MDSR-11.07.2013

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky
Námestie slobody 6, 810 05 Bratislava 15, P. O. BOX 100
Odbor komunikácie

 

Ing. Ján Vitkovič


Váš list číslo/zo dňa Naše číslo Vybavuje/linka Bratislava
19650/2013/A231-OK/44056 Mgr. Michaela Krivdová   11. 07. 2013
Stupeň dôvernosti: Verejné


Vec: Sprístupnenie informácie

 

Dňa 28. júna 2013 sme na odbore komunikácie zaevidovali Vašu žiadosť, v ktorej ste nás žiadali o sprístupnenie nasledovných informácií:

1. V akom stave je realizácia prvej etapy (vypracovanie hlukovej štúdie) zo strany Slovenskej správy ciest v zmysle rozhodnutia Útvaru vedúceho hygienika rezortu MDVaRR SR č. 07659/2013/D404-UVHR/21088 zo dňa 26.03.2013 ?

2. Ako ministerstvo hodnotí súčasný postup Slovenskej správy ciest - SSC pri
realizácii pokynu vydaného rozhodnutím  Útvaru vedúceho hygienika rezortu
MDVaRR SR  č.07659/2013/D404-UVHR/21088 zo dňa 26.03.2013 vzhľadom na termín polročného informovania  zo strany SSC ?

 

Na základe vyjadrenia Útvaru vedúceho hygienika MDVRR SR Vám sprístupňujeme nasledovné informácie:

 

Odpoveď k otázke č. 1 
V zmysle bodu č. 1 citovaného rozhodnutia, ktoré vydal oblastný hygienik Košice, bola účastníkovi konania Slovenskej správe ciest (ďalej len „účastník konania“) uložená povinnosť zabezpečiť v prvej etape výkonu rozhodnutia vypracovanie hlukovej štúdie z cestnej premávky v obci Dvorianky s dôrazom na hluk pred rodinným domom č. 126.

 

Odpoveď k otázke č. 2
V zmysle bodu č. 4 citovaného rozhodnutia zaslal učastník konania písomnú informáciu oblastnému hygienikovi Košice pod č. 5095/2013/6351/21905 zo dňa 21.06.2013, v ktorej oznámil, že procesom verejného obstarávania bol vybraný zhotoviteľ hlukovej štúdie spoločnosť EDOS plus, s.r.o., ktorá v súčasnosti hlukovú štúdiu už vypracováva. Súčasne účastník konania oznámil, že s výsledkami hlukovej štúdie bude oboznámený v termíne do 31.07.2013.

 

Na základe uvedeného možno konštatovať, že účastník konania plní uložené povinnosti vyplývajúce z citovaného rozhodnutia a v stanovenom termíne informuje správny orgán.

 

S pozdravom

        

Mgr. Martin Kóňa, MBA
riaditeľ odboru komunikácie