Konečne začalo STAVEBNÉ KONANIE na stavbu "I/79 Dvorianky riešenie bezpečnosti" - stavba mešká už 133 dní !

Podľa sprístupnenych informacii z ministerstva dopravy začalo už konečne po viac ako 1,5 roku stavebné konanie...

Podľa aktuálnych informácií vydal Okresný úrad Košice, odbor pozemných komunikácií, Komenského 52, 041 26 Košice pod č.: OÚ-KE-OCDPK-2016/030171-2 zo dňa 30.06.2016 formou verejnej vyhlášky „Oznámenie o začatí stavebného konania a nariadenie miestneho šetrenia" na stavbu "1/79 Dvorianky riešenie bezpečnosti" pre stavebné objekty:

SO 010-00 Rekultivácia dočasne zabratých plôch

SO 100-00 Úprava cesty 1/79

SO 600-00 Úprava verejného osvetlenia.

Na základe uvedeného informujeme žiadateľa, že začalo stavebné konanie vo veci vybudovania doplnkového protihlukového opatrenia - nového spomaľovacieho ostrovčeka na ceste 1/79 pred vstupom do obce Dvorianky zo smeru od obce Hriadky v zmysle rozhodnutia oblastného hygienika Košice č. zo dňa 03.11.2014.

 

Nasledujúce zmenené nové termíny podľa rozhodnutia hygieny:

1. verejné obstarávanie na zhotoviteľa stavby - Termín: do 2 týždňov od nadobudnutia právoplatnosti stavebného povolenia

2. začatie stavebných prác - Termín: do 2 týždňov od podpísania zmluvy o dielo so zhotoviteľom

3. ukončenie stavebných prác Termín: v zmysle podpísanej zmluvy o dielo so zhotoviteľom

 

TERMÍNY:

Predpokladany koniec stavebného konania: 30.07.2016

Právoplatnosť stavebného konania: 15.08.2016

Verejné obstarávanie na zhotoviteľa stavby: 01.09.2016

Začatie stavebných prác: 15.09.2016