MDSR-UVH-17.09.2013

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky

Námestie slobody 6, 810 05 Bratislava 15, P. O. BOX 100
odbor komunikácie
 

Ing. Ján Vitkovič
Váž list číslo/zo dňa Naše číslo Vybavuje/linka Bratislava
23482/2013/A231 -OK/57502 Mgr. Zuzana Lacová 17.9.2013
Stupeň dôvernosti: Verejné
 

Vec: Sprístupnenie informácie
 

Dňa 8. septembra 2013 sme na odbore komunikácií zaevidovali Vašu žiadosť ktorej ste žiadali o sprístupnenie nasledovných informácií:
„Dna 16.08.2013 a 20.08.2013 sa konali na MDVaRR SR pracovne stretnutia z podnetu útvaru vedúceho hygienika rezortu a to aj vo veci návrhu predbežných opatrení za ucelom eliminácie sucasnych nepriaznivých účinkov hluku z cestnej dopravy na pozemnej komunikácii 1/79 v obci Dvorianky na Hlavnej ul. c. 126.
 

Konkrétne ma teda zaujimaju nasledovne informácie:
 

Ake boli prijaté predbežne opatrenia za ucelom eliminácie sucasnych nepriaznivých účinkov hluku z cestnej dopravy na pozemnej komunikácii 1/79 v obci Dvorianky na Hlavnej ul. c. 126 a kedy a ako budu tieto opatrenia realizovane ? "
 

Na základe vyjadrenia útvaru vedúceho hygienika rezortu Vám sprístupňujeme nasledovné informácie:
V zmysle záverov z pracovnej porady zo dňa 16.08.2013 na Útvare vedúceho hygienika rezortu MDVRR SR vo veci návrhu ..predbežných protihlukových opatrení na ceste 1/79" v obci Dvorianky vyplynulo, že jediným najúčinnejším a koncepčným riešením je vylúčenie tranzitnej dopravy z prieťahu obce Dvorianky, a to vybudovaním obchvatu obce Dvorianky. Uvedené riešenie vyplynulo zo záverov hlukovej štúdie stavby „1/79 Dvorianky riešenie bezpečnosti", ktorú predložila Slovenská správa ciest. Investičná výstavba a správa ciest Košice. Predmetná hluková štúdia navrhuje do doby vybudovania obchvatu využiť článok 1.6 Prílohy k vyhláške č. 549/2007 Z.z., o možnosť aplikácie prípustnej hladiny hluku v danej lokalite, teda o možnosť jej prekročenia o 10 dB(A) pre kategóriu územia III. vzhľadom k tomu. že nie je možné hluk obmedziť dostupnými technickými ani organizačnými opatreniami bez narušenia dopravného výkonu komunikácie. Pri tomto postupe však musí byť realizované aj doplnkové opatrenie, a to vylúčenie nákladnej tranzitnej dopravy na prieťahu 1/79 cez obec Dvorianky v nočnom čase. Toto doplnkové opatrenie je v kompetencii cestného správneho orgánu.
 

Slovenskej správe ciest vyplynula zo záverov pracovnej porady zo dňa 16.08.2013 povinnosť v termíne do 16.09.2013 požiadať MDVRR SR. Útvar vedúceho hygienika rezortu, oddelenie oblastného hygienika Košice o úpravu opatrení v bodoch 1 až 3 rozhodnutia oblastného hygienika Košice č. 07659/2013/D404-ÚVHR/21088 zo dňa 26.3.2013, vzhľadom na uvedené závery hlukovej štúdie.
 

Slovenská správa ciest bola súčasne listom Útvaru vedúceho hygienika rezortu č. 08203/2013/D400-ÚVHR/56024 zo dňa 09.09.2013 vyzvaná, aby sa vyjadrila k realizácii technického opatrenia, a to premiestnenia spomaľovacieho prvku pred rodinným domom č. 126 na nové miesto pred zastavané územie obce, resp. ku kombinácii súčasného spomaľovacieho prvku s novovybudovaným spomaľovacím prvkom pred prvými rodinnými domami.
 

S pozdravom
Mgr. Martin Kóňa. MBA

riaditeľ odboru komunikácie
 

Fax Bankové spojenie IČO E-mail
02/52494 794 zuzana.lacova@mindop.sk