MDSR-UVH-ovzdusie-13.09.2013

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky

Útvar vedúceho hygienika rezortu
Námestie slobody 6, 810 05 Bratislava 15, P. O. BOX 100
Naše čisto Vybavuje/linka Bratislava
08203/2013/D400-ÚVHR/56002 JUDr. DagmarŠišková 09.09.2013
 

VEC: Oznámenie o odstúpení podania zo dňa 03.09.2013
 

Dňa 03.09.2013 ste doručili elektronickou poštou na Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky podanie označené ako „Podnet - Stav ovzdušia v obci Dvorianky - emisie z cestnej dopravy".
V rámci svojho podania žiadate zabezpečiť preverenia stavu kvality ovzdušia v obci Dvorianky na Hlavnej ulici č. 125, 126, 127, 128, kde dochádza k akcelerovaniu kamiónovej dopravy priamo pred rodinnými domami.
 

Oznamujeme Vám, že toto Vaše podanie bolo z titulu vecnej príslušnosti odstúpené na Obvodný úrad životného prostredia Trebišov, M. R. Štefánika 32, 075 11 Trebišov.
 

S pozdravom 

 

MUDr. Ľubomír Hano,

MPH vedúci hygienik rezortu