MDSR-04.03.2013

Váš list číslo/zo dňa 

Naše číslo: 11425/2013/A231-OK/15634 

Vybavuje: Mgr. Michaela Krivdová  04. 03. 2013
Stupeň dôvernosti: Verejné
 

Vec: Sprístupnenie informácie

Dňa 21. februára 2013 sme na odbore komunikácie zaevidovali Vašu žiadosť, v ktorej ste nás žiadali o sprístupnenie informácie ohľadne prebiehajúceho odvolacieho konania vo veci ohrozenia zdravia obyvateľstva z cestnej dopravy v obci Dvorianky.
Na základe vyjadrenia Útvaru vedúceho hygienika rezortu MDVRR SR, Vám sprístupňujeme nasledovné informácie:

 

1. Priebeh odvolacieho konania
Dňa 11.02.2013 prebehlo na Útvare vedúceho hygienika rezortu na Námestí slobody č. 6 v Bratislave ústne prerokovanie odvolania Slovenskej správy ciest voči rozhodnutiu oblastného hygienika Košice č. 1894/13668/2012/BA/MIK zo dňa 14.12.2012. V rámci odvolacieho konania vydal vedúci hygienik rezortu rozhodnutie č. 08203/2013/D400-ÚVHR/13172 zo dňa 21.02.2013, toto rozhodnutie ešte nenadobudlo právoplatnosť.

 

2. Informácia z ústneho prerokovania odvolania, prípadne ďalších uskutočnených odborných rokovaniach
Z ústneho prerokovania odvolania Slovenskej správy ciest zo dňa 11.02.2013 bol spísaný záznam. Táto písomnosť je označená ako interná informácia.

 

3. Ďalší plánovaný postup správneho orgánu v odvolacom konaní
Vydaním rozhodnutia o odvolaní č. 08203/2013/D400-ÚVHR/13172 zo dňa 21.02.2013 bolo ukončené správne konanie na odvolacom orgáne.

 

S pozdravom


        Mgr. Martin Kóňa, MBA
        riaditeľ odboru komunikácie