STAV 18.03.2016

Informacia sprístupnena SSC - 18.03.2016:

1. V súčasnosti prebieha majetkoprávne vysporiadanie pozemkov dotknutých predmetnou stavbou "I/79 Dvorianky riešenie bezpečnosti". 

  • Vlastníkom a podielovými spoluvlastníkom boli zaslané zmluvy ohľadne odkúpenia, resp. prenájmu dotknutých parciel s vyčíslením finančnej náhrady na základe znaleckého posudku. 

  • Na neznámych vlastníkov, známych na neznámom mieste ako aj nesúhlasiacich bol podaný návrh na vyvlastnenie na OÚ Košice, Odbor výstavby a bytovej politiky /vyvlastňovací orgán/ a z toho dôvodu práve v tomto čase prebiehajú vyvlastňovacie konania.

2. SSC podá na OÚ Košice Odbor dopravy a pozemných komunikácií žiadosť o vydanie stavebného povolenia po ukončení majetkoprávneho vysporiadania a vyňatí pozemkov z poľnohospodárskej pôdy v zmysle zákona č. 220/2004 Z.z.

Začaté vyvlastňovacie konanie - 20.01.2016

Dňa 20.01.2016 podal navrhovateľ - Slovenská Republika - Slovenská správa ciest, Investičná výstavba a správa ciest Košice, Kasárenské nám. 4, 040 01 Košice, IČO: 00 33 28 , podľa ust. § 112 ods. 2 zák. č. 50/1976 Zb. v platnom znení (stavebný zákon), návrh na vyvlastnenie nehnuteľnosti - pozemokov v k.ú. Dvorianky za účelom majetkovej prípravy a výstavby líniovej stavby „1/79 Dvorianky riešenie bezpečnosti", v k.ú. Dvorianky, na ktorú bolo vydané územné rozhodnutie o umiestnení stavby stavebným úradom, Obcou Dvorianky, pod. č. 227/289/2015 zo dňa 08.10.2015, právoplatné a vykonateľné dňa 12.11.2015 a teda dňom podania návrhu bolo začaté vyvlastňovacie konanie.