MDSR-15.10.2013

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja
Slovenskej republiky
Námestie slobody 6
810 05 Bratislava 15
P. O. BOX 100
odbor komunikácie

 

Ing. Ján Vitkovič

 

VáS list číslo/zo dňa Naše číslo Vybavuje/linka Bratislava
1.10.2013 24797/2013/A231-OK762035 Mgr. Zuzana Lacová / 9.10.2013
Stupeň dôvernosti: Verejné
Vec: Sprístupnenie informácie

 

Dňa 1. októbra 2013 sme na Ministerstve dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo") zaevidovali Vašu žiadosť o informácie v zmysle zákona 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám, v ktorej ste žiadali nasledovné informácie:
Požiadala Slovenská správa ciest MDVRR SR - Útvar vedúceho hygienika rezortu, oddelenie oblastného hygienika Košice o úpravu opatrení v hodoch 1- 3 rozhodnutia oblastného hygienika Košice č. 07659/2013/D404- UVHR/21088 zo dňa 26.03.2013 ?
- Aké skutočnosti uviedla Slovenská správa ciest v žiadosti o úprave opatrení v bodoch 1-3 k rozhodnutiu oblastného hygienika Košice č. 07659/2013/D404- UVHR/21088 zo dňa 26.03.2013?
Na základe vyjadrenia útvaru vedúceho hygienika Vám sprístupňujeme nasledovné informácie:

 

Ad 1 /
Slovenská správa ciest, Miletičova 19, 826 19 Bratislava (ďalej len „Slovenská správa ciest") požiadala listom č. 684/2013/3210/30364 zo dňa 18.09.2013 o úpravu opatrení v bodoch 1-3 rozhodnutia oblastného hygienika Košice č. 07659/2013/D404- ÚVHR/21088 zo dňa 26.03.2013.

 

Ad 2/
V nadväznosti na závery hlukovej štúdie stavby ,.1/79 Dvorianky riešenie bezpečnosti" Slovenská správa ciest požiadala o zmenu termínov, ktoré jej boli uložene v bodoch 1 - 3 rozhodnutia oblastného hygienika Košice č. 07659/2013/D404- ÚVHR/21088 zo dňa 26.03.2013. Súčasne predložila návrh nového časového harmonogramu investičnej prípravy obchvatu Dvorianok (predprojektová príprava, projektová príprava a stavebná realizácia obchvatu) - preložka cesty 1/79 od Vranova nad Topľou. Slovenská správa ciest zároveň požiadala aj o navýšenie prípustných hodnôt určujúcich veličín hluku z pozemnej dopravy na ceste 1/79 v obci Dvorianky o 10 dB v zmysle znenia bodu 1.6 prílohy k vyhláške č. 549/2007 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí v znení vyhlášky č. 237/2009 Z.z.
 

S pozdravom

 

Mgr. Martin Kóňa, MBA
riaditeľ odboru komunikácie

 

INFORMACIE O OBCHVATE