MDSR-25.03.2013

Váš list číslo/zo dňa Naše číslo Vybavuje/linka Bratislava
12642/2013/A231 -OK/20584 Mgr. Anetta Slaninková 22. 03. 2013
Stupeň dôvernosti: Verejné 02 594 94 491
Vec: Poskytnutie informácií podľa zákona č. 21 1/2000


Dňa 14.03.2013 nám bola doručená Vaša žiadosť o poskytnutie informácií týkajúcich sa správneho konania so Slovenskou správou ciest. Predmetná žiadosť sa týkala riešenia nadmernej hlučnosti z pozemnej komunikácie 1/79 pred rodinným domom č. 126 v obci Dvorianky. Na základe stanoviska vedúceho hygienika rezortu Vám v poskytujeme nasledujúce informácie:


1. Stav a termín nového prejednania:
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, Útvar vedúceho hygienika rezortu, oddelenie oblastného hygienika Košice v súčasnosti vykonáva nové prejednanie veci na základe rozhodnutia vedúceho hygienika rezortu č. 8203/2013/D400-ÚVHR/13172 zo dňa 21.02.2013 a vyhodnocuje dôkazy predložené účastníkom konania.
 

2. Stav a termín nového rozhodnutia:
Oblastný hygienik Košice vydá v danej veci nové rozhodnutie v priebehu 12. kalendárneho týždňa roku 2013. Oblastný hygienik Košice, ako prvostupňový orgán, je povinný odstrániť všetky nedostatky zistené preverením skutkového stavu a osvojiť si právne posúdenie veci podľa názoru vysloveného odvolacím orgánom.
 

3. Ďalší plánovaný postup správneho organu v uvedenom konaní:
V rámci plnenia opatrení uložených v novom pokyne, bude mať účastník konania povinnosť, priebežne informovať orgán na ochranu zdravia o plnení týchto opatrení. Oblastný hygienik Košice bude dohliadať aj na dodržiavanie plnenia termínov stanovených účastníkovi konania.
 

S pozdravom
 

Mgr. Martin Kóňa, MBA riaditeľ odboru komunikácie