List OUDKE zo dňa 15.02.2013

NOVÉ STAVEBNÉ KONANIE
na realizáciu nových prvkov upokojenia dopravy !

Úrad v spolupráci s majetkovým správcom ciest SSC, IVSC Košice vyvolá stavebné konanie na realizáciu nových prvkov upokojenia dopravy pred obcou Dvorianky s tým, že požiada organy hygieny a odborne spôsobilé organy, ktoré sa zaoberajú ochranou obyvateľstva pred hlukom o posúdenie realizácie prvkov upokojenia dopravy so zreteľom na hluk a vibrácie.

 

STANOVISKO PETIČNÉHO VÝBORU

 

Vaše číslo/zo dňa : 29.11.2012    

Naše číslo : 2013/00205-2

Vybavuje/Linka Košice : Ing. Halapi/6001343 11.2.2013

VEC:  Oznámenie o výsledku prešetrenia sťažnosti na dopravnú situáciu v obci Dvorianky v zmysle zákona č. 9/2010 Z.z. o sťažnostiach.

 

          Obvodný úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie v Košiciach, ako príslušný orgán štátnej správy na úseku cestnej dopravy a pozemných komunikácií podľa zákona č. 345/2012 Z. z. o niektorých opatreniach v miestnej štátnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa § 3 ods. 4 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov na základe podanej Vašej sťažnosti zo dňa 29.11.2012 a zaevidovanej dňa 30.11.2012 na Krajskom úrade pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie Košice {v súčasnosti Obvodný úrad pre cestnú dopravila pozemné komunikácie) Vám zasiela v zmysle zákona 9/2010 Z.z. o sťažnostiach nasledovné oznámenie:

          Vo svojej sťažnosti podotýkate, že sa nejedná o opakovanú sťažnosť, pretože uvádzate nové skutočnosti, ktoré nie sú uvedené v sťažnostiach podaných na náš úrad. Podotýkame, že do dnešného dňa včítane tejto sťažnosti len za minulý rok je to už 8 sťažnosť a 14 podaní o informáciu v zmysle zákona o slobodnom prístupe k informáciám a musíme Vám pán Ing. Viktovič podotknúť, že všetky Vaše sťažnosti a ako aj informácie v zmysle zákona o slobodnom prístupe k informáciám sa dotýkajú jednej a tej istej stavby a to stavby „1/79 Dvorianky, odvodnenie chodníky“.

          Ako správne citujete Generálnu prokuratúru SR v Bratislave „Krajský úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie ako špeciálny stavebný úrad je kompetentný v zmysle § 87 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov nariadiť vlastníkovi stavby vykonať nevyhnutné úpravy“ Ako sme Vás už listom zo dňa 5.12.2012 pod č. 2012/03462 informovali a ešte raz opakujeme na uvedenej stavbe boli ku dnešnému dňu vykonané nasledovne opatrenia na zlepšenie dopravnej situácie v obci Dvorianky :

  • ako prvé boli všetky dopravné značky pri vstupe do obce Dvorianky od obce Hriadky a od obce Parchovany vymenené za dopravné značky s reflexným podkladom, čo značne prispelo k viditeľnosti dopravných značiek za tmy a zhoršeného počasia.

  • ako druhé bola znížená rýchlosť cez obec Dvorianky zo smeru Parchovany - Hriadky na 40 km/h.

  • zo smeru od obce Parchovany boli pred prvým rodinným domom osadené zvodidla a dopravné značky s reflexným podkladom „Z3“.

  • v spolupráci s obcou Dvorianky zastúpenú starostom obce bolo doporučený a osadený informatívny merač rýchlosti pred obcou zo smeru od obce Parchovany.

  • pred obcou Dvorianky zo smeru od obce Hriadky bol zrealizovaný tzv. optický retardér, ktorý tiež prispel k zníženiu rýchlosti.

  • a naposledý bol osadený SSC, IVSC po dohode s Okresným dopravným inšpektorátom informačný merač rýchlosti pred domom č. 125 zo smeru od obce Hriadky.

          No aj napriek týmto opatreniam sa podľa Vášho názoru situácia ohľadne hluku a vibrácii veľmi nezmenila. Ako uvádzate vo svojich doplňujúcich informácie k sťažnosti zo dňa 5.12.2012 pri Vašom sčítaní dopravy v dňoch 24.11.2012 a 2.12.2012 ste zistili, že obcou Dvorianky prechádzajú motorové vozidla podstatne väčšou rýchlosťou ako je stanovená, t.j. zo smeru od obce Trebišov 50km/h a od obce Parchovany 40km/h a cez víkend prechádzajú obcou aj motorové nákladné vozidla s vyššou prípustnou hmotnosťou ako 7 500 kg ako to ustanovuje zákon č. 8/2009 Z.z. o cestnej doprave. Na základe týchto skutočnosti uvádzame a opakujeme, na kontrolu dodržania a udržania rýchlosti pri vstupe a prieťahu obce Dvorianky je kompetentný príslušný dopravný inšpektorát, náš úrad nemá ani kompetencie, ani prostriedky na zabezpečenie dodržiavania povolenej rýchlosti ako sme Vás už informovali.

         Vaša požiadavka na presun dopravnej značky IS36a (začiatok obce) na úroveň značky IS36b (koniec obce) zo smeru od obce Hriadky nie je v kompetencii nášho úradu. Dopravná značka začiatok a koniec obce za v zmysle zákona č. 135/1961 Zb. a zákona č. 8/2009 Z.z. umiestňuje na začiatku zastavaného územia, v obci Dvorianky v intraviláne obce. V prípade presunu dopravnej značky na úroveň koniec obce v smere od obce Parchovany je potrebný súhlas obce Dvorianky. Po osobnom rozhovore so starostom obce, obec nesúhlasí s presunom dopravnej značky začiatok obce v smere od obce Hriadky na úroveň dopravnej značky koniec obce v smere od obce Parchovany z dôvodu, že obec nechce rozšiovať intravilán obce týmto smerom a musela by meniť územný plán obce. Obec Dvorianky počíta s rodinnou výstavbou na iných lokalitách tak ako je to uvedené v návrhu územného plánu, najmä kde nie je taká intenzita motorovej dopravy. Aj napriek tomu náš úrad požiada obec Dvorianky o vyjadrenie k premiestneniu uvedenej dopravnej značky.

          Podotýkame, že opatrenia, ktoré boli realizované v obci Dvorianky na dodržanie stanovených rýchlosti pre motorové vozidla sa v plnej miere nedodržiavajú a preto nie sú účinne v plnej miere. Keby vodiči prechádzali obcou a dodržali stanovené rýchlosti určite by hladiny hluku neboli prekročené. Preto ani Vaše návrhy na komplexne riešenie dopravnej situácie v obci Dvorianky na ulici Hlavnej, ktoré ste vypracovali pri nedodržaní stanovených rýchlosti nebudú mať opodstatnenie a nebudú účinné, pretože motorové vozidla budú pred prvkami upokojenia dopravy a semaforom brzdiť a po prejdený prudko akcelerovať a zrejmä hluk sa zvýši. No aj napriek tomu náš úrad v spolupráci s majetkovým správcom ciest SSC, IVSC Košice vyvolá stavebné konanie na realizáciu nových prvkov upokojenia dopravy pred obcou Dvorianky s tým, že požiada organy hygieny a odborne spôsobilé organy, ktoré sa zaoberajú ochranou obyvateľstva pred hlukom o posúdenie realizácie prvkov upokojenia dopravy so zreteľom na hluk a vibrácie.

          Chceme ešte dodať a prezentovať aj názory odborníkov v oblasti dopravy pri neformálnych rozhovoroch, že ak vodiči nebudú dodržiavať stanovené rýchlosti a platné zákony žiadne opatrenia nebudú účinné na zníženie hladiny hluku a vibrácii a to nielen v obci Dvorianky, ale vo všetkých obciach kde prechádza ťažká nákladná doprava. Jedinými konkrétnymi a účinnými opatreniami na zníženie hluku a vibrácii z cestnej dopravy je zavedenie mýtnych brán, t.j. spoplatniť cestu 1/79 mýtnym poplatkom, čím by sa ťažká nákladná doprava nevyhýbala nespoplatňovaným úsekom, v tomto prípade cesty I. triedy č.I/79 a druhým najúčinnejším opatrením je vybudovanie obchvatu obci. Všetky tieto opatrenia sú v kompetencii Ministerstva dopravy, výstavby a RR SR Bratislava.

          Preto Vám oznamujeme, že Vašu sťažnosť na dopravnú situáciu v obci Dvorianky, ulica Hlavná musíme brať ako neopodstatnenú z dôvodu, že budeme riešiť realizáciu nových prvkov upokojenia dopravy novým stavebným zákonom a ten je osobitným predpisom.

 

S pozdravom

                                 JUDr. Viktor Zvolenský

                                            riaditeľ