ZMENA TERMÍNOV 02.03.2016

MDSR UVHR 10.03.2016: Treba sa zamerať na prijatie urýchleného riešenia, ktoré zabezpečí, aby účastníci cestnej dopravy boli v sledovanom úseku cesty 1/79 nútení dodržiavať maximálnu povolenú rýchlosť. 

Útvar vedúceho hygienika rezortu MDVaRR SR dňa 25.02.2016 zmenil pôvodne termíny v rozhodnutí číslo 01730/2014/D404-UVHR/66583 zo dňa 03.11.2014 nasledovne:

p o k y n

 

1. Účastník konania Slovenská správa ciest je povinný za účelom eliminácie hluku z pozemnej komunikácii 1/79 pred rodinným domom č. 126 vybudovať nový spomaľovací ostrovček, pred vstupom do obce Dvorianky zo smeru od obce Hriadky podľa nasledovného časového harmonogramu: 

 

    a) verejné obstarávanie na projektovú dokumentáciu  - Termín: do 31.10.2015

    b) verejné obstarávanie na zhotoviteľa stavby - Termín: do 2 týždňov od nadobudnutia právoplatnosti

         stavebného povolenia

    c) začatie stavebných prác - Termín: do 2 týždňov od podpísania zmluvy o dielo so zhotoviteľom

    d) ukončenie stavebných prác Termín: v zmysle podpísanej zmluvy o dielo so zhotoviteľom

 

2. Účastník konania Slovenská správa ciest je povinný priebežne informovať MDVRR SR o plnení uložených opatrení podľa predchádzajúceho bodu 1.

Termín: Priebežne, minimálne polročne 

Časovo náročnejšia majetková príprava stavby

SSC IVSC Košice vo svojej žiadosti uviedla, že na základe súčasných zistení, majetková príprava stavby bude časovo náročnejšia ako sa predpokladalo, a to z dôvodu rozdrobenosti právnych vzťahov k stavbou dotknutému územiu (jednotlivým pozemkom), následkom čoho bude majetková príprava stavby časovo náročnejšia. V danej veci, okrem uzavierania kúpnych a nájomných zmlúv s vlastníkmi, resp. podielovými spoluvlastníkmi pozemkov dotknutých stavbou, je nevyhnutné podávať aj návrhy na vyvlastnenie, nakoľko podľa § 108 ods. 2 písm. 0 stavebného zákona ide o stavbu vo verejnom záujme, čo v konečnom dôsledku bráni SSC IVSC Košice postupovať ďalej podľa časového harmonogramu počnúc bodom 1. písm. b) rozhodnutia zo dňa 03.11.2014. Podľa vyjadrenia SSC IVSC Košice vyšli najavo v súvislosti s časovým plnením uložených povinností nové skutočnosti, ktoré mohli mať podstatný vplyv na lehoty stanovené v rozhodnutí zo dňa 03.11.2014 a nemohli sa v konaní uplatniť bez zavinenia SSC IVSC Košice ako účastníka konania.

 

Informacie o procese vyvlastnovania - 20.01.2016

ROZHODNUTIE o ustanovení opatrovníka účastníkovi konania, ktorého pobyt nie je známy - vyvlastňovacie konanie č.OU-KE-OVBP-2016/010191.

 

Dňa 20.01.2016 podal navrhovateľ - Slovenská Republika - Slovenská správa ciest, Investičná výstavba a správa ciest Košice, Kasárenské nám. 4, 040 01 Košice, IČO: 00 33 28 , podľa ust. § 112 ods. 2 zák. č. 50/1976 Zb. v platnom znení (stavebný zákon), návrh na vyvlastnenie nehnuteľnosti - pozemok KN-C pare. č. 591/16, zapísaný na LV č. 583, v k.ú. Dvorianky za účelom majetkovej prípravy a výstavby líniovej stavby „1/79 Dvorianky riešenie bezpečnosti", v k.ú. Dvorianky, na ktorú bolo vydané územné rozhodnutie o umiestnení stavby stavebným úradom, Obcou Dvorianky, pod. č. 227/289/2015 zo dňa 08.10.2015, právoplatné a vykonateľné dňa 12.11.2015. Dňom podania návrhu bolo začaté vyvlastňovacie konanie. 

 

Vzhľadom na povahu prejednávanej veci a potrebu zastupovania záujmov účastníka vyvlastňovacieho konania - vlastníka predmetu vyvlastnenia, tunajší úrad ustanovil účastníkovi konania za opatrovníka Obec Dvorianky, Lipová 79/1, 076 62 Dvorianky, ktorá bude vlastníka predmetu vyvlastnenia zastupovať vo vyvlastňovacom konaní č. OU-KE-OVBP- 2016/010191 až do momentu, keď ten vstúpi sám do uvedeného vyvlastňovacie konania, resp. keď rozhodnutie o vyvlastnení nadobudne právoplatnosť.

 

Úradna tabuľa Okresného úradu Košice - odbor výstavby a bytovej politiky:

http://www.minv.sk/?uradna-tabula&subor=235231

http://www.minv.sk/?uradna-tabula&subor=235232

http://www.minv.sk/?uradna-tabula&subor=235230

 

 

List MDVaRR SR zo dňa 25.02.2016 ohľadne zmeny terminov:

 

List MDVaRR SR zo dňa 10.03.2016:

MDSR UVHR 10.03.2016: Treba sa zamerať na prijatie urýchleného riešenia, ktoré zabezpečí, aby účastníci cestnej dopravy boli v sledovanom úseku cesty 1/79 nútení dodržiavať maximálnu povolenú rýchlosť. 

 

Podľa názoru Útvaru vedúceho hygienika rezortu MDVRR SR aktuálne je potrebné v záujme znižovania hlukovej záťaže obyvateľov obce Dvorianky na Hlavnej ulici (ako aj priamo v rodinnom dome č. 126) zamerať sa na predovšetkým na dostupné organizačné opatrenie ovplyvňujúce zníženie hluku, a to predovšetkým sledovanie dodržiavania maximálnej povolenej rýchlosti účastníkov cestnej premávky pri vjazde a prejazde obcou a prijatie urýchleného riešenia, ktoré zabezpečí, aby účastníci cestnej dopravy boli v sledovanom úseku cesty 1/79 nútení dodržiavať maximálnu povolenú rýchlosť. Útvar vedúceho hygienika retortu MDVRR SR však nemá v danej veci kompetencie konať.