STAV 12.05.2016

Stavba "I/79 DVORIANKY RIEŠENIE BEZPEČNOSTI" - 12.05.2016

Stavba mešká už 72 dni ! 

Pokyn na realizaciu stavby z MDSR je ešte zo dňa 03.11.2014 ...

Všetky vyvlastňovacie konania týkajúce sa trvalého záberu pripravovanej stavby I/79 Dvorianky riešenie bezpečnosti už prebehli !

K dnešnému dňu však vyvlastňovací orgán ešte nevydal všetky príslušné rozhodnutia o vyvlastnení.

Je pripravený jeden návrh na dočasné obmedzenie vlastníckeho práva podľa ustanovení o vyvlastnení (dočasný záber), ktorý bude na príslušný orgán podaný po uplynutí zákonnej lehoty.

 

INFO z SSC 12.05.2016:

Dobrý deň,
na základe Vašej žiadosti o informácie týkajúcej sa stavu plnenia rozhodnutia 01730/2014/D404-UVHR/66583, zo dňa 06.05.2016 Vám v zmysle zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov posielam nasledovné stanovisko organizačnej zložky zastrešujúcej danú agendu:

1. Majetková príprava ešte nie je ukončená – viď bod 2.

2. Všetky vyvlastňovacie konania týkajúce sa trvalého záberu pripravovanej stavby I/79 Dvorianky riešenie bezpečnosti už prebehli, k dnešnému dňu však vyvlastňovací orgán ešte nevydal všetky príslušné rozhodnutia o vyvlastnení. Po ich doručení účastníkom konania a po prípadnom márnom uplynutí lehôt na odvolanie nadobudnú právoplatnosť a vykonateľnosť. Je pripravený jeden návrh na dočasné obmedzenie vlastníckeho práva podľa ustanovení o vyvlastnení (dočasný záber), ktorý bude na príslušný orgán podaný po uplynutí zákonnej lehoty, ktorá plynie vlastníkovi dotknutého pozemku podľa § 112 ods. 4 stavebného zákona.

3. SSC Bratislava IVSC Košice podá na OÚ Košice Odbor dopravy a pozemných komunikácií žiadosť o vydanie stavebného povolenia po ukončení majetkoprávneho vysporiadania a po vyňatí pozemkov z poľnohospodárskej pôdy v zmysle zákona č. 220/2004 Z.z.

S pozdravom

Lenka Ladomirjaková
Slovenská správa ciest
Oddelenie technickej normalizácie
a výmeny informácií
Miletičova 19
826 19 Bratislava
tel.: 00421 (2) 50 255 483