SSC-10.07.2013 - Hluková štúdia

Hlukovú štúdiu vypracováva firma:

EDOS plus, s.r.o., Račí potok 2, 040 01 Košice

 

1.

V prvej etape SSC zabezpečí vypracovanie hlukovej štúdie, ktorá bude vypracovaná v termíne do 30.7.2013
V druhej etape SSC zabezpečí na základe výsledkov hlukovej štúdie projektovú dokumentáciu na realizáciu konkrétnych opatrení - v termíne do 31.12.2013.
V zmysle výsledkov hlukovej štúdie a z projektovej dokumentácie SSC zabezpečí stavebnú realizáciu konkrétnych opatrení - predpokladaný termíne do 30.6.2014.

V zmysle rozhodnutia ÚVZ MDVRR SR, sme informáciu o priebehu opatrení zaslali na odd.oblastného hygienika Košice.

 

2.

Procesom VO sme vybrali zhotoviteľa hlukovej štúdie, ktorý ju v súčasnosti vypracováva.
S výsledkami hlukovej štúdie budeme oboznámení až po jej odovzdaní v požadovanom termíne.

 

http://www.ssc.sk/sk/Zverejnovanie-zmluv-objednavok-a-faktur/Objednavky.ssc