MDSR-02.09.2013

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja
Slovenskej republiky

odbor komunikácie
Námestie slobody 6

810 05 Bratislava 15

P. O. BOX 100
 

Dňa 23. augusta 2013 sme na odbore komunikácie zaevidovali Vašu žiadosť, v ktorej ste nás žiadali o sprístupnenie informácií týkajúcich sa aktuálnych postupov Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky v obci Dvorianky na základe pracovných stretnutí z dní 16. 8. a 20. 8. 2013.


Na základe vyjadrenia útvaru vedúceho hygienika rezortu Vám sprístupňujeme nasledovné informácie:

 

Oznamujeme Vám, že dňa 16. augusta 2013 sa konala na Útvare vedúceho hygienika rezortu pracovná porada vo veci návrhu predbežných opatrení za účelom eliminácie súčasných nepriaznivých účinkov hluku z cestnej dopravy na pozemnej komunikácii 1/79 v obci Dvorianky na Hlavnej ul. č. 126.
 

Pracovnej porady sa zúčastnili zástupcovia Slovenskej správy ciest, zástupca sekcie cestnej dopravy a pozemných komunikácií ministerstva, zástupca Obvodného úradu pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie Košice, zástupca Okresného dopravného inšpektorátu v Trebišove, zástupca krajského dopravného inšpektorátu v Košiciach a zástupca Prezídia Policajného zboru ODP.
 

Predmetom rokovania bolo aj prerokovanie záverov a odporúčaní ,.Hlukovej štúdie 1/79 Dvorianky riešenie bezpečnosti" z júla 2013 (ďalej len „hluková štúdia"),ktorú vypracovala firma EDOS, s.r.o.. na základe požiadavky Slovenskej správy ciest Bratislava.

 

Z výsledkov hlukovej štúdie vyplýva, že najúčinnejším a koncepčným riešením je vylúčenie tranzitnej dopravy z prieťahu obce Dvorianky, a to vybudovaním obchvatu obce Dvorianky. Do doby vybudovania obchvatu hluková štúdia navrhuje využitie aplikácie článku 1.6 Prílohy k vyhláške č. 549/2007 Z.z., ktorá umožňuje prekročenie prípustnej hladiny hluku o 10 dB(A) pre kategóriu územia III. vzhľadom k tomu, že nieje možné hluk obmedziť dostupnými technickými ani organizačnými opatreniami, bez narušenia dopravného výkonu komunikácie.

 

Zároveň však hluková štúdia pri tomto postupe navrhuje aj realizáciu doplnkového opatrenia, a to vylúčenie nákladnej tranzitnej dopravy na prieťahu 1/79 cez obec Dvorianky v nočnom čase.
 

Vo veci aktuálneho postupu ministerstva informujeme, že na základe záverov pracovnej porady bolo dohodnuté, že Slovenská správa ciest v termíne do 16.09.2013 požiada MDVRR SR. Útvar vedúceho hygienika rezortu, oddelenie oblastného hygienika Košice o úpravu opatrení v bodoch 1 až 3 rozhodnutia oblastného hygienika Košice č. 07659/2013/D404-ÚVHR/21088 zo dňa 26.3.2013. Tento postup vyplýva zo záverov hlukovej štúdie, ktorá preukázala, že jediným riešením nepriaznivej hlukovej situácie v danej lokalite je výstavba obchvatu obce Dvorianky.