MDSR-27.02.2013

Nový projekt "Riešenie bezpečnosti v Dvoriankach":

Za účelom riešenia uvedenej problematiky sa na pracovnom stretnutí, uskutočnenom na pôde ministerstva dňa 11.02.2013 prijal záver, že sa do kontraktu na rok 2013 zaradí aj projekt "Riešenie bezpečnosti v Dvoriankach", ktorý bude realizovať zhotoviteľ na základe výsledkov verejného obstarávania, a ktorý bude pozostávať z dvoch etáp. V prvej etape bude vypracovaná tzv. hluková štúdia z cestnej premávky v obci Dvorianky a v druhej etape bude vyhotovená projektová dokumentácia, ktorá bude obsahovať konkrétne stavebno-technické riešenie bezpečnostnej situácie cesty 1/79 v obci Dvorianky s dôrazom na odstránenie nadmernej hlučnosti.

 

Kontrakt na rok 2013

Financovania činností v zmysle zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách a v rozsahu stanovenom zriaďovacou listinou SSC

 

Centrálny register zmluv :

http://crz.gov.sk/index.php?ID=814276&l=sk

 

Priama linka na PDF súbor:

http://crz.gov.sk/index.php?ID=603&doc=814277

 

Kontrakt je plánovacím a organizačným aktom vymedzujúcim vzťahy medzi Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky a Slovenskou správou ciest v oblasti vykonávania činností Slovenskej správy ciest a ich financovania v rozsahu vymedzenom zriaďovacou listinou v rozpočtovom roku 2013.

Podrobné vymedzenie účelu použitia finančných prostriedkov je predmetom samostatného dokumentu „Špecifikácia účelu použitia prostriedkov štátneho rozpočtu na rok 2013“, ktorej predmetom je časový a vecný plán úloh v roku 2013 (ďalej len “špecifikácia“), ktorý spracuje SSC podľa požiadaviek MDVRR SR

 

 

Oznámenie výsledku prešetrenia sťažnosti:

Odboru kontroly, štátneho dozoru a dohľadu Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR (ďalej len „ministerstvo“ a „MDRR SR“) bola dňa 30.11.2012 postúpená listom generálneho riaditeľa Slovenskej správy ciest (ďalej len „GR SSC“ a „SSC“) č. 6527/2012/1220/42165 zo dňa 27.11.2012 Vaša sťažnosť zo dňa 16.11.2012, v ktorej vyjadrujete nesúhlas s vybavovaním Vašej predchádzajúcej sťažnosti, v ktorej ste poukázali na nečinnosť SSC pri riešení ohrozenia zdravia obyvateľov na Hlavnej ulici obce Dvorianky z cestnej kamiónovej dopravy na ceste 1/79, ktorá prechádza obcou a spôsobuje nadmerný hluk a vibrácie.

 

Na základe uvedených procesných pochybení zo strany SSC, ministerstvo Vašu sťažnosť hodnotí ako opodstatnenú a GR SSC boli v Zápisnici o prešetrení sťažnosti zo dňa 14.02.2013 uložené povinnosti podľa § 19 ods. 1 písm. i) zákona o sťažnostiach, na základe ktorých Vám do 15.03.2013 oznámi opatrenia na odstránenie nedostatkov.

 

SSC  - Oznámenie prijatých opatrení

Bratislava 14.3.2013

Našazn.: 152/2013/1220/9623
Vybavuje/linka: Ing.Skalická /502 55 222

 

Vec: Oznámenie prijatých opatrení

na základe záverov z vykonaného prešetrenia Vašej sťažnosti zaslanej Ministerstvu dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR (MDVRR) vo veci nesúhlasu s vybavovaním predchádzajúcej sťažnosti na nečinnosť SSC pri riešení ohrozenia zdravia obyvatefov obce Dvorianky a v súlade so závermi zápisnice o prešetrení sťažnosti č. 052-OKŠDD/2012-Sť zo dňa 14.2.2012 Vám SSC oznamuje prijaté opatrenia vzhľadom na zistenia :

generálny riaditeľ vzhľadom na zistenia z prešetrenia sťažnosti zo strany MDVRR upozornil oddelenie vnútornej kontroly SSC na potrebu zabezpečenia a dodržiavania postupov pri vybavovaní sťažnosti a petícii v súlade s príslušnými zákonmi a vnútornými predpismi SSC.

 

S pozdravom
 

Ing. Roman Ž e m b e r a
generálny riaditeľ