Skončilo STAVEBNÉ KONANIE na stavbu "I/79 Dvorianky riešenie bezpečnosti" 

Stavba mešká už 167 dní !

Podľa zistených informacii skončilo konečne po viac ako 1,5 roku stavebné konanie...

 

OKRESNÝ URAD KOŠICE

ODBOR CESTNEJ DOPRAVY A POZEMNÝCH KOMUNIKÁCIÍ 

Komenského 52, 041 26 Košice  

c.: OU-KE-OCDPK-2016/030171-3  

Košice 03.08.2016

Vec : "I/79 Dvorianky riešenie bezpečnosti". 

 

S T A V E B N É  P O V O L E N I E

 

Navrhovateľ Slovenská správa ciest, IVSC, Kasárenské nám. 4, Košice požiadal dňa 28.06.2016 listom č. 960/2016/6351//19308 a dňa 30.06.2016 bola uvedená žiadosť zaevidovaná na Okresnom úrade Košice, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií o vydanie stavebného povolenia na stavbu "1/79 Dvorianky riešenie bezpečnosti". Na stavbu bolo vydané územné rozhodnutie obcou Dvorianky dňa 08.10.2015 pod č. 227/289/2015 a oprava rozhodnutia zo dňa 28.10.2016, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 09.11.2015.

 

Okresný úrad Košice, odbor cestnej dopravy a pozemných koihunikácií, ako príslušný špeciálny stavebný úrad podľa § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov príslušný na konanie podľa § 3a ods. 2 zákona č. 135/61 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov, posúdil žiadosť stavebníka a zvolal ústne konanie na deň 28.07.2016 podľa § 61 ods. 1 stavebného zákona.

 

Na základe toho, tunajší úrad v zmysle § 66 stavebného zákona v znení neskorších predpisov v spojení s § 16 cestného zákona 

 

p o v o ľ u j e

 

stavebníkovi : Slovenská správa ciest, Investičná výstavba a správa ciest Košice, Kasárenské nám. 4, Košice

stavbu : "1/79 Dvorianky riešenie bezpečnosti "

v katastrálnom území obce Dvorianky na pozemkoch podľa priloženého zoznamu.

Trvalý záber parcely KN-C 591/13, 591/14, 591/15,591/16, 591/17, 591/18, 591/19, 591/20, . 591/21,591/22, 591/23, 591/24, 591/25, 591/26, 591/27, 591/28, 592/8, 592/9, 592/10, 592/11, 592/12, 592/13, 592/14, 592/15, 592/16, 592/17, 592/18, 592/19, 592/20, 592/21, 593/6, 593/7, 593/8, 593/9, 593/10, 593/11, 593/12, 1950/2, 2000/2 Dočasný záber parcely KN-C č. 1932, 1950/1, 1951, 1952, 2000/1, 2002, 2007

Stavba pozostáva z nasledovných stavebných objektov :

SO 010-00 Rekultivácia dočasne zabratých plôch 

SO 100-00 Úprava cesty 1/79 

SO 600-00 Úprava verejného osvetlenia

 

Pre realizáciu stavby sa stanovujú tieto záväzné podmienky : 

1. Stavba sa bude realizovať podľa projektovej dokumentácie "1/79 Dvorianky riešenie bezpečnosti vypracovanej a.s. DOPRAVOPROJEKT, Bratislava - Divízia Prešov, Jarkova 14, 080 01 Prešov overenej v stavebnom konaní. Prípadné zmeny nesmú byť realizované bez predchádzajúceho povolenia stavebného úradu.

2. Stavebník zabezpečí vytýčenie priestorovej polohy vyššie uvedenej stavby organizáciou k tomu oprávnenou.

3. Pri realizácii stavby sa musia dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení a dbať o ochranu zdravia osôb na stavenisku.

4. Pri uskutočňovaní stavby sa musia dodržiavať ustanovenia vyhlášky č. 453/2000 Z.z. upravujúce požiadavky na uskutočňovanie stavieb a príslušné slovenské technické normy.

5. Stavba nesmie byť začatá, pokiaľ stavebné povolenie nenadobudne právoplatnosť (§ 52 zákona č. 71/67 Zb.). Pätnásť dní pred začatím stavebných prác je stavebník toto povinný oznámiť stavebnému úradu.

6. Stavebné povolenie stráca platnosť, ak sa stavba nezačala do dvoch rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia.

7. Predpokladaný termín ukončenia stavby je 09/2017.

8. Stavba bude realizovaná dodávateľsky a dodávateľ bude určený ňa základe výberového konania.

9. Stavebník je povinný pred začatím stavby požiadať majiteľov, alebo správcov podzemných inžinierskych sietí o ich presné vytýčenie a počas výstavby dodržiavať ich ochranné pásma v zmysle príslušných predpisov a slovenských technických noriem.

10. V zmysle zákona č. 135/61 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov je stavebník povinný počas výstavby dodržiavať čistotu na stavbou znečisťovaných komunikáciách a verejných priestranstvách a výstavbu zabezpečiť bez porušenia bezpečnosti a plynulosti cestnej a pešej premávky.

11. Stavebník je povinný zachovávať čistotu v mieste staveniska.

12. Stavebník je povinný zabezpečiť, aby nedochádzalo k znečisteniu a poškodeniu komunikácií v trasách prepravy materiálov a vybúraných hmôt.

13. Zmena dopravného značenia z dôvodu realizácie stavby môže byť vykonaná len po určení Okresným úradom Košice, odborom cestnej dopravy a pozemných komunikácií a odsúhlasení Okresným riaditeľstvom policajného zboru SR - Okresným dopravným inšpektorátom v Trebišove.

14. Stavebník je povinný uhradiť všetky prípadné škody spôsobené na cudzích objektoch a zariadeniach počas realizácii stavby.

15. Stavebník je povinný zabezpečiť bezpečné prístupy a vjazdy ku všetkým objektom, ktorých sa stavba dotkne.

16. Stavebník je povinný na viditeľnom mieste stavbu označiť štítkom s týmito údajmi:

a) označenie stavby

b) označenie stavebníka

c) kto stavbu realizuje

d) kto a kedy stavbu povolil

e) termín začatia a ukončenia stavby

f) meno zodpovedného stavbyvedúceho

17. Po skončení stavebných prác je stavebník povinný podľa § 79 stavebného zákona požiadať o kolaudačné rozhodnutie.

18. Stavebník predloží ku kolaudačnému konaniu doklady v zmysle §17 a §18 vyhlášky č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona.

19. K návrhu o vydanie kolaudačného rozhodnutia stavebník zabezpečí porealizačné zameranie stavby v dvoch vyhotoveniach, geometrický plán overený Katastrálnym odborom, Okresného úradu v Trebišove.

20. Stavebník je povinný dodržať podmienky stanovené Východoslovenská distribučná, a.s., zo dňa 19.05.2016 pod č. 0132/BM/2016.

21. Stavebník je povinný dodržať podmienky stanovené WS a.s. Košice zo dňa 27.04.2016 pod č. 628/2012.

22. Stavebník je povinný dodržať podmienky stanovené OR PZSR ODI Trebišov zo dňa 10.06.201 pod č.ORPZ-TV-ODI-16-113/2015.

23. Stavebník je povinný dodržať podmienky stanovené SPF, Regionálny odbor Trebišov zo dňa 10.05.2016 pod č. SPFZ/2016/049286.

24. Stavebník je povinný dodržať podmienky stanovené OÚ ŽP Trebišov zo dňa 24.06.2015 pod č. OU-TV-OSZP-2015/006648-4 a zo dňa 26.05.2016 pod č.2 OU-TV-OSZP- 2015/006524-2.

25. Stavebník je povinný dodržať podmienky stanovené Ministerstvom obrany SR, DP Východ Košice pod č. ASMdpV-4-562/2016.

26. Stavebník je povinný dodržať podmienky stanovené Krajským pamiatkovým úradom Košice zo dňa 21.09.2015 pod č. KPUKE-2015/17957-2/63766/PS.

27. Stavebník je povinný dodržať podmienky stanovené Obcou Dvorianky zo dňa 20.06.2016 pod č. 201/288/2016.

 

Toto rozhodnutie nezbavuje práv a zodpovednosti voči prípadným nárokom tretích osôb.

Toto rozhodnutie sa oslobodzuje v zmysle § 4 ods. 1 písm. b) zákona č. 145/95 Z.z. o správnych poplatkoch od vybrania správneho poplatku. 

Toto rozhodnutie sa doručuje aj formou verejnej vyhlášky v zmysle § 26 zákona č.71/67 Zb. o správnom poriadku a v zmysle § 69 ods. 2 zákona č.50/76 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších zmien a doplnkov. 

 

O d ô v o d n e n i e

 

Žiadateľ Slovenská správa ciest, Investičná výstavba a správa ciest, Kasárenské nám. 4, Košice, podal dňa 30.06.2016 na Okresný úrad Košice, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu "1/79 Dvorianky riešenie bezpečnosti Súčasťou návrhu bol projekt stavby vypracovaný a.s. DOPRAVOPROJEKT Bratislava - Divízia Prešov, Jarkova 14, 080 01 Prešov a dokladová časť. Stavebný úrad preskúmal podanú žiadosť o stavebné povolenie z hľadísk uvedených v § 62 zákona č.50/76 Zb. stavebného zákona v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona a dňa 30.06.2016 pod č. OU-KE-OCDPK-2016/030171-2 oznámil začatie stavebného konania a nariadil ústne konanie na deň 28.07.2016. 

Špeciálny stavebný úrad pre cesty v stavebnom konaní preskúmal predloženú žiadosť o stavebné povolenie a dokumentáciu z hľadiska uvedených v § 62 stavebného zákona a zistil, že uskutočnením stavby nie sú ohrozené záujmy spoločnosti ani neprimerane obmedzené či ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania.

Stanoviská a vyjadrenia účastníkov konania a dotknutých orgánov štátnej správy a samosprávy a organizácií vydané v rámci stavebného konania nie sú záporné ani protichodné. Pripomienky uvedené v týchto stanoviskách stavebný úrad preskúmal a zahrnul do podmienok rozhodnutia.

Na základe vyššie uvedeného tunajší stavebný úrad rozhodol tak, ako je to uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

 

Poučenie:

Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie do 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia na Okresný úrad Košice, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, ktorý rozhodnutie vydal, podľa § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom.

 

JUDr. Viktor Zvolenský

vedúci odboru

 

Rozhodnutie dostanú :

- SSC, IVSC, Kasárenské nám. 4, Košice

- SSC, Miletičová 19, Bratislava

- DOPRAVOPROJEKT, a.s., Bratislava - Divízia Prešov, Jarkov 14, 080 01 Prešov

- Obec Dvorianky

 

Na vedomie :

- Okresný úrad Trebišov, odbor CDaPK, Trebišov

- KR PZSR, KDI, Kuzmányho 8, 041 02 Košice

- ORPZ, ODI, Trebišov

- Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o ZP, Trebišov

- Slovenský pozemkový fond, Nám. Mieru 1, 075 01 Trebišov

- VVS, a.s., Komenského 52, 042 48 Košice

- VSD, a.s., Mlynská 31, 042 91

- Oddelenie oblastného hygienika Košice Štefánikova 50/A, 040 00 Košice

 

- toto povolenie bude vyvesené formou verejnej vyhlášky na miestach na to určených 

Vybavuje : Ing. Halapi, 055/6001343