MDSR-01.10.2013

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja
Slovenskej republiky

Námestie slobody 6, 8

10 05 Bratislava 15,

P. O. BOX 100
odbor komunikácie
 

Ing. Ján Vitkovič
 

Váš list číslo/zo dňa Naše číslo Vybavuje/linka Bratislava
23.9.2013 24494/2013/A23I-OK/60272 Mgr. Zuzana Lacova 1.10.2013
Stupeň dôvernosti: Verejné
Vec: Sprístupnenie informácie


Dňa 23. septembra 2013 sme na Ministerstve dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky (ďalej len ,.ministerstvo") zaevidovali Vašu žiadosť o informácie v zmysle zákona 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám, v ktorej ste žiadali nasledovné informácie:
 

Aké skutočnosti uviedla Slovenská správa ciest - úsek pre riadenie investícii a správu v žiadosti o predĺženie termínu na doručenie žiadosti o úpravu opatrení v bodoch 1 až 3 rozhodnutia oblastného hygienika Košice č. 07659/2013/D404- UVHR/21088zo dňa 26.03.2013 ?
Ako bude postupovať Útvar vedúceho hygienika rezortu vzhľadom na túto žiadosť o predĺženie termínu na doručenie žiadosti o úpravu opatrení uvedeného rozhodnutia oblastného hygienika Košice, aký' nový' termín na doručenie Útvar vedúceho hygienika rezortu určil (zaujíma ma konkrétny postup a termíny) ?
 

Na základe vyjadrenia Útvaru vedúceho hygienika rezortu Vám zasielame obsah žiadosti, ktorou Slovenská správa ciest žiadala o predĺženie termínu na doručenie žiadosti o úpravu opatrení v bodoch 1 až 3 rozhodnutia oblastného hygienika Košice č. 07659/2013/D404-ÚVHR/21088 zo dňa 26.03.2013:
 

Dobrý deň,

v zmysle Vášho listu Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, útvarom vedúceho hygienika rezortu, zo dňa 01.08.2013 pod č.: 08203/2013/D400-ÚVHR/48705 a na základe podnetu zo dňa 30.07.2013 sťažovateľa Ing. Jána Vitkoviča, kde upozorňuje na riešenie dopravy v obci Hlinné na ceste 1/18 a poukazuje na vhodnosť osadenia dopravnej značky IS 36a (začiatok obce) a súčasne na umiestnenie spomaľovacieho prvku ešte pred zastaveným územím obce a z pracovnej porady zo dňa 16.08.2013 konanej na Útvare vedúceho hygienika rezortu. Námestie slobody č. 6. 810 05 Bratislava vo veci návrhu predbežných opatrení za účelom eliminácie súčasných nepriaznivých účinkov hluku z cestnej dopravy po pozemnej komunikácii 1/79 v obci Dvorianky na Hlavnej ul. č. 126, Vás žiadame v mene Slovenskej správy ciest k predmetnej veci „ Podnet - neúnosná kritickú situácia na ceste 1/79 v obci Dvorianky, hluk a vibrácie z tranzitnej kamiónovej dopravy, dlhodobé neriešenie kritickej - zdravie poškodzujúcej situácie v obci - podnet zo dňa 30.07.2013 — riešenie v obci Hlinné " o predĺženie resp. posunutie daného termínu a t.j. do 20.09.2013.
 

Útvar vedúceho hygienika rezortu následne listom č. 07659/2013/D404- ÚVHR/57750 oznámil Slovenskej správe, že súhlasí s predĺžením termínu do 20.09.2013.


Odpoveď na prvú časť Vašej druhej otázky t.j. ako bude postupovať Útvar vedúceho hygienika rezortu vzhľadom na túto žiadosť o predĺženie termínu na doručenie žiadosti o úpravu opatrení uvedeného rozhodnutia oblastného hygienika Košice, na základe vyjadrenia Útvaru vedúceho hygienika rezortu nebude sprístupnená a bude vydané rozhodnutie č. 24494/2013/A231-OK/60270, ktorým sa žiadosti o poskytnutie informácie v tejto časti nevyhovuje.
 

S pozdravom
 

Mgr. Martin Kóňa. MBA

riaditeľ odboru komunikácie