STAV 14.06.2016

Dňa 06.06.2016 sa začalo konanie o odňatí poľnohospodárskej pôdy.

OKRESNÝ ÚRAD TREBIŠOV
POZEMKOVÝ A LESNÝ ODBOR
Námestie Mieru 804/1,075 01 Trebišov 
  
Číslo: OÚ-TV-PLO-2016/ 006735-1-A1 2016/00673 7-1-A1
VYHLASKA č.5/2016 Oznámenie
o začatí konania o odňatí poľnohospodárskej pôdy
Slovenská správa ciest - Investičná výstavba a správa ciest Košice , Kasárenské nám.4 podala na tunajší úrad dňa 6.6.2016 žiadosti o trvalé a dočasné odňatie poľnohospodárskej pôdy na nepoľnohospodárske účely pre stavbu: " 1/79 Dvorianky, riešenie bezpečnosti" na pozemkoch C KN pôvodné p. č.: 591/12, 593/2,1950, 2000- trvalý záber vo výmere 441m2 a dočasný záber na pozemkoch C KN pôvodné p. č.: 2000/1, 2007, 2002, 1952, 1951, 1950/1, 1932 o celkovej výmere 1887 m2 v katastrálnom území Dvorianky.
 
Okresný úrad Trebišov pozemkový a lesný odbor (ďalej len „OÚ-TV-PLO") ako príslušný orgán podľa § 23 písm. c) zákona č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy v znení neskorších predpisov a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v súlade s § 15 a) ods.2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov oznamuje dotknutým známym/ neznámym účastníkom konania a užívateľom, dotknutým orgánom štátnej správy a samosprávy, že dňom 6.6.2016 bolo začaté konanie o odňatí predmetnej poľnohospodárskej pôdy.
Účastníci konania môžu svoje námietky a pripomienky uplatniť do 10 dní odo dňa doručenia oznámenia, inak k nim nebude prihliadnuté. Do podkladov konania možno nahliadnuť na OÚ Trebišov pozemkový a lesný odbor v stránkových dňoch počas úradných hodín.
 
MVDr/ Martin Pitzder PhD.
vedúci/odboru
Doručí sa:
1. Slovenská správa ciest - Investičná výstavbeT a správa ciest, Kasárenské nám.4, Košice
2. Slovenský pozemkový fond RO Trebišov
3. Obec Dvorianky-2x
 
Trebišov dňa: 8.6.2016
 

OKRESNÝ ÚRAD TREBIŠOV

POZEMKOVÝ A LESNÝ ODBOR

Námestie Mieru 804/1,075 01 Trebišov 

  

Číslo: OÚ-TV-PLO-2016/ 006735-1-A1 2016/00673 7-1-A1

VYHLASKA č.5/2016 Oznámenie

o začatí konania o odňatí poľnohospodárskej pôdy

Slovenská správa ciest - Investičná výstavba a správa ciest Košice , Kasárenské nám.4 podala na tunajší úrad dňa 6.6.2016 žiadosti o trvalé a dočasné odňatie poľnohospodárskej pôdy na nepoľnohospodárske účely pre stavbu: " 1/79 Dvorianky, riešenie bezpečnosti" na pozemkoch C KN pôvodné p. č.: 591/12, 593/2,1950, 2000- trvalý záber vo výmere 441m2 a dočasný záber na pozemkoch C KN pôvodné p. č.: 2000/1, 2007, 2002, 1952, 1951, 1950/1, 1932 o celkovej výmere 1887 m2 v katastrálnom území Dvorianky.

 

Okresný úrad Trebišov pozemkový a lesný odbor (ďalej len „OÚ-TV-PLO") ako príslušný orgán podľa § 23 písm. c) zákona č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy v znení neskorších predpisov a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v súlade s § 15 a) ods.2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov oznamuje dotknutým známym/ neznámym účastníkom konania a užívateľom, dotknutým orgánom štátnej správy a samosprávy, že dňom 6.6.2016 bolo začaté konanie o odňatí predmetnej poľnohospodárskej pôdy.

Účastníci konania môžu svoje námietky a pripomienky uplatniť do 10 dní odo dňa doručenia oznámenia, inak k nim nebude prihliadnuté. Do podkladov konania možno nahliadnuť na OÚ Trebišov pozemkový a lesný odbor v stránkových dňoch počas úradných hodín.

 

MVDr/ Martin Pitzder PhD.

vedúci/odboru

Doručí sa:

1. Slovenská správa ciest - Investičná výstavbeT a správa ciest, Kasárenské nám.4, Košice

2. Slovenský pozemkový fond RO Trebišov

3. Obec Dvorianky-2x

 

Trebišov dňa: 8.6.2016