MDSR-15.03.2013

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky oficialne potvrdzuje nový projekt "Riešenie bezpečnosti v Dvoriankach".

Michal HALABICA
generálny riaditeľ

Sekcia cestnej dopravy a pozemných komunikácií

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
Bratislava: 08.03. 2013
Číslo: 00525/2013/C211 - SCDPK/13068
 

Vážený pán Vitkovič,
 

k Vášmu opakovanému podnetu na riešenie nadmerného hluku od dopravy v obci Dvorianky, ktorý bol doručený na Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja e-mailom dňa 21. 12. 2012, Vám zasielame toto stanovisko:
 

V kontrakte na rok 2013 uzavretom medzi Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky a Slovenskou správou ciest je zaradený projekt „ Riešenie bezpečnosti v Dvoriankach “.
 

S pozdravom