SSC-26.06.2013

1.
V prvej  etape SSC zabezpečí vypracovanie hlukovej štúdie, ktorá bude vypracovaná v termíne do 30.7.2013
V druhej etape SSC zabezpečí na základe výsledkov hlukovej štúdie  projektovú dokumentáciu na realizáciu konkrétnych opatrení   - v termíne do 31.12.2013.
V zmysle výsledkov hlukovej štúdie a z projektovej dokumentácie SSC zabezpečí stavebnú realizáciu konkrétnych opatrení   -   predpokladaný termíne do 30.6.2014.

V  zmysle rozhodnutia ÚVZ MDVRR SR, sme informáciu o priebehu opatrení zaslali na odd.oblastného hygienika Košice.

2.
Procesom VO sme vybrali zhotoviteľa hlukovej štúdie,  ktorý ju v súčasnosti vypracováva.
S  výsledkami  hlukovej štúdie budeme oboznámení až po jej odovzdaní v požadovanom termíne.