STAV 20.04.2016

Stavba "I/79 Dvorianky riesenie bezpecnosti" mešká už 50 dni ! 

CELKOVÝ POČET VYVLAST. KONANÍ: 27

POČET EŠTE RIEŠENYCH VYVLAST. KONANÍ: 14

 

DOLEŽITE:

Vo vedených vyvlastňovacích konaniach, ako aj v právoplatne ukončených vyvlastňovacích konaniach, nie sú a neboli žiadne skutočnosti, ktoré by bránili v plynulosti procesu vybavenia.

 

TERMÍN UKONČENIA:

Správny orgán je povinný vec vybaviť včas a bez zbytočných prieťahov (zásada rýchlosti a hospodárnosti konania) - § 3 ods. 4 v spojení s ust. § 49 správneho poriadku, pričom vychádza z okolností konkrétneho prípadu.

Teda 30 dní od začatia konania - vo zvlášť zložitých prípadoch rozhodne najneskôr do 60 dní.

 

INFO:

Vyvlastňovacie konania, kde po vykonanom ústnom pojednávaní sú vyvlastňovacie rozhodnutia v štádiu prípravy:

2016/009601, 2016/009600 , 2016/009595, 2016/009957, 2016/009593, 2016/009594, 2016/009603, 2016/009604, 2016/009606, 2016/010191, 2016/010196, 2016/010197, 2016/010198, 2016/010199  

 

Vyvlastňovacie konania právoplatne ukončené:

2016/010920, 2016/010921, 2016/010923, 2016/010924, 2016/010925, 2016/010927,2016/010928 

 

Vyvlastňovacie konania, kde boli vydané vyvlastňovacie rozhodnutia, ktoré do dnešného dňa ešte nenadobudli právoplatnosť:

2016/010931, 2016/014404, 2016/016185 

 

Vyvlastňovacie konania, kde navrhovateľ návrh na vyvlastnenie zobral späť:

2016/009599, 2016/009605, 2016/010926