MDSR list zo dňa 22.01.2013

 

Slovenská správa ciest vo svojom odvolaní zo dňa 02.01.2013 namieta:

 

1) Výšku uloženej pokuty, ktorá je s ohl'adom na všetky okolnosti správneho deliktu

    a tiež vzhl'adom na právnu formu rozhodnutím sankcionovaného neprimeraná

    a kontraoroduktívna.

2) Lehotu na odstránenie zistených nedostatkov, za ktoré jej bola uložená pokuta, teda

    do 30.06.2013. Dôvodom je jej neprimeranosť a nenáležitosť s ohl'adom na skutočnosť,

    že k 02.01.2013 SSC ešte neuzavrela kontrakt s MDVRR SR, na základe ktorého  

    vykonáva svoje činnosti v rámci kalendárneho roka a ktorého súčasťou je aj rozpočet

    na daný kalendárny rok.