ROZHODNUTIE zo dňa 21.02.2013

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR

Útvar vedúceho hygienika rezortu MDVRR SR

ROZHODNUTIE VEDÚCEHO HYGIENIKA REZORTU

 

MDSR-UVH-13.03.2013

Účastník konania - SSC v rámci prerokovania dôvodov, ktoré uviedol vo svojom odvolaní, informoval, že v súčasnosti zaradil projekt „Riešenie bezpečnosti v Dvoriankach“ do návrhu Kontraktu na rok 2013. V roku 2013 prebehne verejné obstarávanie na zhotoviteľa tohto projektu, pričom tento projekt bude pozostávať z dvoch etáp. V prvej etape bude vypracovaná hluková štúdia z cestnej premávky v obci Dvorianky s dôrazom na hluk pred rodinným domom č. 126. Na základe výsledkov tejto hlukovej štúdie bude realizovaná druhá etapa pozostávajúca z vyhotovenia projektovej dokumentácie na realizáciu opatrení, ktorá bude obsahovať konkrétne stavebno-technické riešenie bezpečnostnej situácie cesty 1/79 v obci Dvorianky s dôrazom na odstránenie nadmernej hlučnosti z cestnej komunikácie, ako aj analýzu dopadu prípadného odstránenia upokojovacieho prvku dopravy pred rodinným domom č. 126. Vzhľadom na uvedený proces Slovenská správa ciest navrhla stanoviť termín ukončenia projektovej prípravy do 31.12.2013. Termín stavebnej realizácie konkrétnych opatrení v obci Dvorianky navrhla Slovenská správa ciest stanoviť do 30.06.2014.

 

Následne po realizácii projektu účastník konania sa zaviazal zabezpečiť objektivizáciu hluku u akreditovaného subjektu a výsledky predloží na posúdenie Útvaru vedúceho hygienika rezortu, ktorý vyhodnotí účinnosť zrealizovaných opatrení.

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky

ROZHODNUTIE VEDÚCEHO HYGIENIKA REZORTU
Číslo: 08203/2013/D400-IJ VHR/13172
zo dňa 21.02.2013

 
Ako orgán štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva príslušný na konanie podľa § 3 ods. 1 písm. f) a ods. 2 písm. b) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 355/2007 Z. z.“) a na návrh osobitnej komisie zriadenej podľa § 61 ods. 2 správneho poriadku
 

z r u š u j e m
 

podľa § 59 ods. 3 správneho poriadku rozhodnutie Útvaru vedúceho hygienika rezortu, oddelenia oblastného hygienika Košice číslo 1894/13668/2012/BA/MIK zo dňa 14.12.2012 (ďalej len „rozhodnutie“), ktorým sa uložila účastníkovi konania Slovenská správa ciest, Miletičova 19, 826 19 Bratislava, IČO 003328 za správny delikt na úseku verejného zdravotníctva podľa § 57 ods. 19 zákona č. 355/2007 Z. z. pokuta vo výške 10.000 EUR (slovom: desaťtisíc eur) podľa § 57 ods. 46 písm. a) zákona č. 355/2007 Z. z. za porušenie povinnosti prevádzkovateľa zdrojov hluku, infrazvuku a vibrácií, ktoré pre neho vyplývajú podľa § 27 ods. 1 zákona č. 355/2007 Z. z. tým, že ako správca pozemnej komunikácie č. 1/79 v obci Dvorianky nezabezpečil, aby expozícia obyvateľov a ich prostredia bola čo najnižšia a neprekročila prípustné hodnoty pre referenčné časové intervaly deň, večer a noc ustanovené vyhláškou MZ SR č. 549/2007 Z. z., a zároveň sa určila účastníkovi konania lehota na odstránenie zistených nedostatkov do 30.06.2013, napadnutého rozkladom účastníka konania Slovenská správa ciest, Miletičova 19, 826 19 Bratislava, IČO 003328 zo dňa 02.01.2013, a vec vraciam prvostupňovému orgánu, na nové prejednanie a rozhodnutie.
 

Odôvodnenie
 

Dňa 02.01.2013 podal účastník konania Slovenská správa ciest, Miletičova 19, 826 19 Bratislava, IČO 003328 (ďalej len „účastník konania“) rozklad pod č. 181/2012/6351/46301 proti rozhodnutiu. Rozhodnutím bola uložená účastníkovi konania pokuta vo výške 10.000 EUR (slovom: desaťtisíc eur) podľa § 57 ods. 46 písm. a) zákona č. 355/2007 Z. z. za porušenie povinnosti prevádzkovateľa zdrojov hluku, infrazvuku a vibrácií, ktoré pre neho vyplývajú podľa § 27 ods. 1 zákona č. 355/2007 Z. z. tým, že ako správca pozemnej komunikácie č. 1/79 v obci Dvorianky pred rodinným domom č. 126 nezabezpečil, aby expozícia obyvateľov a ich prostredia bola čo najnižšia a neprekročila prípustné hodnoty pre referenčné časové intervaly deň, večer a noc ustanovené vyhláškou M Z SR č. 549/2007 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí. Zároveň bola účastníkovi konania uložená aj lehota na odstránenie zistených nedostatkov do 30.06.2013.


Účastník konania vo svojom rozklade namietal výšku pokuty a dĺžku lehoty na odstránenie zistených nedostatkov. Uloženú pokutu v hornej hranici sadzby, vzhľadom na všetky okolnosti správneho deliktu, považuje za neprimerane vysokú a kontraproduktívnu, nakoľko svojou výškou ohrozuje finančné možnosti účastníka konania a tiež možnosti naplánovať a vykonať finančne náročné účinné opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov. Účastník konania poukázal na skutočnosť, že v rámci konania vykonal všetky dostupné opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov, ktoré s ohľadom na čas a finančné možnosti mohol v roku 2012 mohol vykonať.
 

Zároveň účastník konania namietal aj určenú lehotu na odstránenie zistených nedostatkov do 30.06.2013, ktorú označil za neprimeranú a nenáležitú. Účastník konania, ako rozpočtová organizácia Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“), ešte nemá uzavretý Kontrakt s ministerstvom, na základe ktorého vykonáva svoje činnosti v rámci kalendárneho roka, a ktorého súčasťou je aj rozpočet na daný kalendárny rok. Účastník konania až po uzavretí Kontraktu na rok 2013 bude môcť uvažovať o primeraných a účinných opatreniach na odstránenie zistených nedostatkov, ktoré si budú vyžadovať investičnú prípravu a následne aj ich realizáciu. Týmto časovo náročným procesom nezodpovedá uložená lehota, preto je neprimeraná a nenáležitá.
 

Z uvedených dôvodov navrhol účastník konania v rámci rozkladného konania zmeniť výšku pokuty a stanoviť ju v dolnej hranici sadzby a súčasne určiť primeranú lehotu na odstránenie zistených nedostatkov.
Podľa § 59 ods. 1 zákona č. 355/2007 Z. z. orgány verejného zdravotníctva v konaní o právach, právom chránených záujmoch alebo povinnostiach fyzických osôb a právnických osôb postupujú podľa všeobecných predpisov o správnom konaní, ak zákon č. 355/2007 Z. z. neustanovuje inak.
 

Odvolací orgán v súlade s ust. § 59 ods. 1 správneho poriadku preskúma napadnuté rozhodnutie v celom rozsahu; ak je to nevyhnuté, doterajšie konanie doplní, prípadne zistené vady odstráni.
 

Vedúci hygienik rezortu podľa § 59 ods. 1 správneho poriadku preskúmal rozkladom napadnuté rozhodnutie a v rámci odvolacieho konania zvolal dňa 11.02.2013 ústne prerokovanie odvolania. Účastník konania v rámci prerokovania dôvodov, ktoré uviedol vo svojom odvolaní, informoval, že v súčasnosti zaradil projekt „Riešenie bezpečnosti v Dvoriankach“ do návrhu Kontraktu na rok 2013. V roku 2013 prebehne verejné obstarávanie na zhotoviteľa tohto projektu, pričom tento projekt bude pozostávať z dvoch etáp. V prvej etape bude vypracovaná hluková štúdia z cestnej premávky v obci Dvorianky s dôrazom na hluk pred rodinným domom č. 126. Na základe výsledkov tejto hlukovej štúdie bude realizovaná druhá etapa pozostávajúca z vyhotovenia projektovej dokumentácie na realizáciu opatrení, ktorá bude obsahovať konkrétne stavebno-technické riešenie bezpečnostnej situácie cesty 1/79 v obci Dvorianky s dôrazom na odstránenie nadmernej hlučnosti z cestnej komunikácie, ako aj analýzu dopadu prípadného odstránenia upokojovacieho prvku dopravy pred rodinným domom č. 126. Vzhľadom na uvedený proces Slovenská správa ciest navrhla stanoviť termín ukončenia projektovej prípravy do 31.12.2013. Termín stavebnej realizácie konkrétnych opatrení v obci Dvorianky navrhla Slovenská správa ciest stanoviť do 30.06.2014. Následne po realizácii projektu účastník konania sa zaviazal zabezpečiť objektivizáciu hluku u akreditovaného subjektu a výsledky predloží na posúdenie Útvaru vedúceho hygienika rezortu, ktorý vyhodnotí účinnosť zrealizovaných opatrení.
 

Po preskúmaní spisového materiálu a vykonanom dokazovaní vedúci hygienik považuje skutkový stav za spoľahlivo zistený a konštatuje, že účastník konania uviedol relevantné skutočnosti, ktoré sú dôvodom na zrušenie napadnutého rozhodnutia. So zreteľom na tieto dôvody, má vedúci hygienik rezortu za to, že je potrebné, aby sa prvostupňový orgán opakovane danou vedou zaoberal, nakoľko rozhodol na náklade nedostatočne zisteného skutkového stavu veci a pri určení lehoty a stanovení výšky pokuty nevychádzal zo všetkých okolností konania.
 

Prvostupňový orgán by mal prihliadnuť najmä na doterajšiu mieru súčinnosti účastníka konania pri riešení problematiky nadmerného hluku z cestnej dopravy po pozemnej komunikácii č. 1/79 v obci Dvorianky, a v nadväznosti na to stanoviť aj výšku pokuty v nižšej sadzbe.
 

Zároveň je vedúci hygienik rezortu toho názoru, že účastník konania pri ústnom prerokovaní odvolania dňa 11.02.2013 náležite zdôvodnil neprimeranosť dĺžky lehoty stanovenej prvostupňovým orgánom do 30.06.2013 na odstránenie zistených nedostatkov. Vedúci hygienik rezortu považuje novú lehotu do 31.12.2013 na ukončenia projektovej prípravy, a lehotu do 30.06.2014 na stavebnú realizácie konkrétnych protihlukových opatrení, za náležite odôvodnené a primerané, preto je potrebné, aby tieto lehoty boli podkladom pre nové rozhodnutie prvostupňového orgánu. "
 

Podľa § 59 ods. 3 správneho poriadku odvolací orgán rozhodnutie zruší a vec vráti správnemu orgánu, ktorý ho vydal, na nové prejednanie a rozhodnutie, pokiaľ je to vhodnejšie najmä z dôvodov rýchlosti alebo hospodárnosti; správny orgán je právnym názorom odvolacieho orgánu viazaný.
 

Vedúci hygienik rezortu ruší rozhodnutie a vec vracia oblastnému hygienikovi Košice na nové prejednanie a rozhodnutie stým, že ako prvostupňový orgán je viazaný jeho právnym názorom vysloveným v tomto rozhodnutí.
 

V záujme ochrany zdravia ľudí a riešenia problematiky nadmerného hluku z cestnej dopravy a prejazdu nákladnej autodopravy po pozemnej komunikácii č. 1/79 Trebišov - Vranov nad Topľou, a prijatia účinných protihlukových opatrení na zabezpečenie zníženia hlukovej záťaže obyvateľov na Hlavnej ulici č. 126 v obci Dvorianky bolo rozhodnuté tak, ako je uvedené vo výroku tohto rozhodnutia. 
 

Poučenie: Rozhodnutie o rozklade je konečné a proti tomuto rozhodnutiu sa nemožno odvolať. Rozhodnutie je možné preskúmať súdom.
 
MUDr. Ľubomír Hano, MPH vedúci hygienik rezortu
 

Doručí sa:
1.  Slovenská správa ciest, Miletičova 19, 826 19 Bratislava
2.  Slovenská správa ciest IVSC Košice, Kasárenské nám. č. 4, 040 01 Košice
3.  Útvar vedúceho hygienika rezortu, oddelenie oblastného hygienika Košice, Štefánikova 50/A, 040 00 Košice

 

STANOVISKO PETIČNÉHO VÝBORU

Je  zaražajúce, že účastník konania (Slovenská správa ciest) poukázal na skutočnosť, že v rámci konania vykonal všetky dostupné opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov, ktoré s ohľadom na čas a finančné možnosti mohol v roku 2012 vykonať !

 

Zdôrazňujeme, že Slovenská správa ciest bola písomne upozornená na možnosť vzniku problémov s hlukom v obci Dvorianky na Hlavnej ulici ešte v roku 2008 ! Toto upozornenie SSC ignorovala a dlhodobo odmietala komplexné riešenie zlého stavu dopravy (hluk a vibrácie) v obci Dvorianky na Hlavnej ulici.

 

List SSC číslo 25788/6361/2008 zo dňa 26.06.2008 :

Zároveň Vás upozorňujeme, že komunikácia v obci Dvorianky nemôže byť a nebude typom skľudňujúcej komunikácie, nakoľko sa jedná o štátnu cestu I. triedy zabezpečujúcu dopravné spojenie medzi SR a MR.

List SSC číslo 25788/6361/2008 zo dňa 26.06.2008 :

Zároveň Vás upozorňujeme, že komunikácia v obci Dvorianky nemôže byť a nebude typom skľudňujúcej komunikácie, nakoľko sa jedná o štátnu cestu I. triedy zabezpečujúcu dopravné spojenie medzi SR a MR.Viac tu: http://dvorianky5.webnode.sk/archiv/a2008/

 

Upozornenie SSC z roku 2008

Archív 2009

Archív 2010

Archív 2011