KRPZ-KE-17.07.2013

KRAJSKÉ RIADITEĽSTVO POLICAJNÉHO ZBORU
krajský dopravaý inspeklorát
Kuzmanyho 8, 041 02 Košice

 

Zo dňa: Košice 10.07.2013
Naše cislo: KRPZ-KE-KDI-85-074/2013 
Vybavuje: kpt. Ing. Ľuboš Popjak


Vec: Podnet - Kritická dopravná situácia - DVORIANKY - oznámenie

 

Krajský dopravný inšpektorát Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach obdŕžal prostredníctvom e-mailovej komunikácie od Vás podnety, týkajúce sa neúnosnej dopravnej situácie na ceste 1/79 v obci Dvorianky z dôvodu prejazdu tranzitnej kamiónovej dopravy. Vaše podnety evidujeme a venujeme im aj patričnú pozornosť. V rámci možností krajského dopravného inšpektorátu Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach počas výkonu služby sa na vhodných odstavných miestach vykonávajú kontroly tých porušení pravidiel cestnej premávky, ktoré vyplývajú z Vašich podnetov (meranie rýchlosti, váženie).

 

Všetky Vaše podnety boli zároveň odstúpené aj na miestne príslušný okresný dopravný inšpektorát Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Trebišove, ktorý na tieto písomne reagoval.

 

Na vedomie:
Okresný dopravný inšpektorát Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Trebišove
 

pplk. JUDr. Rastislav Plavčan
riaditeľ