MDSR-04.06.2013

MINISTERSTVO VYČLENILO FINANCIE NA ROKY 2013-2014

 

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky
Námestie slobody 6,

810 05 Bratislava 15,

P. O. BOX 100
Odbor komunikácie

 

Ing. Ján Vitkovič


Váš list číslo/zo dňa Naše číslo Vybavuje/linka Bratislava
17329/2013/A231-OK/36255 Mgr. Michaela Krivdová  04. 06. 2013
Stupeň dôvernosti: Verejné

 

Vec: Sprístupnenie informácie

 

Dňa 23. mája 2013 sme na odbore komunikácie zaevidovali Vašu žiadosť, v ktorej ste nás žiadali o sprístupnenie nasledovných informácií:

1. Boli Slovenskej správe ciest pridelené finančné prostriedky na stavbu pod názvom "I/79 Dvorianky riešenie bezpečnosti" na rok 2013, kedy boli pridelené, prípadne kedy plánuje ministerstvo tieto finančné prostriedky prideliť?

2. Aký je predpoklad, že ministerstvo v roku 2014 pridelí Slovenskej správe ciest finančné prostriedky na stavbu pod názvom  "I/79 Dvorianky riešenie bezpečnosti" na rok 2014 a od čoho bude toto pridelenie závisieť ?

 

Na základe vyjadrenia sekcie cestnej dopravy a pozemných komunikácií Vám sprístupňujeme nasledovné informácie:

 

Kontrakt medzi Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky (ďalej len „MDVRR SR“) a Slovenskou správou ciest (ďalej len „SSC“) na rozpočtový rok 2013 bol uzavretý dňa 28.02.2013. Z pridelených finančných prostriedkov je Slovenská správa ciest povinná zabezpečiť, v zmysle rozhodnutia Útvaru vedúceho hygienika rezortu MDVRR SR č. 07659/2013/D404-UVHR/21088 zo dňa 26.03.2013, vypracovanie hlukovej štúdie a na základe výsledkov hlukovej štúdie projektovú dokumentáciu na realizáciu konkrétnych opatrení.
 
Výška finančných prostriedkov v roku 2014 na realizáciu konkrétnych opatrení bude závisieť od výsledkov hlukovej štúdie.  MDVRR SR bude na to prihliadať pri uzatváraní Kontraktu na rozpočtový rok 2014.

 

S pozdravom
      

Mgr. Martin Kóňa, MBA
riaditeľ odboru komunikácie