povolená úvaha odborných orgánov verejnej správy pri úsudkoch týkajúcich sa technických riešení vychádzala z medzí a hľadísk ustanovených zákonom.

Prokurátor neposudzuje účelnosť a vhodnosť postupu a rozhodnutia orgánu verejnej správy.

S prihliadnutím na tieto skutočnosti Krajská prokuratúra v Košiciach nepochybila ak po prešetrení ďalších okolností vyplývajúcich z Vášho predchádzajúceho podnetu nezistila podmienky pre vykonanie opatrenia prokurátora. V súlade s ustanovením § 35 ods. 1 zákona č. 153/2001 Z.z. o prokuratúre bude potrebné prešetrenie doplniť preskúmaním zákonnosti kolaudačného rozhodnutia Krajského úradu pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie Košice zo 14. decembra 2009 č. 2009/01922-4, ktoré podľa vyznačenia nadobudlo právoplatnosť 20. januára 2010. O výsledku prešetrenia Vás Krajská prokuratúra v Košiciach upovedomí.

Generálna prokuratúra Slovenskej republiky zasiela toto upovedomenie o spôsobe vybavenia opakovaného podnetu na vedomie a prípadné vykonanie opatrení Ministerstvu dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, Úradu verejného zdravotníctva MDVRR SR a tiež Krajskému úradu pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie Košice, ako orgánom, ktorých postupu sa vybavenie týka a ktoré poskytli prokuratúre v danej veci súčinnosť.

Týmto je Váš opakovaný podnet vrátane doplňujúcich a súvisiacich podaní Generálnou prokuratúrou Slovenskej republiky vybavený. “

 

Dalej uvadzam, ze aj napriek vyssie uvedenym skutocnostiam vo veci konala Krajska prokuratura Kosice a zistila nasledovne pochybenia v konani Vasho uradu:

 

KPKE-10.02.2012

Špeciálny stavebný úrad nepostupoval v súlade s ustanovením § 61 ods.4 stavebného zákona s poukazom na ustanovenie § 139 ods. 3 písm. b/ stavebného zákona, keď oznámenie o začatí stavebného konania spojeného s miestnym zisťovaním nezverejnil verejnou vyhláškou vzhľadom na skutočnosť, že ide o líniovú stavbu. Na uvedené pochybenie prokurátor reagoval podaním upozornenia podľa § 28 ods. 1 zákona č. 153/2001 Z.z. o prokuratúre v znení neskorších predpisov.

V ďalšej časti podnetov (z 3.12.2011) poukazujete na nezákonnosť postupu Krajského úradu pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie Košice pri vybavovaní vašich podnetov podaných elektronickou poštou 30.9.2011 a 5.10.2011. Ako vyplýva z písomného vyjadrenia tohto orgánu, podnet zo dňa 30.9.2011, ktorý mal byť zaslaný emailovou poštou, nebol úradu doručený emailom ani písomnou formou. Pri vybavovaní sťažnosti zo dňa 5.10.2011 správny orgán porušil ustanovenie § 5 ods. 7 zákona č. 9/2010 Z.z. o sťažnostiach, preto za účelom odstránenia tohto porušenia zákona bolo podané upozornenie prokurátora.

 

KPKE-10.09.2012

Z uvedeného ustanovenia priamo, bez ohľadu, či je meranie hodnôt hluku prevádzkovateľom zdrojov hluku požadované úradom verejného zdravotníctva v rámci územnélio konania, vyplýva povinnosť správcu pozemnej komunikácie (Slovenská správa ciest Bratislava) zabezpečiť, aby expozícia obyvateľov a prostredia hlukom bola čo najnižšia a neprekračovala prípustné hodnoty pre deň, večer a noc stanovené vyhláškou MZ SR č. 549/2007 Z.z. Porušenie tejto zákonnej povinnosti správcom komunikácie je iným správnym deliktom podľa § 57 ods. 20 zákona č. 355/2007 Z.z., o ktorom je oprávnený konať príslušný orgán verejného zdravotníctva - v tomto prípade terénne oddelenie Košice MDVRR SR.

 

KPKE-28.12.2012

V oznámení o začatí kolaudačného konania zo dňa 19.11.2009 boli účastníci konania upozornení, že svoje stanoviská a námietky môžu uplatniť najneskôr pri ústnom konaní, inak sa na ne neprihliadne, pričom stavebný úrad neupozornil dotknuté orgány, že sa aj na ne vzťahuje koncentračná zásada v zmysle § 80 stavebného zákona.

 

Dalej pre uplnost uvadzam aj stanovisko RUVZTV k posudzovaniu stavby v obci Dvorianky zo dna  19.10.2012, citujem :

 

„ Vec: Žiadosť o sprístupnenie informácií - odpoveď.

V súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov Vám odpovedáme na Vašu žiadosť o sprístupnenie informácií, týkajúcich sa posúdenia návrhu na územné konanie stavby „1/79 Dvorianky, odvodnenie, chodníky“.

RÚVZ so sídlom v Trebišove sa na vyžiadanie ÚVZ SR - odboru kontroly, dozoru a sťažností komplexne vyjadril na celý predmet Vašich sťažností a dotazov, týkajúcich sa problému úpravy cesty č. 1/79 vedúcej cez obec Dvorianky, vrátane odvodnenia a úpravy chodníkov. Z predložených dokladov od investora stavby sme vyhodnotili zámer, ktorý mal za cieľ zlepšiť podmienky obytného prostredia v obci, ako stavbu u ktorej sa nepredpokladal bezprostredný vzťah k zdravotnému stavu obyvateľstva a ako taký ani podľa zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov nebude predmetom štátneho zdravotného dozoru. Preto sme ani nežiadali o vykonanie dopadovej štúdie na zdravotný stav obyvateľstva a ani dnes by sme takúto štúdiu nepožadovali. Následne bolo vydané záväzné stanovisko podľa vtedy platného zákona č. 126/2006 Z. z. o verejnom zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorý taktiež neprikazoval vyžadovať dopadovú štúdiu na životné prostredie ani na zdravotný stav obyvateľstva.

Z uvedeného vyplývajú aj odpovede na Vami položené otázky, prečo sme nežiadali aj hodnotenie vplyvu na zdravotný stav obyvateľstva, prípadne či sme nepredpokladali negatívny vplyv odvodnenia chodníkov a spomaľovacích prvkov v telese cesty na bezprostredné zdravotné ohrozenie. Samotné posúdenie technického vykonania úprav na už existujúcej ceste, vrátane technicko-organizačných úprav (spomalenie jazdy, obmedzenie rýchlosti a pod.) nespadajú ani po stránke zdravotných dopadov do kompetencie RÚVZ. Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR má pre tieto účely zriadený svoj špecifický úrad verejného zdravotníctva, ktorý aj v rámci svojej kompetencie konal.

RÚVZ so sídlom v Trebišove disponuje len dvomi písomnými dokladmi a to záväzným stanoviskom k územnému konaniu a odpoveďou na odbor kontroly, dozoru a sťažností ÚVZ SR. Žiadne ďalšie informácie úrad nemá. “

 

 

2.

Uvadzam, ze Vas urad nepostupoval v sulade ani zo zakonom o staznostiach coho dokazom je aj opodstatnena staznost – list cislo 03296/2013/D132-OKŠDD/1 7959 zo dna 14.03.2013, kde Ministerstvo dopravy, vystavby a regionalneho rozvoja Slovenskej republiky, Odbor kontroly, statneho dozoru a dohladu uviedol, citujem:

 

Proces posudzovania podaní z úrovne KÚ CDPK bol od prvopočiatku nesprávny, preto všetky nasledujúce kroky pri ich riešení (oznámenie výsledku prešetrenia „sťažnosti“ a odloženie „sťažnosti“) boli v rozpore so zákonom o sťažnostiach.

Pri posudzovaní opodstatnenosti Vašej námietky, že dôvodom vyhodnotenia sťažnosti ako neopodstatnenej nemôže byť skutočnosť, že úrad rieši uvedený problém dopravnej situácie v spolupráci s inými, kompetentnými orgánmi verejnej správy, treba s Vami súhlasiť. Vo všeobecnosti, opodstatnenosť, resp. neopodstatnenosť akýchkoľvek námietok pisateľa sa posudzuje len v súvislosti s dodržaním zákonov, všeobecne záväzných právnych predpisov, resp. interných predpisov orgánu verejnej správy, voči konaniu ktorých pisateľ namieta.

Prešetrovaním dodržania príslušných ustanovení zákona o sťažnostiach ministerstvo zistilo, že Vaša sťažnosť zo dňa 06.11.2012 nebola vybavená správne, preto ju hodnotí ako opodstatnenú. Riaditeľovi ObÚ CDPK boli v Zápisnici o prešetrení sťažnosti zo dňa 06.03.2013 uložené povinnosti podľa § 19 ods. 1 písm. i) zákona o sťažnostiach, na základe ktorých Vám v lehote do 20.03.2013 oznámi prijaté opatrenia na odstránenie nedostatkov. “

 

 

Na zaver uvadzam, ze nemam informacie, ze by Obvodny urad pre cestnu dopravu a pozemne komunikacie v Kosiciach realizoval uvedene upravy na stavbe – cast stavby – spomalovaci prvok pred RD c.126 a to priamo podla § 87 ods. 4 stavebneho zakona ako nariadene na nevyhnutne stavebne upravy a tiez nemam informacie, ze by stavebny urad tieto upravy kolaudoval – pripadne teda, ze upustil od ich kolaudacie.

 

V pripade, ze urad nariadil nevyhnutne stavebne upravy priamo podla § 87 ods. 4 tak konal nespravne pri kolaudacii tychto uprav a to tym, ze upustil od kolaudacie tychto stavebnych uprav – nedostatocne skumal dovody na kolaudaciu stavebnych uprav ako aj ma neinformoval, ze upusta od kolaudacie ako ma teda ani vobec neinformoval, ze urad kona podla § 87 ods. 4 – nariadenie nevyhnutnych uprav na stavbe.

 

Dalej uvadzam, ze Obvodny urad pre cestnu dopravu a pozemne komunikacie v Kosiciach nepostupoval podla § 94 ods. 1 stavebneho zakona - vykonanie neodkladnych zabezpecovacich prac na stavbe – spomalovaci prvok pred RD c.126.  

 

NA VEDOMIE:

Ministerstvo dopravy, vystavby a regionalneho rozvoja SR,

ODBOR KONTROLY, STATNEHO DOZORU A DOHLADU

 

 

Dakujem a ostavam s pozdravom

 

Ing.Vitkovic Jan

peticny vybor Dvorianky

http://dvorianky5.webnode.sk/