MDSR-04.04.2013

ROZHODNUTIE zo dňa 26.03.2013

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR

Útvar vedúceho hygienika rezortu MDVRR SR 

Oddelenie oblastného hygienika Košice

Pokuta vo výške 2.000,- EUR

Termín protihlukových opatrení do 06.2014

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR Útvar vedúceho hygienika rezortu MDVRR SR
Oddelenie oblastného hygienika Košice, Stefániková 50/A, 040 00 Košice
 

Číslo: 07659/2013/D404-UVHR/21088 Košice dňa 26.03.2013
Stupeň dôvernosti: V J


ROZHODNUTIE
 

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, Útvar vedúceho hygienika rezortu, oddelenie oblastného hygienika Košice (ďalej len „MDVRR SR“) ako orgán štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva príslušný podľa § 3 ods. 1 písm. f), § 3 ods. 2 písm. b) a § 7 písm. k) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 355/2007 Z. z.“) vo veci uloženia pokuty účastníkovi konania Slovenská správa ciest, Miletičova 19, 826 19 Bratislava, IČO 003328 za správny delikt na úseku verejného zdravotníctva podľa § 57 ods. 19 zákona č. 355/2007 Z. z. a podľa §§ 46 a 47 zákona SNR č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (ďalej len „správny poriadok“) v znení neskorších predpisov takto rozhodol:
 

Účastníkovi konania Slovenská správa ciest, Miletičova 19, 826 19 Bratislava, ICO 003328 (ďalej len „účastník konania“) sa podľa § 57 ods. 46 písm. a) zákona č. 355/2007 Z. z. za porušenie povinnosti prevádzkovateľa zdrojov hluku, infrazvuku a vibrácií, ktorá pre neho vyplýva podľa § 27 ods. 1 zákona č. 355/2007 Z. z. tým, že ako správca pozemnej komunikácie č. 1/79 v obci Dvorianky nezabezpečil, aby expozícia obyvateľov a ich prostredia bola čo najnižšia a neprekročila prípustné hodnoty pre referenčné časové intervaly deň, večer a noc ustanovené Vyhláškou Ministerstva zdravotníctva SR č. 549/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí (ďalej len vyhláška MZ SR č. 549/2007 Z. z.), ukladá pokuta vo výške 2 000,- EUR (slovom: dvetisíc eur), ktorú je účastník konania povinný zaplatiť do 60 dní odo dňa právoplatnosti tohto rozhodnutia na účet vedený v Štátnej pokladnici č. 7000117606/8180, konštantný symbol: 0308, variabilný symbol: 07659/2013/D404-ÚVHR/21088
 

Na odstránenie zistených nedostatkov, za ktoré sa účastníkovi konania ukladá pokuta sa vydáva tento pokyn:
 

1. Účastník konania je povinný zaradiť projekt „Riešenie bezpečnosti v Dvoriankach“ do návrhu Kontraktu na rok 2013.
V  prvej etape zabezpečí účastník konania vypracovanie hlukovej štúdie z cestnej premávky v obci Dvorianky s dôrazom na hluk pred rodinným domom č. 126.
V  druhej etape, na základe výsledkov hlukovej štúdie, zabezpečí vyhotovenie projektovej dokumentácie na realizáciu opatrení, ktorá bude obsahovať konkrétne stavebno-technické riešenie bezpečnostnej situácie cesty 1/79 v obci Dvorianky s dôrazom na odstránenie nadmernej hlučnosti z cestnej komunikácie, ako aj analýzu dopadu prípadného odstránenia prvku upokojenia dopravy pred rodinným domom č. 126.
Termín: do 31.12.2013
 

2. Účastník konania je povinný zabezpečiť stavebnú realizáciu konkrétnych opatrení vyplývajúcich z projektovej dokumentácie v obci Dvorianky.
Termín: do 30.06.2014
 

3. Účastník konania je povinný po zrealizovaní protihlukových opatrení vykonať prostredníctvom akreditovaného subjektu objektivizáciu hluku v obci Dvorianky pred rodinným domom č. 126 a výsledky predložiť na posúdenie MDVRR SR.
Termín: do 31.08.2014
 

4. Účastník konania je povinný priebežne informovať MDVRR SR o splnení uložených opatrení v danej veci.
Termín: priebežne, minimálne polročne
 

Odôvodnenie


Dňa 02.01.2013 podal účastník konania odvolanie (rozklad) pod č. 181/2012/6351/46301 proti rozhodnutiu oblastného hygienika Košice č. 1894/13668/2012/BA/MIK zo dňa 14.12.2012 (ďalej len „rozhodnutie“), ktorým bola uložená účastníkovi konania pokuta vo výške 10.000 EUR (slovom: desaťtisíc eur) podľa § 57 ods. 46 písm. a) zákona č. 355/2007 Z. z. za porušenie povinnosti prevádzkovateľa zdrojov hluku, infrazvuku a vibrácií, ktoré pre neho vyplývajú podľa § 27 ods. 1 zákona č. 355/2007 Z. z.
tým, že ako správca pozemnej komunikácie č. 1/79 v obci Dvorianky pred rodinným domom č. 126 nezabezpečil, aby expozícia obyvateľov a ich prostredia bola čo najnižšia a neprekročila prípustné hodnoty pre referenčné časové intervaly deň, večer a noc ustanovené vyhláškou MZ SR č. 549/2007 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí. Zároveň bola účastníkovi konania uložená aj lehota na odstránenie zistených nedostatkov do 30.06.2013.
Účastník konania vo svojom rozklade namietal výšku pokuty a dĺžku lehoty na odstránenie zistených nedostatkov. Uloženú pokutu v hornej hranici sadzby, považoval za neprimerane vysokú a kontraproduktívnu, nakoľko svojou výškou ohrozuje finančné možnosti účastníka konania a tiež možnosti naplánovať a vykonať finančne náročné účinné opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov. Účastník konania poukázal na skutočnosť, že v rámci konania vykonal všetky dostupné opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov, ktoré s ohľadom na čas a finančné možnosti mohol v roku 2012 vykonať.
Zároveň účastník konania namietal aj lehotu na odstránenie zistených nedostatkov v termíne do 30.06.2013. Účastník konania uviedol, že až po uzavretí Kontraktu na rok 2013 bude môcť uvažovať o primeraných a účinných opatreniach na odstránenie zistených nedostatkov, ktoré si budú vyžadovať investičnú prípravu a následne aj ich realizáciu. Týmto časovo náročným procesom nezodpovedá uložená lehota, preto je neprimeraná a nenáležitá.
Vedúci hygienik rezortu ako odvolací orgán podľa § 59 ods. 1 správneho poriadku preskúmal rozkladom napadnuté rozhodnutie, vykonal ďalšie dokazovanie a vydal rozhodnutie č. 08203/2013/D400-ÚVHR/13172 zo dňa 21.02.2013, ktorým zrušil podľa § 59 ods. 3 správneho poriadku rozhodnutie a vec vrátil prvostupňovému orgánu na nové prejednanie a rozhodnutie.
V odôvodnení rozhodnutia odvolací orgán uviedol, že účastník konania uviedol novú skutočnosť, že v súčasnosti je už zaradený projekt „Riešenie bezpečnosti v Dvoriankach“ do návrhu Kontraktu na rok 2013. V roku 2013 prebehne verejné obstarávanie na zhotoviteľa tohto projektu, pričom tento projekt bude pozostávať z dvoch etáp. V prvej etape bude vypracovaná hluková štúdia z cestnej premávky v obci Dvorianky s dôrazom na hluk pred rodinným domom č. 126. Na základe výsledkov tejto hlukovej štúdie bude realizovaná druhá etapa pozostávajúca z vyhotovenia projektovej dokumentácie na realizáciu opatrení, ktorá bude obsahovať konkrétne stavebno-technické riešenie bezpečnostnej situácie cesty 1/79 v obci Dvorianky s dôrazom na odstránenie nadmernej hlučnosti z cestnej komunikácie, ako aj analýzu dopadu prípadného odstránenia prvku upokojenia dopravy pred rodinným domom č. 126. Vzhľadom na uvedený proces účastník konania navrhol stanoviť termín ukončenia projektovej prípravy do 31.12.2013. Termín stavebnej realizácie konkrétnych opatrení v obci Dvorianky navrhol účastník konania stanoviť do 30.06.2014. Následne po realizácii projektu účastník konania sa zaviazal zabezpečiť objektivizáciu hluku u akreditovaného subjektu a výsledky predloží na posúdenie Útvaru vedúceho hygienika rezortu, ktorý vyhodnotí účinnosť zrealizovaných opatrení. 
Podľa § 59 ods. 3 správneho poriadku je správny orgán viazaný právnym názorom odvolacieho orgánu. Odvolací orgán vyslovil svoj právny názor v rozhodnutí č. 08203/2013/D400-ÚVHR/13172 zo dňa 21.02.2013 k stanoveniu výšky pokuty pre účastníka konania, ktorá by mala byť, s ohľadom na mieru súčinnosti účastníka konania, v dolnej hranici sadzby. K určeniu lehôt na prijatie účinných protihlukových opatrení vyslovil odvolací orgán názor, že je potrebné určiť novú lehotu do 31.12.2013 na ukončenia projektovej prípravy, a lehotu do 30.06.2014 na stavebnú realizáciu konkrétnych protihlukových opatrení.
Preto boli účastníkovi konania v záujme ochrany zdravia ľudí a riešenia problematiky nadmerného hluku z cestnej dopravy po pozemnej komunikácii č. 1/79 v obci Dvorianky pre rodinným domom č. 126 uložené týmto pokynom povinnosti so stanovením lehoty na ich plnenie.
Vzhľadom na vyššie uvedené bolo rozhodnuté tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.
Poučenie:
 
Proti tomuto rozhodnutiu je možne podľa §§ 53 a 54 správneho poriadku podať do 15 dní odo dňa jeho doručenia odvolanie na Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, Útvar vedúceho hygienika rezortu, Oddelenie oblastného hygienika Košice, Štefánikova 50/A, 040 00 Košice. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.
 

MUDr. Irena Miková

oblastný hygienik Košice
 

Doručí sa:
1.  Slovenská správa ciest, Miletičova 19, 826 19 Bratislava
2.  Slovenská správa ciest IVSC Košice, Kasárenské nám. č. 4, 040 01 Košice