MDSR-19.03.2013

Proces posudzovania podaní z úrovne KÚ CDPK bol od prvopočiatku nesprávny, preto všetky nasledujúce kroky pri ich riešení (oznámenie výsledku prešetrenia „sťažnosti“ a odloženie „sťažnosti“) boli v rozpore so zákonom o sťažnostiach.

 

Pri posudzovaní opodstatnenosti Vašej námietky, že dôvodom vyhodnotenia sťažnosti ako neopodstatnenej nemôže byť skutočnosť, že úrad rieši uvedený problém dopravnej situácie v spolupráci s inými, kompetentnými orgánmi verejnej správy, treba s Vami súhlasiť. Vo všeobecnosti, opodstatnenosť, resp. neopodstatnenosť akýchkoľvek námietok pisateľa sa posudzuje len v súvislosti s dodržaním zákonov, všeobecne záväzných právnych predpisov, resp. interných predpisov orgánu verejnej správy, voči konaniu ktorých pisateľ namieta.

 

Prešetrovaním dodržania príslušných ustanovení zákona o sťažnostiach ministerstvo zistilo, že Vaša sťažnosť zo dňa 06.11.2012 nebola vybavená správne, preto ju hodnotí ako opodstatnenú. Riaditeľovi ObÚ CDPK boli v Zápisnici o prešetrení sťažnosti zo dňa 06.03.2013 uložené povinnosti podľa § 19 ods. 1 písm. i) zákona o sťažnostiach, na základe ktorých Vám v lehote do 20.03.2013 oznámi prijaté opatrenia na odstránenie nedostatkov.
 

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky

Námestie slobody 6, P.O.BOX 100, 810 05 Bratislava 15
Odbor kontroly, štátneho dozoru a dohľadu


Vážený pán

Ing. Ján Vitkovič
 

Váš list čislo/zo dňa Naše číslo Vybavuje/linka Bratislava
-/ 16.11.2012 03296/2013/D132-OKŠDD/1 7959 Ing. Švecová/224
Stupeň dôvernosti: CH
Bratislava  14.03.2013

VEC: Oznámenie výsledku prežetrenia sťažnosti
 

Vážený pán Ing. Vitkovič,
Odboru kontroly, štátneho dozoru a dohľadu Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR (ďalej len „ministerstvo“) bola dňa 20.12.2012 postúpená listom prednostu Krajského úradu pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie v Košiciach (ďalej len „KU CDPK“) č. 2012/04029-2 zo dňa 12.12.2012 Vaša sťažnosť zo dňa 06.11.2012 voči prednostovi KÚ CDPK. resp. od 01.01.2013 voči riaditeľovi Obvodného úradu pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie v Košiciach (ďalej len „ObÚ CDPK“), v ktorej vyjadrujete nesúhlas s vybavovaním Vášho predchádzajúceho podania zo dňa 17.10.2012, označeného ako sťažnosť vo veci riešenia zlej dopravnej situácie v obci Dvorianky na Hlavnej ulici na ceste 1/79, ktorú vybavil vtedajší prednosta KÚ CDPK písomným oznámením zo dňa 25.10.2012 a podania zo dňa 29.05.2012, ktoré vecne súvisí s Vašim podaním zo dňa 17.10.2012, taktiež vybaveným prednostom KÚ CDPK.
 

Vaša sťažnosť zo dňa 06.11.2012 bola ministerstvom prijatá ako sťažnosť proti postupu orgánu verejnej správy (KÚ CDPK, resp. od 01.01.2013 ObÚ CDPK) pri vybavovaní Vašich predchádzajúcich podaní zo dňa 17.10.2012 a zo dňa 29.05.2012 a zaevidovaná v centrálnej evidencii sťažností podľa § 9 a § 10 zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení zákona č. 289/2012 Z. z. (ďalej len „zákon o sťažnostiach“) pod ev. č. 056-OKŠDD/2012-sť. Ministerstvo Vašu sťažnosť prešetrilo a podľa § 20 ods. I zákona o sťažnostiach Vám oznamujeme nasledovný výsledok prešetrenia sťažnosti s odôvodnením.
 

Na úvod je nutné uviesť, že predmetom prešetrovania Vašej sťažnosti bolo predovšetkým procesné posúdenie konania vtedajšieho KÚ CDPK z pohľadu dodržania príslušných ustanovení zákona o sťažnostiach, nakoľko vecnú stránku problému, riešenia ktorého sa domáhate touto sťažnosťou (ako aj predchádzajúcimi podaniami), upravuje zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 135/1961 Zb.“), zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 355/2007 Z. z.“), resp. zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 50/1976 Zb.“).
 

KÚ CDPK je v zmysle § 3a zákona č. 135/1961 Zb. špeciálnym stavebným úradom pre cesty 1. triedy, ktorý na úseku pozemných komunikácií zabezpečuje činnosti, ktoré mu z uvedeného zákona vyplývajú. Okrem iného, úrad vykonáva nad cestami I. triedy aj štátny odborný dozor (ďalej len „ŠOD“), pri ktorom sa zisťuje stav kontrolovaných skutočností a ich súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi, usmerneniami, technickými normami a podmienkami, rozhodnutiami cestných správnych orgánov a internými predpismi a zodpovednosť subjektov za zistené nedostatky.
 

Prešetrovaním Vašej sťažnosti bolo zistené, že KÚ CDPK Vaše predchádzajúce podania zo dňa 17.10.2012 azodňa 29.05.2012 nesprávne posúdil (podľa obsahu), čo bolo v rozpore s § 3 ods. 2 zákona o sťažnostiach. Prvé Vaše podanie posúdil ako sťažnosť, ktorú vybavil Oznámením výsledku prešetrenia sťažnosti zo dňa 25.06.2012 s konštatovaním, že sťažnosť je neopodstatnená. Druhé Vaše podanie posúdil ako opakovanú sťažnosť, ktorú vybavil odložením podľa § 6 ods. 1 písm. e) zákona o sťažnostiach, o čom Vás informoval listom zo dňa 25.10.2012, označeným ako Oznámenie o výsledku prešetrenia opakovanej sťažnosti na dopravnú situáciu v obci Dvorianky.
 

Obidve podania, s ohľadom na ich predmet (voči komu smerujú, na čo poukazujú a čoho sa domáhate) nemajú charakter sťažnosti podľa zákona o sťažnostiach ale podania, na vybavenie ktorých sa vzťahuje § 4 ods. 1 písm. b) zákona o sťažnostiach, nakoľko problematika, na ktorú v podaniach upozorňujete (riešenie zlej dopravnej situácie v obci, zvýšený hluk, nedodržanie technických noriem, zlé umiestnenie dopravných značiek a nedodržanie ust. § 126 ods. 1 a § 140b stavebného zákona a pod.), je riešená iným právnym predpisom, v tomto prípade zákonom č. 135/1961 Zb., konkrétne výkonom ŠOD nad cestami I. triedy (ako už bolo vyššie uvedené), resp. štátnym zdravotným dozorom podľa zákona č. 355/2007 Z. z. V tomto kontexte Vaša sťažnosť zo dňa 06.11.2012 má charakter sťažnosti voči konaniu (činnosti) orgánu verejnej správy, ktorou sú ohrozené Vaše práva a zároveň poukazuje na konkrétne nedostatky, ktorých odstránenie je v pôsobnosti orgánu verejnej správy (§ 3 ods. 1 písm. a) a b) zákona o sťažnostiach).
 

Proces posudzovania podaní z úrovne KÚ CDPK bol od prvopočiatku nesprávny, preto všetky nasledujúce kroky pri ich riešení (oznámenie výsledku prešetrenia „sťažnosti“ a odloženie „sťažnosti“) boli v rozpore so zákonom o sťažnostiach. Pri posudzovaní opodstatnenosti Vašej námietky, že dôvodom vyhodnotenia sťažnosti ako neopodstatnenej nemôže byť skutočnosť, že úrad rieši uvedený problém dopravnej situácie v spolupráci s inými, kompetentnými orgánmi verejnej správy, treba s Vami súhlasiť. Vo všeobecnosti, opodstatnenosť, resp. neopodstatnenosť akýchkoľvek námietok pisateľa sa posudzuje len v súvislosti s dodržaním zákonov, všeobecne záväzných právnych predpisov, resp. interných predpisov orgánu verejnej správy, voči konaniu ktorých pisateľ namieta.
 

Prešetrovaním dodržania príslušných ustanovení zákona o sťažnostiach ministerstvo zistilo, že Vaša sťažnosť zo dňa 06.11.2012 nebola vybavená správne, preto ju hodnotí ako opodstatnenú. Riaditeľovi ObÚ CDPK boli v Zápisnici o prešetrení sťažnosti zo dňa 06.03.2013 uložené povinnosti podľa § 19 ods. 1 písm. i) zákona o sťažnostiach, na základe ktorých Vám v lehote do 20.03.2013 oznámi prijaté opatrenia na odstránenie nedostatkov.

Na záver si Vám dovoľujeme opakovane uviesť, že projekt „Riešenie bezpečnosti v Dvoriankach" sa bude realizovať v dvoch etapách, v súlade so záverom prijatým na pracovnom rokovaní zo dňa 11.02.2013 na ministerstve. V prvej etape bude vypracovaná tzv. hluková štúdia z cestnej premávky v obci Dvorianky a v druhej etape bude vyhotovená projektová dokumentácia, ktorá bude obsahovať konkrétne stavebno-technické riešenie bezpečnostnej situácie cesty 1/79 v obci Dvorianky s dôrazom na odstránenie nadmernej hlučnosti.
 

S pozdravom
 

Ing. Zoltán Takács

riaditeľ odboru
 


 

 

OUDKE 20.03.2013

OBVODNÝ ÚRAD PRE CESTNÚ DOPRAVU
A POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE V KOŠICIACH
Komenského 52, 040 01 Košice
 

zo dňa Naše číslo Vybavuje/Linka Košice
2013/01256-2 Ing. Halapi/6001343  

18.3.2013

 

Na základe týchto skutočnosti Obvodný úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie v Košiciach vykoná v mesiaci apríl 2013 v zmysle §3c zákona č. 135/1961 Zb. štátny odborný dozor na ceste I. triedy č. 1/79 v obci Dvorianky o čom Vás budeme písomne informovať.

 

POVODNE SŤAŽNOSTI

SŤAŽNOSŤ 29.05.2012

Krajský úrad pre cestnú dopravu
a pozemné komunikácie Košice
Komenského 52
040 01 KOŠICE

VEC: SŤAŽNOSŤ na dopravnú situáciu v obci Dvorianky - 29.05.2012

 

Dobrý deň,
touto cestou podávam sťažnosť na zlú - zdravie ohrozujúcu dopravnú situáciu v obci Dvorianky na Hlavnej ulici v náväznosti na riešenie opodstatneného podnetu číslo 488/702/2011/BA2/MIK – hluk a vibracie pred RD Dvorianky č.126 - správne konanie s SSC - Slovenska správa ciest na úrade Verejného zdravotníctva MDVRR SR, ako aj v náväznosti na riešenie hromadného podnetu číslo 2288/2992/2012/D3/MIK – hluk a vibracie na celej Hlavnej ulici v obci Dvorianky na úrade Verejného zdravotníctva MDVRR SR, ako aj v náväznosti na petíciu občanov obce Dvorianky za riešenie zlej dopravnej situácie, ktorej som predseda petičného výboru.

 

K sťažnosti uvádzam tieto skutočnosti:

 

1.
K sťažnosti pripájam list SSC – Slovenskej správy ciest číslo 10337/6351/200076 zo dňa 14.11.2007, z ktorého citujem:
“ Vstup a výstup z obce Dvorianky bude riešený vybočením jazdného pruhu z dôvodu zníženia rýchlosti v obci, zvýšenia bezpečnosti cestnej premávky a zlepšenia kvality života obyvateľov obce. “
Ďalej uvádzam, že ste vykonali ešte v roku 2010 na stavbe “Dvorianky I-79 odvodnenie, chodníky” štátny stavebný dohľad - záznam číslo: 2010/00431-2 zo dňa 15.03.2010, z ktorého citujem: “Účastníci rokovania skonštatovali, že uvedená stavba v plnom rozsahu spĺňa účel na ktorý bola zrealizovaná. Jediným problémom sa javí nerešpektovanie vodorovného a zvislého dopravného značenia a nedodržiavanie povolenej rýchlosti zo strany vodičov prichádzajúcich do obce ako aj obcou prechádzajúcich.”
Znovu upozorňujem, že je tu uvedený zjavný rozpor a to na jednej strane, že stavba spĺňa svoj účel, pričom je ale tiež uvedené na strane druhej, že je problém nedodržiavania povolenej rýchlosti v obci ako aj na vstupe do obce.
Chcem zdôrazniť, že hlavným cieľom dopravnej stavby ma byť okrem iného aj upokojenie dopravy podľa TP15-2005, teda zníženie rýchlosti cestnej dopravy na prieťahu obcou, teda ak je problém so znížením rýchlosti cestnej dopravy – stavba ako celok nemôže spĺňať svoj účel.
Zdôrazňujem, že kvalita života obyvateľov obce Dvorianky na Hlavnej ulici sa nezlepšila, dokonca stále trvá zdraviu ohrozujúci stav obyvateľstva.
Uvádzam, že nebol splnený hlavný zámer SSC – Slovenskej správy ciest uvedený v liste číslo 10337/6351/200076 zo dňa 14.11.2007 “zníženie rýchlosti v obci” a “zlepšenie kvality života obyvateľov obce” vybudovanim predmetnej dopravnej stavby v obci Dvorianky.

 

2.
K sťažnosti ďalej pripájam fotografiu aktuálneho stavu vodorovneho značenia zo dňa 26.05.2012 pred vybočením jazdného pruhu (spomaľovač) pred RD č.126 na vstupe do obce Dvorianky zo smeru od Trebišova, ako aj fotografiu v deň realizácie tohto vodorovneho značenia 25.11.2011. Na tejto aktuálnej fotografii zo dňa 26.05.2012 je viditeľné značné poškodenie vodorovného značenia vzhľadom na zmenu dynamiky jazdy kamiónovej dopravy – náhle brzdenie. Upozorňujem, že predmetné vodorovné značenie bolo zrealizovane iba 25.11.2011, teda po pol roku ( 6 mesiacoch ) je takto značne poškodené a teda neplní svoju funkciu.


Na záver Vás dôrazne žiadam o riešenie zdraviu ohrozujúceho stavu v obci Dvorianky na Hlavnej ulici, aj v náväznosti na zaslané žiadosti :
1. Presun značky IS36a začiatok obce, smer vjadzu od Trebišova
2. Opatrenia na vjazde do obce, smer vjadzu od Trebišova
3. Výmena kanalizačných poklopov, smer vjazdu od Vranova nad Topľou


Ďakujem a ostávam s pozdravom

Ing.Vitkovič Jan

 

SŤAŽNOSŤ 17.10.2012

Krajský úrad pre cestnú dopravu
a pozemné komunikácie Košice
Komenského 52
040 01 KOŠICE

Predmet: Staznost - doprava Dvorianky 17.10.2012
Dátum: Str, Október 17, 2012 8:33
Komu: kudke@ke.kud.gov.sk
Kópia: jan.halapi@ke.kud.gov.sk, viktor.zvolensky@ke.kud.gov.sk

 

Dobry den,
touto cestou podavam staznost na zlu dopravnu situaciu v obci Dvorianky na Hlavnej ulici v navaznosti na riesenie ohrozenia zdravia obyvatelstva z cestnej dopravy v obci Dvorianky na Hlavnej ulici na Ministerstve dopravy, vystavby a regionalneho rozvoja SR ako aj v navaznosti na opodstatneny podnet na urade UVZMDVRR SR cislo 488/702/2011/BA2/MIK - spravne konanie s SSC - Slovenska sprava ciest - hluk pred RD Dvorianky c.126 a hromadny podnet cislo 2288/2992/2012/D3/MIK - hluk a vibracie na celej Hlavnej ulici v obci Dvorianky ako aj v navaznosti na peticiu obcanov obce Dvorianky za riesenie zlej dopravnej situacie v obci, ktorej som predceda peticneho vyboru ako aj v navaznosti na presetrovanie mojej staznosti postupenej z Uradu vlady SR na necinnost kompetenntych organov a teda konkretne k staznosti uvadzam:

 

1.
V prilohe pripajam list od generalneho riaditela Slovenskej spravy ciest - SSC cislo 6685/2012/1120/35049 zo dna 03.10.2012 (subor "ST21-12_Vitkovic(presetrenie-VDZ).pdf"), v ktorom SSC uvadza, citujem: "Dňa 27.8.2012 ste opätovne upozorňoval (doložené foto z 26.8.2012) na stav VDZ, ktoré je napriek obnove reflexného náteru znovu poškodené, a to čiernymi šmuhami od brzdenia ťažkých kamiónov tesne pred spomaľovačom. K tomu uvádzame, že v prípade neexistencie spomaľovača a obmedzení by kamióny jazdili zrejme plnou rýchlosťou celou obcou, práve spomaľovač ich v súčasnosti brzdí v jazde. Brzdením samozrejme dochádza k vzniku šmúh, tieto však nie sú závadou z hľadiska bezpečnosti cestnej premávky. Nie je možné zabezpečiť bezchybný stav VDZ pri premávke vozidiel na ceste (bezšmúh), na ktorý poukazujete."
Uvadzam, ze v ramci dopravnej stavby v obci Dvorianky na Hlavnej ulici - cesta I/79 sa realizoval uvedeny spomalovaci prvok - vybocenie jazdneho pruhu priamo pred RD c.126, tento prvok svojou konstrukciou vyvolava nahle - prudke brzdenie nakladnej kamionovej dopravy priamo pred RD c.126 a jeho okoli, a aj v dosledku toho su prekrocene dovolene limity hluku podla zakona c.355/2007 a je teda priamo realne ohrozene zdravie obyvatelstva z cestnej dopravy (stav ohrozenia zdravia obyvatelstva pritom trva viac ako 1 rok).
V tejto suvislosti uvadzam, ze konajuce organy maju za povinnost chranit zaujmi uvedene v ust. § 126 ods.1 zakona c.50/1976 Zb. – stavebny zakon a to najma ak sa konanie podla tohto zakona dotyka zaujmov chranenych predpismi o ochrane zdravia ludu, o utvarani a ochrane zdravych zivotnych podmienok - rozhodne stavebny urad na zaklade zavazného stanoviska dotknuteho organu podla § 140a, ktory uplatnuje poziadavky podla osobitnych predpisov.
Pricom podla § 140a ods.3 dotknute organy v konaniach podla tohto zakona chrania zaujmy uvedene v § 126 ods. 1 v ramci svojej posobnosti najma tym, ze maju pravo nazerat do spisov, podavat zavazne stanoviska podla § 140b, zucastnovat sa na ustnom pojednavani a miestnej obhliadke a vykonavat so stavebnym uradom spolocné ukony podla tohto zakona.
Uvadzam, ze takyto prvok, ktory vyvolava brzdenie, hluk a vibracie nieje umiestneny spravne – teda je umiestneny priamo pred rodinne domy (RD c.126). Podla mojho nazoru sa pri umiestneni stavby nebral ohlad na hluk a vibracie, ktore sposobuje tento prvok a teda sa nechranili zaujmi uvedene v ust. § 126 ods.1 zakona c.50/1976 Zb. – stavebny zakon a to najma ak sa konanie podla tohto zakona dotyka zaujmov chranenych predpismi o ochrane zdravia ludu, o utvarani a ochrane zdravych zivotnych podmienok .
Na miestnej obhliadke dopravnej stavby pracovnici schvalili tento prvok, ktory vyvolava brzdenie, hluk a vibracie priamo pred rodinnymi domami, ale nejestvuje ziadny schvalovaci protokol organu, ktory chrani zaujmi podla predpisov o ochrane zdravia ludu, o utvarani a ochrane zdravych zivotnych podmienok, kde sa teda vyslovene konstatuje, ze brzdenie nevyvolava hluk a vibracie a teda, ze nebude tento prvok ohrozovat zdravie obyvatelstva v okolitych rodinnych domoch.
Touto cestou Vas teda v navaznosti na uvedene skutocnosti ziadam o prijatie opatreni na odstranenie uvedenych nedostatkov.


2.
Uvadzam, ze spomalovaci prvok – vybocenie jazdneho pruhu na vjazde do obce Dvorianky zo smeru od Vranova nad Toplou je umiestneny nespravne vzhladom na normu STN 736110 (Projektovanie miestnych komunikacii) ako aj vzhladom na technicke predpisy TP15/2005.
V zmysle TP15/2005 sa v pripade uvedeneho spomalovacieho prvku – vybocenie jazdneho pruhu jedna o opatrenie na vjazde do obce, pricom sa vsak predpoklada, ze bude umiestnene za znackou IS 36a – zaciatok obce (obr.7.5 v TP 15/2005). Opatrenia na vjazde vzhladom k tomu, ze ich pouzitie umoznuje STN 736110 (Projektovanie miestnych komunikacii) sa tieto typy mozu pouzivat len v intravilane, co v tomto pripade nieje dodrzane, uvedeny spomalovaci prvok je umiestneny mimo zastavaneho uzemia obce a to aj este pred znacou IS 36a zaciatok obce – teda nie je umiestneny tento prvok na miestnej komunikacii v obci. Na tuto skutocnost poukazuje aj autor TP 15/2005 Prof. Ing. Bystrík Bezák, PhD. v stanovisku este zo dna 23.09.2011, ktore bola na Vas urad zaslane.
Touto cestou Vas teda v navaznosti na uvedene skutocnosti ziadam o prijatie opatreni na odstranenie uvedenych nedostatkov.

 

3.
Cez obec Dvorianky vedie cesta I.triedy cislo I79, po ktorej je podla mojho nazoru ako aj nazoru peticneho vyboru realizovana tranzitna medzinarodna doprava POLSKO-MADARSKO po trase I73-I18-I79, doprava v obci Dvorianky je znacne prehustena, nie su dodrziavane dopravne predpisy vratane maximalnej povolenej rychlosti a tento tranzit medzinarodnej nakladnej - kamionovej dopravy ohrozuje zdravie obyvatelstva ako aj sposobuje poskodzovanie rodinnych domov, co je teda riesene na Urade verejneho zdravotnictva MDVRR SR - podnet cislo 488/702/2011/BA2/MIK a hromadny podnet cislo 2288/2992/2012/D3/MIK.
Upozornujem na tomto mieste, ze cesta I.triedy cislo I79 prechadzajuca aj obcou Dvorianky nie je sucastu ziadneho medzinarodneho tahu na uzemi SR – teda nieje sucastou tahu tah-E, tah-TEM ani tahu TEN-TE.
Dalej uvadzam, ze v prilohe pripajam mapu celostatneho scitania dopravy z roku 2010 (Kosicky a Presovsky kraj) subor "TRANZIT-Scitanie-SR-2010.jpg" na ktorej je zvyraznena trasa I73-I18-I79, kde je teda vidno podla scitania, ze nakladna doprava na vstupe z Polskej rebupliky - cesta I73 ma hodnotu 2.264 po Svidnik, dalej po ceste I73 a I18 ma hodnotu cca 2.400 az po Vranov nad Toplov a dalej po ceste I79 je to 1230 nakladnych automobilov na prejazde obcou Dvorianky, dalej toto dopravne zatazenie smeruje po ceste I79 v hodnote cca 1200 az k hraniciam s Madarskou republikou.
Dalej uvadzam, ze fyzickym pozorovanim nakladnej kamionovej dopravy v obci Dvorianky na Hlavnej ulici pozorujeme evidencne cisla prechadzajucich kamionov v oboch smeroch a to vo velkej miere z Polskej republiky, dalej su to krajiny Rumunsko, Lotysko, Litva, Bielorusko, Bulharsko.
Dalej v prilohe pripajam list z Ministerstva dopravy, vystavby a regionalneho rozvoja SR cislo 21778/2012/1141 OK-58 069 zo dna 16.10.2012 (subor "MDSR-TRANZIT-Odpoveď_16.10.2012.pdf") ohladne tranzitnej medzinarodnej dopravy cez obec Dvorianky - Hlavna ulica.
Ministerstvo v uvedenom liste uvadza, citujem: "Moznost, ze nakladna kamionova doprava so zahranicnymi evidencnymi cislami prechadzajuca po ceste I/79 cez obec Dvorianky v oboch smeroch je medzinarodnou tranzitnou dopravou, vylucit nemozno."
Touto cestou Vas teda v navaznosti na uvedene skutocnosti ziadam o prijatie opatreni na obmedzenie tranzitnej medzinarodnej dopravy na ceste I.triedy cislo I-79 v obci Dvorianky a teda aby sa tranzit medzinarodnej kamionovej dopravy realizoval iba po medzinarodnych tahoch schvalenych v SR tah-E, tah-TEM a tahuTEN-TE.

 

4.
Na Vasom urade mam podane dve ziadosti este zo dna 10.05.2012 ohladne riesenia ohrozenia zdravia obyvatelstva v obci Dvorianky na Hlavnej ulici, jedna sa o presun dopravnej znacky zaciatok obce a riesenie opatreni na zaciatku obce a to, ale este pred prvymi RD. K dnesnemu dnu, t.j. 17.10.2012, nemam, ziadne informacie o stave riesenia ubvedenych podnetov. Nerozumiem, preco sa neriesa uvedene podnety.
Touto cestou Vas teda v navaznosti na uvedene skutocnosti ziadam o prijatie opatreni na odstranenie uvedenych nedostatkov.

 

5.
V navaznosti na list od generalneho riaditela Slovenskej spravy ciest - SSC cislo 6685/2012/1120/35049 zo dna 03.10.2012 (subor "ST21-12_Vitkovic(presetrenie-VDZ).pdf"), v ktorom SSC uvadza aktualne opatrenia na riesenie ohrozenia zdravia obyvatelstva uvadzam, ze tieto opatrenia nebudu riesit dodrziavanie max. rychlosti 40Km/h na vyjazde z obce Dvorianky smerom na Trebisov a ani nebudu riesit udrzanie rychlosti na celej Hlavnej ulici v obci Dvorianky, v smere na Trebisov max.rychlost 40Km/h a v smere na Vranov max.rychlost 50Km/h.
V tejto suvislosti ziadam Vas urad o realizaciu stavebnych uprav vzhladom na uvedene riesenie ohrozenia zdravia obyvatelstva z cestnej dopravy v obci Dvorianky na Hlavnej ulici v navaznosti na informacie z Ministertva dopravy, vystavby a regionalneho rozvoja SR - list cislo 10336/2012/SCDPK-23166 zo dna 18.04.2012 (subor v prilohe "MDSR-24.04.2012.jpg).


Touto cestou Vas teda v navaznosti na uvedene skutocnosti ziadam o prijatie opatreni na odstranenie uvedenych nedostatkov.
Na zaver uvadzam, ze tato staznost bola na Vas urad dna 17.10.2012 zaslana podpisana doporucene slovenskou postou(vzhladom na zakon o staznostiach).

 

PRILOHY:
1. ST21-12_Vitkovic(presetrenie-VDZ).pdf
2. TRANZIT-Scitanie-SR-2010.jpg
3. MDSR-TRANZIT-Odpoveď_16.10.2012.pdf
4. MDSR-24.04.2012.jpg

 

Dakujem a ostavam s pozdravom

 

Ing.Vitkovic Jan