STAV 03.04.2016

NOVÁ STAVBA 2016

OKRESNÝ URAD KOŠICE

ODBOR CESTNEJ DOPRAVY A POZEMNÝCH KOMUNIKÁCIÍ

Komenského 52, 041 26 Košice

SSC, IVSC 

Kasárenské nám. 4 

040 01 Košice 

  

Vaše číslo/zo dňa /21.03.2016 Košice 29.03.2016 Vybavuje/Linka

OU-KE-OCDPK-2016 Ing. Halapi/6001343 /018028-2 

  

VEC :

Postúpenie žiadosti o sprístupnenie informácii v zmysle zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov .

 

Okresný úrad Košice, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, ako príslušný orgán štátnej správy na úseku cestnej dopravy a pozemných komunikácií podľa zákona č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa § 3 ods. 4 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov po oboznámení sa s Vašou žiadosťou zo dňa 21.03.2016, a zaevidovanej na Okresnom úrade v Košiciach dňa 22.03.2016 o informáciu o celkovom počte jednotlivých vyvlastňovacích konaní, informáciu o skutočnostiach, ktoré bránia plynulému procesu vybavenia vyvlastňovania a informáciu v akom termíne je povinný vyvlastňovací orgán rozhodnúť o vyvlastnení Vám v zmysle § 15 zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov postupuje uvedenú žiadosť z dôvodu, že náš úrad je v zmysle §3a ods. 2 cestného zákona špeciálny stavebný úrad a vyvlastňovacie konanie nieje v našej kompetencií.

 

S pozdravom

 

JUDr. Viktor Zvolenský vedúci odboru

 

Na vedomie:

Ing. Ján Vitkovič

Obec Dvorianky

 

Informacie od SSC 06.04.2016

Čiastočná odpoveď na otázku č.1:

Celkový počet vyvlastňovacích konaní týkajúcich sa majetkoprávneho vysporiadania  pripravovanej stavby „I/79 Dvorianky riešenie bezpečnosti“  je 24 ústnych pojednávaní s vlastníkmi dotknutých parciel.

Nakoľko ostatné otázky sú v kompetencií vyvlastňovacieho orgánu, z toho dôvodu postupujeme Vašu žiadosť na Odbor výstavby a bytovej politiky Okresného úradu Košice.