MDSR list zo dňa 13.02.2013 

  1. Dňa 16.01.2013 bolo predložené vedúcemu hygienikovi rezortu podľa § 57 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov odvolanie účastníka konania Slovenskej správy ciest voči rozhodnutiu oblastného hygienika Košice č. 1894/13668/2012/BA/MIK zo dňa 14.12.2012, ktorý sa uložila účastníkovi konania pokuta vo výške 10.000 EUR za správny delikt na úseku verejného zdravotníctva podľa § 57 ods. 46 písm. a) zákona č. 355/2007 Z.z. a lehota na odstránenie nedostatkov vo veci zvýšenej hladiny hluku v dôsledku dopravy po cestnej komunikácií 1/79 v obci Dvorianky pred rodinným domom č. 126. Vedúci hygienik rezortu začal podľa § 59 ods. 1 správneho poriadku preskúmanie odvolaním napadnutého rozhodnutia.

  2. V súčasnosti vedúci hygienik rezortu ako odvolací orgán preskúmava relevantnosť dôvodov, ktoré uviedol účastník konania v odvolaní a začína konanie vo veci doplnenia doterajšieho konania. Za týmto účelom si zaobstará potrebné podklady pre rozhodnutie aj prostredníctvom ústneho pojednávania vo veci odvolania, ktoré bude v prvej polovici februára.

  3. Ohľadom problematiky hluku v obci Dvorianky sa uskutočnilo informatívne rokovanie na ministerstve u štátneho tajomníka, za prítomnosti zástupcov Slovenskej správy ciest a Útvaru vedúceho hygienika rezortu.

  4. Nakoľko vo veci odvolania ešte stále prebieha v zákonnej lehote dokazovanie, k ďalšiemu plánovanému postupu sa vedúci hygienik rezortu nebude vyjadrovať, nakoľko by to bolo predčasné.